MPU (Medisch Psychiatrische Unit)

Snel naar

Laatste update 29 april 2024

 • Opname op de Medisch Psychiatrische Unit (MPU)

  Je wordt opgenomen op de Medisch Psychiatrische Unit (MPU) van het ETZ. De Medisch Psychiatrische Unit is een afdeling van de zorgeenheid Psychiatrie. Hier lees je wat dit inhoudt en wat je kunt verwachten. Ook vind je hier informatie om je wegwijs te maken op de afdeling.

  De MPU is er voor crisissituaties, observatie, diagnostiek en kortdurende behandeling van psychiatrisch problemen, al dan niet in combinatie met lichamelijke problemen.

  Denk daarbij bijvoorbeeld aan een ernstig depressieve patiënt met een longontsteking die zowel met een antibiotica-infuus en zuurstofmasker als met specifieke psychiatrische begeleiding en antidepressiva behandeld moet worden.

  De MPU bevindt zich op twee locaties, ETZ Elisabeth waar plaats is voor 12 patiënten en ETZ TweeSteden waar plaats is voor 24 patiënten. Beide afdelingen zijn gesloten afdelingen. Dat betekent dat de deur altijd gesloten is, maar met iedere patiënt worden er individuele afspraken gemaakt.

 • Het behandelteam

  Verpleegkundige

  De verpleegkundigen zijn uw eerste aanspreekpunt. Zij spreken met alle disciplines die bij uw behandeling betrokken zijn. De verpleegkundige coördineert alle zorg rondom u. Zij zullen u ondersteunen bij de dagelijkse verzorging als dat nodig is. Daarnaast proberen zij u actief te maken en structuur te bieden gedurende de dag. Zij zullen regelmatig met u in gesprek gaan om goed te kunnen observeren en ondersteuning te bieden. De verpleegkundigen verzorgen de medicatie. U kunt zowel voor praktische als inhoudelijke vragen bij hen terecht. Wel kan het zijn dat de verpleegkundige voor sommige vragen moeten overleggen met een arts voordat ze u antwoord kunnen geven. In het begin van de dienst maakt u kennis met de verpleegkundige die voor u verantwoordelijk is, zodat u weet bij wie u terecht kunt.

  Psychiater

  De psychiater draagt de eindverantwoordelijkheid voor uw behandeling en besluit of een opname aangewezen is. Een psychiater is een arts die daarna gespecialiseerd is in de psychiatrie. Hij/zij (of de arts) onderzoekt u en behandelt uw psychiatrische problemen en beoordeelt in hoeverre deze samen kunnen hangen met uw lichamelijke gesteldheid. Aan het begin van uw opname stelt de psychiater een behandelplan op. Hierin staat hoe uw behandeling eruit zal zien. In overleg met u schakelt hij andere specialisten in als dat nodig is.

  Artsen

  Op de MPU werken basisartsen (ANIOS), artsen in opleiding tot psychiater (AIOS), huisarts (HAIO) of specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten (VS). Over het algemeen is de arts uw eerste aanspreekpunt met betrekking tot de behandeling. De arts handelt altijd onder supervisie van een psychiater.

  Coassistent

  In het ETZ werken coassistenten, studenten geneeskunde die voor hun opleiding tot arts praktijkervaring opdoen in het ziekenhuis. Hierdoor kan het voorkomen dat u twee keer wordt onderzocht: eerst door de coassistent en vervolgens door de behandelend arts. Aangezien coassistenten nog in opleiding zijn, bestaat de kans dat ze niet op al uw vragen een passend antwoord weten. U kunt deze vraag dan altijd stellen aan de behandelend arts.

