Cliëntenraad

Patiënten hebben het recht mee te praten en mee te denken over alles wat in hun ziekenhuis gebeurt. Dit recht is vastgelegd in de wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Het ETZ heeft een Cliëntenraad die de belangen van de patiënten en alle bezoekers in het ETZ vertegenwoordigt.

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad denkt en praat mee en adviseert in alle zaken waar het algemeen belang van patiënten van het ETZ aan de orde is. Bijvoorbeeld de zorg voor de kwetsbare oudere, voeding, het parkeerbeleid, de bejegening van de patiënt en het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). De Cliëntenraad werkt geheel zelfstandig en adviseert de Raad van Bestuur van het ETZ gevraagd of ongevraagd over uiteenlopende zaken die gaan over kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg.

De Cliëntenraad overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur. Ook vindt overleg plaats met diverse vertegenwoordigers van bijvoorbeeld de Vereniging Medisch Specialisten, zorgmanagers, klachtenfunctionarissen, Verpleegkundige Adviesraad en het Facilitair Bedrijf. Ook bezoekt de Cliëntenraad diverse bijeenkomsten binnen en buiten het ziekenhuis die belangrijk zijn om op de hoogte te blijven van de patiëntenzorg.

Thema's Cliëntenraad 2021

De Cliëntenraad heeft voor 2021 de volgende thema's op de jaaragenda van 2021 geplaatst:

 • Opstarten en inhalen reguliere zorg, afschalen zorg en overplaatsingen
 • Bezoekersbeleid (ook mede n.a.v. corona)
 • Kwaliteit en veiligheid
 • Patiënten participatie
 • Digitalisering van de zorg
 • Communicatie patiënten en bezoekers
 • Opleiden / scholing personeel en vrijwilligers
 • Samenwerking transmurale agenda / betrokkenheid spreiding zorg
 • Vastgoedontwikkeling (nieuwbouw en profilering Waalwijk & TweeSteden)
 • Privacy
 • Geriatrie / Seniorvriendelijk ziekenhuis

de Cliëntenraad zit met regelmaat om de tafel met medewerkers van het ziekenhuis om te praten over bovenstaande thema's. Uiteraard komen ook andere thema's aan de orde, maar krijgen bovenstaande thema's voor 2021 extra aandacht. Ieder jaar stelt de CR opnieuw deze thema's vast. 

Leden

De Cliëntenraad bestaat uit maximaal 9 leden. Allen zijn vrijwilligers die woonachtig zijn in de regio van het ziekenhuis. Zij voelen zich zeer betrokken bij een goede patiëntenzorg in onze regio.

Wijziging in samenstelling Cliëntenraad

Wegens ernstige persoonlijke omstandigheden heeft Tineke Vanloo haar functie als lid en als voorzitter van de Cliëntenraad ETZ moeten neerleggen. Tineke heeft de functie van voorzitter ingevuld sinds 1 oktober 2017. Als Cliëntenraad zijn we dankbaar voor haar inzet en toewijding en wensen we haar de komende periode veel sterkte.

Met ingang van 1 juni 2021 gaat Rob Senden de functie van voorzitter Cliëntenraad waarnemen tot uiterlijk 31 december 2021. Rob is vanaf 1 april 2013 lid van de Cliëntenraad en na verlenging op 1 januari 2019, statutair aftredend op 1 januari 2022. In september 2021 start  de Cliëntenraad de externe sollicitatieprocedure, zodat in november 2021 een nieuwe voorzitter kan worden benoemd.

De Cliëntenraad stelt zich voor

Rob Senden

Rob Senden, voorzitter Cliëntenraad

Rob Senden is vele jaren werkzaam als personeelsmanager binnen diverse commerciële, internationale organisaties en vanuit maatschappelijke betrokkenheid lid van de Cliëntenraad. “Mij bevalt het dat ik vanuit het oogpunt van de patiënt kijk naar hoe het ziekenhuis werkt. Zo lever ik met een constructief kritische houding een bijdrage. Projecten waar ik mee bezig ben, zijn communicatie, een Seniorvriendelijk Ziekenhuis en de patiënt als volwaardig gesprekspartner.”

Tini Voogd

Tini Voogd, secretaris/penningmeester Cliëntenraad

Tini Voogd was werkzaam als directeur Financiën / Concerncontroller bij een gemeente. Daarnaast vervulde hij diverse sociale en maatschappelijke functies in Midden-Brabant. ”Die maatschappelijke betrokkenheid is mijn motivatie om als secretaris/penningmeester een bijdrage te leveren aan een ziekenhuis waar de patiënt centraal staat. Het functioneren van het ETZ, het efficiënt omgaan met de financiën, het personele aspect bij organisatiezaken en het belang van doelmatige bestuurlijke ontwikkelingen hebben mijn aandacht.”

Elles Baatje

Elles Baatje, lid Cliëntenraad

Elles Baatje werkt op projectbasis als manager en organisator in zowel de profit als de non-profit sector. “Ik voel mij betrokken bij goede patiëntenzorg. Uiteindelijk krijgt iedereen te maken met een bepaalde vorm van zorg. Ik weet hoe belangrijk het is hoe je als patiënt wordt behandeld en bejegend in een (soms) kwetsbare en onzekere positie. Ik houd mij bezig met thema's als communicatie en overdracht binnen het ETZ, het hoofdbehandelaarschap en het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).”

