Cliëntenraad

Patiënten hebben het recht mee te praten en mee te denken over alles wat in hun ziekenhuis gebeurt. Dit recht is vastgelegd in de wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Het ETZ heeft een Cliëntenraad die de belangen van de patiënten en alle bezoekers in het ETZ vertegenwoordigt.

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad denkt en praat mee en adviseert in alle zaken waar het algemeen belang van patiënten van het ETZ aan de orde is. Bijvoorbeeld de zorg voor de kwetsbare oudere, voeding, het parkeerbeleid, de bejegening van de patiënt en het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). De Cliëntenraad werkt geheel zelfstandig en adviseert de Raad van Bestuur van het ETZ gevraagd of ongevraagd over uiteenlopende zaken die gaan over kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg.

De Cliëntenraad overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur. Ook vindt overleg plaats met diverse vertegenwoordigers van bijvoorbeeld de Vereniging Medisch Specialisten, zorgmanagers, klachtenfunctionarissen, Verpleegkundige Adviesraad en het Facilitair Bedrijf. Ook bezoekt de Cliëntenraad diverse bijeenkomsten binnen en buiten het ziekenhuis die belangrijk zijn om op de hoogte te blijven van de patiëntenzorg.

Thema's Cliëntenraad 2022

De Cliëntenraad heeft voor 2022 de volgende thema’s vastgesteld: 

Kwaliteit & Veiligheid 

 • KPI/protocollen
 • Vriendelijkheid 
 • Overdracht 
 • Toegankelijkheid (breed)  
 • Delen van klachten -> verbeteringen 

Patiëntparticipatie 

 • Informatie ophalen bij patiënten 

Digitale Zorg 

 • Waken voor gevaren 
 • Wat zijn de nadelen van zorg op afstand 
 • Goede informatie richting de patiënt

Nieuwbouw 

 • Samenwerking ketenzorg 
 • Warme uitstraling van het gebouw 
 • Functionaliteit nieuwbouw 

Inhalen reguliere zorg 

 • Goede vragen stellen 
 • Wat is de ambitie van het ETZ? 
 • Wat zijn de dillema’s?

Geriatrie

 • Ouderenzorg 
 • Samen beslissen 
 • Zinvolle zorg 
 • Spoedplein 
 • Meedenken bij beleid/keuzes

Zichtbaarheid Cliëntenraad in het ETZ

 • In contact komen met de patiënt en diens mantelzorger 
   

De Cliëntenraad zit met regelmaat om de tafel met medewerkers van het ziekenhuis om te praten over bovenstaande thema's. Uiteraard komen ook andere thema's aan de orde, maar krijgen bovenstaande thema's voor 2022 extra aandacht. Ieder jaar stelt de Cliëntenraad deze thema's opnieuw vast. 

Leden cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat uit maximaal 9 leden. Allemaal zijn ze vrijwilligers die in de regio van het ziekenhuis wonen. Zij voelen zich zeer betrokken bij een goede patiëntenzorg in onze regio.

In memoriam

Op 24 sept 2021 is de voorzitter van onze Clientenraad ETZ, Tineke Vanloo, helaas veel te vroeg overleden. Wij zijn, net als haar naasten, enorm verdrietig over dit grote verlies maar ook dankbaar dat we haar hebben leren kennen als een fijn mens, een echte doorzetter en een niet aflatend optimist.  Wij wensen de familie Vanloo veel sterkte in deze moeilijke dagen.
 

De Cliëntenraad stelt zich voor

Elles Baatje

Elles Baatje, lid Cliëntenraad

Ik werk op projectbasis als manager en organisator in zowel de profit als de non-profit sector. “Ik zet mij in voor goede en veilige patiëntenzorg. Uiteindelijk krijgt iedereen te maken met een bepaalde vorm van zorg. Ik heb ervaren hoe belangrijk het is hoe je als patiënt en naaste wordt behandeld en bejegend in een (soms) kwetsbare en onzekere positie. Ik houd mij bezig met thema's als kwaliteit & veiligheid, communicatie en patiëntenparticipatie.”

Margriet van Loon

Margriet van Loon, lid Cliëntenraad

Ik heb als sociaal werker in uiteenlopende vakgebieden gewerkt en leidinggegeven. Het menselijk contact stond bij mij altijd op de eerste plaats. “Sinds 2013 ben ik arbeidsongeschikt verklaard, maar in mijn hoofd ben ik gezond. Ik ben dan ook nog volop actief in het vrijwilligerswerk. Als ervaringsdeskundige vind ik het belangrijk dat je als patiënt kunt participeren en zelf (mee) de regie kunt houden in de ‘jungle’ van een ziekenhuis met die veelheid aan professionals en disciplines. Ook wil ik extra aandacht voor de toegankelijkheid van een ziekenhuis in de breedste zin van het woord. Dit zeker voor mensen met niet-zichtbare handicaps zoals slechthorendheid, psychische aandoeningen e.d. Ik hoop dan ook binnen de Cliëntenraad mijn steentje te kunnen bijdragen.”

Marijke Megens

Marijke Megens, voorzitter Cliëntenraad

Ik heb 42 jaar in de zorg gewerkt, in de laatste periode als bestuurder bij Thebe. Momenteel ben ik o.a. toezichthouder in het onderwijs en voorzitter van het Bergmansfonds.
Naast het voorzitterschap en overleg met diverse geledingen in het ziekenhuis houd ik me bezig met de toekomst van de zorg, de oudere patiënt en kwaliteit van zorg.
Als cliëntenraad proberen we een positief kritische gesprekspartner te zijn binnen het ziekenhuis.