  Zorgassistente

  De zorgassistenten zijn deskundig op het gebeid van voeding en zullen u begeleiden bij de maaltijden. Er wordt rekening gehouden met speciale dieetwensen of beperkingen. Als dat nodig is stimuleren zij u om bij de maaltijden aanwezig te zijn. Daarnaast kunnen zij u ondersteunen als u het lastig vindt om voldoende te eten en te drinken. Verder dragen zij zorg voor de orde en netheid op de afdeling en verrichten zij ondersteunende werkzaamheden voor de verpleegkundige.

  Psycholoog

  De psycholoog kan door de psychiater in consult worden gevraagd voor een stuk diagnostiek en/of behandeling.. De meeste patiënten die instabiel / in crisis worden opgenomen, moeten eerst stabieler raken, alvorens ze eventueel met psychotherapie een start kunnen maken (bijvoorbeeld in de fase na ontslag, poliklinisch).

  Therapeut

  Afhankelijk van uw ziektebeeld wordt de activiteitentherapie deel van uw behandeling. Tijdens een kennismaking/gesprek met uw therapeut wordt er u uitgelegd wat voor therapieën er zijn en wat het doel van de therapie is. Vormen van activiteitentherapie zijn:

  • Activiteitentherapie
  • Houtbewerking
  • Beeldende therapie
  • Muziektherapie
  • Bewegingstherapie
  • Sport(therapie)
  • Ontspanningsoefeningen

  Geestelijke verzorging

  In het ETZ werken geestelijk verzorgers van protestantse, katholieke, moslim en humanistische signatuur. Wanneer u met een van hen wilt praten, kunt u via de verpleegkundige een afspraak maken. In de centrale hal van het ziekenhuis bevindt zich een stiltecentrum. Als u behoefte heeft aan een moment van bezinning kunt u hier gebruik van maken in overleg met een verpleegkundige.

  Overige medisch specialisten

  Op indicatie kan de psychiater een andere medisch specialist vanuit het ziekenhuis in consult vragen.

 • De afdeling

  Kennismaking

  Aan het begin van jouw opname heb je een gesprek met een verpleegkundige en een arts. Jouw persoonlijke gegevens en de reden van jouw opname worden daarin besproken. Je behandelend psychiater onderzoekt je uiterlijk binnen 24 uur en stelt een behandelplan met je op. Daarnaast doet een arts lichamelijk onderzoek, mocht dit nog niet zijn gedaan.

  Kamers en voorzieningen

  Alle kamers van de afdeling zijn eenpersoonskamers met eigen sanitair. Ook is er een mogelijkheid voor ‘rooming-in’ (verblijf van een naaste in dezelfde kamer) en een mogelijkheid voor camerabewaking (met toestemming van de patiënt). Beide gebeuren op indicatie en in overleg met jou, de verpleegkundige en de arts.

  De afdeling heeft een huiskamer en diverse therapieruimtes. Ook beschikt de afdeling over een buitentuin waar patiënten gebruik van kunnen maken.

  De eerste dagen

  Gesloten afdeling
  Omdat de MPU een gesloten afdeling is, passen wij het deurbeleid individueel aan op jouw situatie. Dit noemen we “vrijheden”. jouw vrijheden worden altijd in overleg met jouw behandelend arts bepaald.

  • GROEN:     Alle vrijheden.
  • GEEL:         Vrijheden met beperkingen zoals vastgelegd in het behandelplan.

  Voorbeelden hiervan zijn: onder begeleiding verpleging en/of familie de afdeling verlaten of de afdeling verlaten met tijdsafspraken.

  • ROOD:     Geen vrijheden buiten de afdeling.

  Weekenden

  In het weekend is er geen afdelingsprogramma. Het weekend is ter ontspanning. Daarom vinden we het belangrijk dat patiënten in het weekend, als dit mogelijk is, zoveel mogelijk thuis zijn.

  De arts bespreekt de verlofmogelijkheden met jou. Gedurende de opname mag je maximaal één nacht per week thuis slapen, mits jouw gezondheid het toelaat. Verlof wordt gestimuleerd om te oefenen om het gewone leven weer op te pakken.

