Wat is huiselijk geweld?

Onder huiselijk geweld verstaan we kindermishandeling, volwassenengeweld en ouderenmishandeling (mensen ouder dan 65 jaar). Bij huiselijk geweld kan er sprake zijn van één of meer vormen van lichamelijke verwaarlozing, lichamelijke mishandeling, psychische verwaarlozing, psychische mishandeling, seksueel geweld en materiële schade. Huiselijk geweld vindt plaats in alle lagen van de bevolking en bij alle culturen.  

Huiselijk geweld bestaat uit kindermishandeling, volwassenengeweld en ouderenmishandeling (mensen ouder dan 65 jaar). Veelvoorkomende vormen zijn: 

 • Geweld of verwaarlozing van een ouder/verzorger naar een kind.
 • Geweld tegen een partner of ex-partner (partnergeweld).
 • Ouderproblematiek: alle situaties waarbij we in het ziekenhuis een ouder behandelen na mishandeling, druggebruik, alcoholmisbruik, met ernstige psychische problemen, dreigende huisuitzetting en/of een vechtscheiding, die thuis de zorg draagt voor een afhankelijk kind. Bij deze groep volwassen patiënten wordt nagegaan (door de arts of Veilig Thuis) of het gedrag van de ouder schadelijk is of kan zijn voor de betrokken kinderen. 
 • Bedreiging van een ongeboren kind door risicogedrag van de ouder(s).
 • Ouderenmishandeling door ontspoorde mantelzorg (overbelasting mantelzorger).
 • Ouderenmishandeling door financiële uitbuiting en/of schending van mensenrechten zoals geen post mogen inkijken (bewust toegebracht).
 • Oudermishandeling (van kind naar ouder).
 • Geweld tussen familieleden.
 • Eergerelateerd geweld.
 • Huwelijksdwang.
 • Stalking. 
 • Seksueel geweld, zoals kindermisbruik en loverboys.
 • Vrouwenbesnijdenis.  

Bij huiselijk geweld kan er sprake zijn van één of meer vormen van lichamelijke verwaarlozing, lichamelijke mishandeling, psychische verwaarlozing, psychische mishandeling, seksueel geweld en materiële schade.

Huiselijk geweld? Meld het!

Het kan ons allemaal overkomen

Huiselijk geweld vindt plaats in alle lagen van de bevolking en bij alle culturen.

Cijfers Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Jaarlijks vermoeden wij bij zo’n 250 patiënten dat er sprake is van huiselijk geweld, of dat er aanleiding is tot een nadere analyse van de gezinssituatie.

‘Huiselijk’ is niet altijd ‘in huis’

Het woord ‘huiselijk’ zegt niets over de plaats van het geweld, maar over de relatie tussen de pleger en het slachtoffer. Huiselijk geweld kan dus zowel binnenshuis als buitenshuis plaatsvinden.

Wat is een afhankelijkheidsrelatie?

In de meeste gevallen bedoelen we met een ‘afhankelijkheidsrelatie’ de relatie van kind naar ouder, van partner naar partner, van mantelzorger naar een oudere, of de relatie tussen overige familieleden. Er kan echter ook een afhankelijkheid bestaan naar bijvoorbeeld huisgenoten, een medewerker van de sportvereniging of iemand van een geloofsgemeenschap. Daarnaast kan er een afhankelijkheidsrelatie bestaan met een medische professional. Bij vermoedens van mishandeling door een medische professional schakelen wij altijd de Inspectie voor de Gezondheidszorg in.

Vaak niet opzettelijk

Soms is er sprake van opzettelijke mishandeling, maar dit is zeker niet altijd het geval. Meestal is er aan de kant van de pleger sprake van onmacht of overbelasting. Bij ouderenmishandeling kan de mantelzorger soms de zorg voor zijn naaste niet meer aan. Dan kan zijn gedrag ontsporen met mishandeling tot gevolg.

Waarom moet geweld stoppen?

Geweld beschadigt mensen geestelijk en lichamelijk. Soms zelfs blijvend. Daarnaast verstoort het de groei en ontwikkeling. Huiselijk geweld stopt niet vanzelf. Wij helpen je graag de juiste hulp te vinden.

Wat is een meldcode?

Wat is een meldcode?

Een Meldcode is een richtlijn, die is samengevat in een stappenplan. Hierin staat wat een arts of behandelaar moet doen wanneer hij vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling.