Psychiatrie

Snel naar

Laatste update 21 juni 2024

Het specialisme Psychiatrie levert zorg op menselijke maat. Je kunt bij ons terecht voor kortdurende diagnostiek en behandeling in brede zin. De behandeling is gericht op herstel, behoud of verbetering van de kwaliteit van leven. We zijn gespecialiseerd in ziekenhuispsychiatrische zorg: dit is zorg voor mensen die zowel psychische als lichamelijke klachten hebben. Het ETZ biedt zorg op de locaties ETZ Elisabeth en ETZ TweeSteden.

Soms blijkt tijdens de eerste onderzoeken dat we niet aan je zorgvraag kunnen voldoen. Dan krijg je een advies over mogelijkheden voor behandeling elders. Wij hebben goede relaties met verwijzers binnen en buiten het ETZ. Zo werken wij samen met huisartsen, thuiszorg, GGZ, verslavingszorg en jeugdzorg.

 • Het zorgteam

  Samen werken we aan buitengewone zorg. Met jou en een groot en ervaren team van zorgverleners die werken vanuit verschillende disciplines. Bij Psychiatrie werken psychiaters, arts-assistenten, co-assistenten, psychologen, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, vaktherapeuten, algemeen medewerkers en voedingsassistenten. Op iedere locatie is een secretariaat. Daarnaast zijn er ondersteunende diensten. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg. Het opleiden is een belangrijk onderdeel van ons werk.

 • GGZ Kwaliteitsstatuut

  GGZ organisaties van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk het model GGZ Kwaliteitsstatuut ontwikkeld en aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister. Hieronder vindt u het goedgekeurde statuut van het ETZ:

  Kwaliteitsstatuut GGZ

 • Verwijzingen naar polikliniek Psychiatrie ETZ en consultatie

  Vrijwel dagelijks is er overleg met de psychiaters van het ETZ over mogelijke indicatiestelling voor verwijzingen.

  De afdeling psychiatrie van het ETZ biedt je mogelijkheden tot het volgende:

  1. Reguliere verwijzingen voor diagnostiek en behandeling in het kader van gespecialiseerde GGZ zorg voor volwassenen (18 jaar en ouder) en ouderen.

  2. Spoedverwijzingen voor diagnostiek en behandeling in het kader van gespecialiseerde GGZ zorg voor volwassenen (18 jaar en ouder) en ouderen.

  3. Consultatie in het kader van de basis GGZ in samenwerking met Prima Cura GGZ.

  4. Telefonische consultatie (‘huisartsenlijn’) voor advies en overleg op (013) 221 03 59. (zie ETZ TelefoonApp). Deze huisartsenlijn is tevens voor overleg voor opname op onze Medisch Psychiatrische Unit (MPU).

  5. Digitaal Advies Consult (DAC) : dit verloopt via Zorgdomein

  De polikliniek heeft een breed zorgaanbod voor gespecialiseerde GGZ zorg (algemene en ziekenhuispsychiatrie), maar wij moeten ons ook focussen op onze specialisaties en aandoeningen waarvoor wij voldoende zorgaanbod hebben. Door onze specialisaties kunnen we je patiënten gericht en beter helpen en zijn onze wachttijden voor intake en behandeling te overzien.

  Bij vragen voor opname op de MPU zullen we vaak eerst (met spoed) een poliklinische inschatting maken voordat we de opname-indicatie stellen. Indicaties voor de MPU zijn onder andere:

  • ernstige depressie met ondervoeding
  • katatonie
  • ECT-behandeling
  • ernstige somatische-symptoomstoornis
  • anorexia met ernstig ondergewicht
  • eerste psychose
  • moeder-kind opnames (POP).

 • Wat doen wij bij reguliere intakes?

  • Op korte termijn kunnen wij diagnostiek uitvoeren bij een patiënt die nog niet eerder psychiatrisch werd onderzocht, of waar er onduidelijkheden zijn over de diagnose. Vooral alser somatische co-morbiditeit wordt vermoed.
  • Op korte termijn hebben wij een gericht zorgaanbod voor behandeling van stemmings-, angst-, dwang-, (enkelvoudige) trauma-gerelateerde stoornissen en somatisch-symptoomstoornissen.
  • Wij streven hierbij naar korte wachtlijsten voor intake en behandeling en dit is de afgelopen jaren ook gelukt.

 • Waar zijn wij in gespecialiseerd?

  • (Complexe-) stemmings- en angstproblematiek (depressie/bipolaire stoornissen/angststoornissen). Diagnostiek en behandeling vinden plaats in ons Centrum voor depressie en Angst, middels farmacotherapie, psychotherapie, neuromodulatie (ECT, rTMS, DBS) en ketaminebehandeling.
  • Aanhoudende lichamelijke klachten (SOLK/ALK/somatisch-symptoomstoornissen) – diagnostiek en behandeling in het Centrum voor Psychosomatiek, waarvoor diverse (intensieve) psychotherapeutische en farmacologische behandelingen zijn.
  • Neuropsychiatrische ziektebeelden,zoals: Parkinson, NAH enMS waarvoor diagnostiek, behandeling middels farmacotherapie, psychotherapeutische opties en zorgcoördinatie.
  • Psychiatrische co-morbiditeit rondom zwangerschap (POP-poli; in overleg ook met spoed), waarbij samenwerking met gynaecologie, maatschappelijk werk ETZ, medische psychologie en/of kindergeneeskunde. Er zijn mogelijkheden tot een farmacotherapeutisch traject, begeleiding door onze verpleegkundig specialist en psychotherapeutische behandeling.