  Ook de woensdagmiddag is een verlofdag om thuis te oefenen.

  Bezoek

  Bezoek is welkom van maandag tot en met vrijdag van 18.30 tot 20.00 uur. In het weekend, woensdagmiddag en op feestdagen is dit van 14.00 tot 17.00 uur én van 18.30 tot 20.00 uur. Voor uw welzijn is het beter dat bezoek niet met meer dan twee personen tegelijk komt.

  Wij willen u verzoeken om rekening te houden met de privacy van andere patiënten. Dit houdt in dat u met uw bezoek geen gebruik kunt maken van de gemeenschappelijke ruimtes. (tv-hoek, huiskamer, activiteitenruimte en tuin) bezoek kan ontvangen worden op de slaapkamers.

  Indien uw vrijheden het toelaten, adviseren wij u om met uw bezoek van de afdeling te gaan om een wandeling te maken of een kopje koffie te drinken in de brasserie, het DE- café op locatie ETZ Elisabeth of Bies&Look op locatie ETZ Tweesteden.

  Rooming in

  Het is mogelijk om een naaste te laten verblijven op de kamer van de patiënt. Dit om ondersteuning te bieden aan de patiënt. Dit gaat altijd in overleg met de behandelaar en verpleegkundige.

  Medicatie

  Wij vragen u om medicijnen die u van huis heeft meegebracht aan de verpleegkundige te geven. Uw mag geen medicatie op de eigen kamer in bezit hebben. Zo hebben de verpleegkundigen overzicht over de medicijnen op de afdeling en het gebruik hiervan. Medicijnen die uw behandelend arts voorschrijft, worden door het ziekenhuis verstrekt.

  Rookbeleid

  ETZ is een rookvrij ziekenhuis. Roken op het terrein van het ziekenhuis is niet toegestaan. Patiënten die op de gesloten afdeling verblijven hebben deze vrijheid soms niet. Daarom is er voor hen een buitentuin van de gesloten afdeling waar gerookt kan worden.

  Bezoek mag niet roken in de buitentuin of op het terrein van het ziekenhuis.

  Cameratoezicht

  Omdat we veiligheid voor zowel onze patiënten als voor onze medewerkers op de afdeling erg belangrijk vinden, is er op sommige patiëntenkamers de mogelijkheid om cameratoezicht te houden. Het toezicht beperkt zich enkel tot de slaapkamer, niet op de sanitaire voorzieningen van de kamer. Wij zullen alleen op cameratoezicht overgaan wanneer dit noodzakelijk geacht wordt en we geen andere manieren (meer) kunnen inzetten om uw veiligheid en/of die van ons te kunnen waarborgen. Wij zullen u hier altijd van op de hoogte stellen. De camerabeelden kunnen alleen op het moment zelf door verpleegkundigen bekeken worden en worden niet opgeslagen.

  Elektronisch patiëntendossier

  Tijdens uw opname worden uw gegevens in het elektronisch patiëntendossier opgenomen. Alle hulpverleners noteren hun bevindingen in dit dossier. Dit dossier is primair bedoeld voor het behandelteam binnen de MPU. Andere artsen hebben alleen bevoegdheid tot inzage als ze betrokken zijn bij uw behandeling. U heeft het recht om uw dossier in te zien. Dit verzoek kunt u indienen bij uw behandelend arts. U kunt ook gebruik maken van Mijn ETZ. Hier kunt u uw medisch dossier inzien, uitslagen van onderzoeken bekijken of online een afspraak plannen. Dit kan via MijnETZ, u kunt hier inloggen met uw DigiD.

  Vrijwillige of gedwongen opname

  Vrijwillige opname

  Als u vrijwillig bent opgenomen zijn uw rechten en plichten geregeld via de WGBO (Wet Geneeskundige Behandeling Overeenkomst). Deze wet regelt onder andere het recht op informatie en het inzagerecht.