Dirk Jan van Putten

Dirk Jan van Putten, lid cliëntenraad

Ik woon al 25 jaar in de Reeshof in Tilburg. Ik heb Bedrijfskunde gestudeerd en jarenlang gewerkt voor een grote zorgverzekeraar in diverse functies. 
Belangrijk is, dat de zorg toegankelijk blijft voor iedereen en de kwaliteit van een heel goed niveau blijft. Dit geldt uiteraard ook voor de toekomst. Door de vergrijzing en technologische ontwikkelingen zal de zorgvraag toe nemen.  
Dit betekent dat er in de toekomst onder meer genoeg zorgpersoneel aanwezig moet zijn en dat de zorg betaalbaar moet blijven. 
Patiënten die niet computervaardig zijn dan wel niet beschikken over een computer moeten hiervan geen hinder ondervinden wanneer zij contact hebben met het ETZ.
Graag wil ik mij inzetten voor bovengenoemde uitdagingen.   

Daniëlle Robijns

Daniëlle Robijns, lid Cliëntenraad 

Ik ben bestuurskundige en werkzaam als raadsgriffier bij de gemeente Oisterwijk. "Goede zorg wordt mede bepaald door aandacht en betrokkenheid voor de patiënt en zijn omgeving. Je verhaal kunnen doen, zorgzaamheid en zelf beslissen zijn van groot belang. Persoonlijke aandacht voor wat een patiënt en zijn naasten nodig hebben, maakt een positief verschil in periodes van ziekte en daarna. Omdat iedereen anders is, betekent dat onder andere goed luisteren, de patiënt vragen wat belangrijk is en maatwerk leveren. Daar wil ik mij met hart en ziel voor inzetten." 

190313-Miranda-van-Riel-Clientenraad-0960.jpg

Miranda van Riel, lid Cliëntenraad

Ik ben werkzaam als coördinator beleid en projecten. “De patiënt is vaak kwetsbaar als deze naar het ziekenhuis komt voor een afspraak of opname. Op de eerste plaats is het belangrijk dat de patiënt de juiste zorg krijgt op het juiste moment, afgestemd op de persoonlijke behoefte. Daarnaast spelen een goede communicatie, kortere wachttijden en gezien worden als volwaardig gesprekspartner van de arts een belangrijke rol. Bovendien is het belangrijk om zorg en welzijn goed op elkaar te blijven afstemmen. Binnen de Cliëntenraad kijken we kritsch naar hoe het voor de patiënt nog beter kan."

André Schalken, lid Cliëntenraad

Ik werkte 48 jaar in de gezondheidszorg als verpleegkundige, leidinggevende en projectleider nieuwbouw en renovatie SEH. "De wereld van een ziekenhuis is voor velen ingewikkeld, vooral voor allochtone en oudere patiënten. Hoe gerichter het ETZ daarop inspeelt, hoe beter het zorgproces verloopt. Iedere patiënt moeten we helpen op de manier die het beste bij hem of haar past. Extra zorg voor ouderen en allochtonen vereist een daarop afgestemde houding van de arts en verpleging, waarbij het gaat om de patiënt en niet om het protocol. De maatschappij is monderiger; de relatie arts – patiënt verandert. In die relatie is steeds meer sprake van tweerichtingsverkeer. Zo kunnen we de zorg toespitsen op de patiënt. Daaraan hoop ik binnen de Cliëntenraad een bijdrage te leveren."

210512-Joost-van-Loon-Clientenraad-ETZ_5512-web.jpg Joost van Loon, penningmeester en secretaris Cliëntenraad

Geboren en getogen in Loon op Zand, werkte ik dertig jaar in de accountancy, maar maakte twaalf jaar geleden een switch naar de zorg: een eigen administratiekantoor voor zorgvraagstukken. “Ik ben maatschappelijk erg betrokken en vind het belangrijk dat mensen goed gehoord worden. De patiënt staat in het ETZ centraal, ook op langere termijn. Grote veranderingen zoals MijnETZ volgen wij als Cliëntenraad op de voet. We geven gevraagd en ongevraagd advies, houden de vinger aan de pols en volgen alles scherp. Verder ben ik mantelzorger en in mijn vrije tijd voorzitter van onze plaatselijke voetbalclub."
Véronique van der Schoof

Veronique van der Schoof, ambtelijk secretaris Cliëntenraad

Ik ben secretaresse voor de Raad van Bestuur in het ETZ en ondersteun de Cliëntenraad vanuit mijn functie als ambtelijk secretaris. “Samen met de voorzitter bereid ik de vergaderingen van de Cliëntenraad voor. Daarnaast verzorg ik onder andere de verslaglegging van de vergaderingen en werk de adviezen van de raad uit. Ik vind het leuk om naast mijn functie als secretaresse Raad van Bestuur de Cliëntenraad te ondersteunen. Daardoor voel ik me meer betrokken bij de patiëntenzorg.”

Folder

Jaarverslag

Meer informatie

Tips, adviezen, vragen of opmerkingen? Laat het de Cliëntenraad weten door een e-mail te sturen naar Veronique van der Schoof, ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad: v.vanderschoof@etz.nl.