Cognitieve gedragstherapie

Snel naar

Laatste update 02 mei 2024

Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. In cognitieve gedragstherapie worden het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden besproken en behandeld. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat CGt effectief is bij veel psychische problemen, zoals angsten, depressie of aanhoudende lichamelijke klachten.

Gedragstherapie

Gedragstherapiericht zich vooral op het veranderen van je  je gedrag. Hoe je  je handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe je  je zich voelt. Als je  je geneigd bent om uit angst bepaalde situaties uit de weg te gaan, zal je  je spanning vaak eerder verergeren dan verminderen. In een gedragstherapeutische behandeling brengt je  je met je  je therapeut eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens helpt de therapeut je  je om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden. Zowel het inventariseren van het gedrag waar je  je last van heeft als het bedenken en oefenen van nieuw, beter passend gedrag doet je  je samen met de therapeut.

Cognitieve therapie

Cognitieve therapie gaat over je  je manier van denken en je  je emoties daarbij. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven steeds vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt en blijft makkelijker angstig, somber of geïrriteerd. In cognitieve therapie onderzoekt je met je  je therapeut of je je denkwijze wel helemaal klopt. Wanneer blijkt dat je geneigd bent om te negatief over allerlei zaken te oordelen, zoekt je samen uit welke manier van denken passender is. Bij het uitwerken van meer realistische standpunten en het ontwikkelen van positievere gedachten maakt de therapeut gebruik van specifieke oefeningen en huiswerkafspraken.

Cognitieve gedragstherapie behandelt dus je  je gedrag en je  je gedachten. Door anders te reageren, veranderen je  je gevoel en je  je gedachten. Door je  je gedachten te veranderen, wijzigen je  je gevoel en je  je gedrag. Bij cognitieve gedragstherapie werkt de therapeut nauw met je  je samen om tot verbetering van je  je klachten te komen. De therapeut sluit zo direct en zo concreet mogelijk aan bij je  je problemen. Het is een actieve manier van behandelen: je  je moet in de therapiesessies aan de slag met vragenlijsten en oefeningen. Daarnaast spreek je  je met de therapeut huiswerkopdrachten af om zelf ook thuis of op het werk aan je  je problemen te werken.