 • Waarvoor hebben wij geen of een beperkt behandelaanbod?

  Voor de volgende problemen kun je niet regulier naar ons verwijzen maar je mag wel kiezen voor een gericht advies middels DAC of Prima Cura:

  • Primaire/voorliggende persoonlijkheidsstoornissen (advies verwijzing naar een GGZGGz-instelling voor langdurig inzichtgevende psychotherapie of begeleiding)
  • Autismespectrumstoornissen (advies verwijzing naar een gespecialiseerde GGZGGz-instelling voor begeleiding en behandeling)
  • ADHD (advies verwijzing naar een gespecialiseerde GGZGGz voor begeleiding en behandeling)
  • Ambulante Verslavingszorg (advies verwijzing naar een gespecialiseerde GGZGGz-instelling/verslavingszorg voor begeleiding en behandeling)
  • Patiënten met een chronische psychiatrische stoornis waarvoor out-reachende  zorg nodig is (advies verwijzing naar een gespecialiseerde GGZGGz-instelling voor ambulante begeleiding en behandeling)
  • Patiënten waarbij de verstandelijke beperking op de voorgrond staat of met de behandeling ernstig interfereert (advies verwijzing naar een gespecialiseerde GGZGGz voor begeleiding en behandeling)

 • Hoe verloopt een spoedverwijzing?

  Wij hebben elke week 3 poli-plekken voor een spoedpatiënt. Een patiënt met een acute zorgvraag kun je naar deze polikliniek verwijzen. Dit betreffen patiënten van wie je wil dat ze binnen twee weken gezien worden. Als een patiënt direct gezien moet worden, overleg je met de Crisisdienst GGz. Een spoedpatiënt wordt in het ETZ gezien door een (arts-assistent onder directe supervisie van een) psychiater.

  Daarvoor gelden de volgende werkafspraken:

  • Een spoedaanmelding meld je altijd eerst telefonisch (013) 221 03 59 én na bevestiging via ZorgDomein aan. Let op: een spoedaanvraag die alleen via ZorgDomein aangevraagd wordt, wordt ‘gewoon’ als regulier ingepland.
  • Je patiënt mag niet in behandeling zijn bij een andere zorginstelling voor gespecialiseerde GGz zorg (inclusief verslavingszorg). De behandelaar van deze instelling kan ons immers zelf bellen/bereiken.
  • Ook kun je overleggen voor een acute opname in geval van:
   • klinische anorexia nervosa met ernstig ondergewicht;
   • klinische verslavingsbehandeling in samenwerking met ketenpartners;
   • een eerste psychotische episode.

 • Hoe verloopt een consultatie in het kader van basis GGz in samenwerking met Prima Cura GGZ?

  Voor een Prima Cura GGz verwijzing mag je voor diverse (volwassenen- en ouderenproblematiek) verwijzen. Het maakt niet uit welke diagnosie is gesteld. Wel vragen we om voldoende informatie en een concrete verwijs- of hulpvraag. In deze consulten willen wij jou en de patiënt graag van advies voorzien, maar vindt geen uitgebreide diagnostiek plaats. Kinderen behoren niet meer tot onze expertis. Daar richten andere Prima Cura GGZ psychiaters zich op.

  Vraag binnen kantoortijd (8.30-17.00u) direct telefonische consultatie aan via (013)-221 03 59. Als je bent aangesloten bij Prima Cura GGZ kun je een eenmalig onderzoek aanvragen door een psychiater met een schriftelijke consultvraag via e-mail (secpsychiatrie@etz.nl). Hierin verzoek je tot een éénmalige consultatie psychiatrie binnen de Basis GGZ met hierop vermeld:

  •    Patiënt: naam, geboortedatum, adres, telefoonnummers, BSN.
  •    Verwijzer: naam, praktijkadres, telefoonnummer, e-mail (ZorgMail).

  Er kan dan geen gebruik worden gemaakt van ZorgDomein met directe planning in het EPD, omdat de afspraak en verslaglegging dan direct zichtbaar worden in het EPD voor alle medisch specialisten in het ETZ. Ook wordt er dan een ZPM-GGZ geopend. Gelet op de privacy wetgeving en gescheiden financiering van Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ gaat verwijzing per e-mail, indien gewenst met een telefonische toelichting/vooroverleg via (013)-221 03 59.

  De patiënt wordt door het secretariaat ingepland voor een consultatie bij een psychiater. Na consultatie wordt een brief opgesteld door de betreffende psychiater. Deze wordt per post of via ZorgMail verstuurd naar de verwijzer. De verwijzer is verantwoordelijk voor het archiveren van de brief in het huisartsdossier. Het ETZ bewaart de brieven als hardcopy voor eigen naslag en er wordt slechts een samenvattende aantekening gemaakt in het ETZ-dossier.

Zorgteam

Patiëntfolders

Locaties

ETZ Elisabeth

Direct nummer
(013) 221 03 50

Openingstijden
Telefonisch ma t/m vr 9.00–11.30 uur en 13.30–16.00 uur

Route
84

Locatie

ETZ TweeSteden

Direct nummer
(013) 221 03 50

Openingstijden
Telefonisch ma t/m vr 9.00–11.30 uur en 13.30–16.00 uur

Route
99

Locatie

Pagina delen?