  Gedwongen opname

  Als u een gevaar vormt voor uzelf of voor anderen is een gedwongen opname soms nodig om het gevaar af te wenden. Dit vindt plaats onder de Wet Verplichte GGZ (Wvggz) en is uitgelegd in de patiënten folder. Bekijk hier de patiëntenfolder.

  Aansprakelijkheid

  Het ETZ is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw eigendommen. Hieronder vallen ook trouwringen, kleding en brillen. Na een spoedopname kunt u uw waardevolle bezittingen beter zo snel mogelijk aan familie of kennissen meegeven. U heeft ook de mogelijkheid om uw persoonlijke spullen aan de verpleegkundige te geven zodat zij het bewaren op het kantoor.

  Patiëntenvertrouwenspersoon

  Heeft u vragen of klachten waar u met uw behandelaars niet uitkomt, dan kunt u terecht bij de patiënten vertrouwenspersoon (PVP). De PVP weet welke rechten en plichten u als patiënt in de geestelijke gezondheidszorg heeft. De PVP behartigt uw belangen zoals u die zelf ziet. De PVP doet niets zonder uw toestemming. Bovendien is de PVP onafhankelijk. De PVP is niet in dienst van het ETZ, maar bij de landelijke Stichting PVP.

 • Afdelingsregels

  Op de afdeling gelden enkele huisregels. Wanneer je je niet aan deze regels houdt,  kan dit consequenties hebben voor jouw behandeling.

  • Gezamenlijke ruimtes, zoals huiskamers, therapie-, bad- en doucheruimtes laat je opgeruimd achter.
  • Het gebruik van alcohol en drugs op de afdeling is niet toegestaan.
  • Je draagt zelf zorg voor jouw wasgoed. Je kun dit bijvoorbeeld meegeven aan familie of vrienden.
  • Wiltje bellen of face-timen? Doe dit dan op de slaapkamer. Dit i.v.m. de privacy van de andere patiënten.
  • Je komt gewassen en aangekleed aan het ontbijt, bij voorkeur niet in je pyjama en/of ochtendjas
  • Je neemt deel aan het therapieprogramma, tenzij er andere afspraken met je worden gemaakt.
  • Het schoonhouden van de huiskamer is een taak voor iedereen.
  • Wanneer een verpleegkundige bezig is in de medicatiekamer, mag je hem of haar niet storen.
  • Roken in de binnentuin is alleen toegestaan voor patiënten.
  • Koffie en thee op de afdeling is alleen bestemd voor patiënten.
  • In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mogen wij alleen informatie geven aan contactpersonen die genoteerd staan in het patiëntendossier, wij vragen jouw begrip hiervoor.

  In individuele gevallen kan het gebeuren dat er omstandigheden zijn waardoor er van deze regels afgeweken wordt, dit gebeurt altijd in goed overleg met de verpleging.

  Bekijk alle huisregels.

 • Contact

  Heb je nog vragen?

  Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, bespreek deze dan met de verpleegkundige of  behandelend arts.

  Heb je een klacht?

  Het is mogelijk dat je het niet eens bent met de behandeling, de bejegening, de inperking van je rechten of de toepassing van middelen en maatregelen. Blijf niet rondlopen met een klacht. Bespreek deze met de verpleegkundige, behandeld arts of het afdelingshoofd. Je kunt ook contact opnemen met onze klachtenfunctionaris of met de PVP.

Zorgteam

Locaties

ETZ Elisabeth

Direct nummer
(013) 221 0350

Bezoektijden
ma t/m zo 18.30 – 20.00 uur
woe, za t/m zo 14.00 – 17.00 uur

Route
82

Polikliniek route 84

ETZ TweeSteden

Direct nummer
(013) 221 0350

Bezoektijden
ma t/m zo 18.30 – 20.00 uur
woe, za t/m zo 14.00 – 17.00 uur

Route
99

Pagina delen?