Jeanne Buitenhuis

Jeanne Buitenhuis, lid Cliëntenraad

Jeanne Buitenhuis was 37 jaar werkzaam als directeur/bestuurder binnen de kinderopvang. “In mijn visie is iedere patiënt uniek: de zorgvraag staat centraal en vergt maatwerk tussen professional en patiënt. Voor elke patiënt moet het ETZ een topprestatie leveren, want iedereen heeft recht op de beste zorg. Als lid krijg ik mooie kansen om invloed uit te oefenen en kritisch mee te denken over goede of nog betere zorg. Belangrijke onderwerpen zijn strategie voor de lange termijn, blijft de zorg kwalitatief hoogwaardig, veilig, bereikbaar en toegankelijk en houdt men oog voor de in- door en uitstroom van (kwetsbare) patiënten en hun mantelzorgers.”

Daniëlle Robijns

Daniëlle Robijns, lid Cliëntenraad 

Daniëlle Robijns is bestuurskundige en werkzaam als raadsgriffier bij de gemeente Oisterwijk. "Goede zorg wordt mede bepaald door aandacht en betrokkenheid voor de patiënt en zijn omgeving. Je verhaal kunnen doen, zorgzaamheid en zelf beslissen zijn van groot belang. Persoonlijke aandacht voor wat een patiënt en zijn naasten nodig hebben, maakt een positief verschil in periodes van ziekte en daarna. Omdat iedereen anders is, betekent dat onder andere goed luisteren, de patiënt vragen wat belangrijk is en maatwerk leveren. Daar wil ik mij met hart en ziel voor inzetten." 

190313-Miranda-van-Riel-Clientenraad-0960.jpg

Miranda van Riel, lid Cliëntenraad

Miranda van Riel is werkzaam als coördinator beleid en projecten. “De patiënt is vaak kwetsbaar als deze naar het ziekenhuis komt voor een afspraak of opname. Op de eerste plaats is het belangrijk dat de patiënt de juiste zorg krijgt op het juiste moment, afgestemd op de persoonlijke behoefte. Daarnaast spelen een goede communicatie, kortere wachttijden en gezien worden als volwaardig gesprekspartner van de arts een belangrijke rol. Bovendien is het belangrijk om zorg en welzijn goed op elkaar te blijven afstemmen. Binnen de Cliëntenraad kijken we kritsch naar hoe het voor de patiënt nog beter kan."

André Schalken, lid Cliëntenraad

André Schalken werkte 48 jaar in de gezondheidszorg als verpleegkundige, leidinggevende en projectleider nieuwbouw en renovatie SEH. "De wereld van een ziekenhuis is voor velen ingewikkeld, vooral voor allochtone en oudere patiënten. Hoe gerichter het ETZ daarop inspeelt, hoe beter het zorgproces verloopt. Iedere patiënt moeten we helpen op de manier die het beste bij hem of haar past. Extra zorg voor ouderen en allochtonen vereist een daarop afgestemde houding van de arts en verpleging, waarbij het gaat om de patiënt en niet om het protocol. De maatschappij is monderiger; de relatie arts – patiënt verandert. In die relatie is steeds meer sprake van tweerichtingsverkeer. Zo kunnen we de zorg toespitsen op de patiënt. Daaraan hoop ik binnen de Cliëntenraad een bijdrage te leveren."

210512-Joost-van-Loon-Clientenraad-ETZ_5512-web.jpg Joost van Loon, lid Cliëntenraad

Joost van Loon, geboren en getogen in Loon op Zand, werkte dertig jaar in de accountancy, maar maakte twaalf jaar geleden een switch naar de zorg: een eigen administratiekantoor voor zorgvraagstukken. “Ik ben maatschappelijk erg betrokken en vind het belangrijk dat mensen goed gehoord worden. De patiënt staat in het ETZ centraal, ook op langere termijn. Grote veranderingen zoals MijnETZ volgen wij als Cliëntenraad op de voet. We geven gevraagd en ongevraagd advies, houden de vinger aan de pols en volgen alles scherp. Verder ben ik mantelzorger en in mijn vrije tijd voorzitter van onze plaatselijke voetbalclub."
Véronique van der Schoof

Veronique van der Schoof, ambtelijk secretaris Cliëntenraad

Véronique van der Schoof is secretaresse Raad van Bestuur in het ETZ. Zij ondersteunt de Cliëntenraad vanuit haar functie als ambtelijk secretaris. “Samen met de voorzitter bereid ik de vergaderingen van de Cliëntenraad voor. Daarnaast verzorg ik onder andere de verslaglegging van de vergaderingen en werk de adviezen van de raad uit. Ik vind het leuk om naast mijn functie als secretaresse Raad van Bestuur de Cliëntenraad te ondersteunen. Daardoor voel ik me meer betrokken bij de patiëntenzorg.”

Folder

Lees de folder van de Cliëntenraad

Jaarverslag

Meer informatie

Tips, adviezen, vragen of opmerkingen? Laat het de Cliëntenraad weten door een e-mail te sturen naar Veronique van der Schoof, ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad: v.vanderschoof@etz.nl.