Wat is een meldcode?

Een Meldcode is een richtlijn, die is samengevat in een stappenplan. Hierin staat wat een arts of behandelaar moet doen wanneer hij vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling.   

Het stappenplan is voor hem een leidraad om: 

  • De signalen in kaart te brengen en vast te leggen in het medische dossier.
  • Advies te vragen aan een deskundige collega en eventueel bij Veilig Thuis (het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling).
  • In gesprek te gaan met de patiënt en/of diens ouder(s)/verzorger(s).
  • Te overleggen met andere betrokken hulpverleners, zoals de huisarts.
  • Afhankelijk van de ernst van de zorgen te besluiten de zaak te sluiten, zelf te begeleiden naar hulp, de huisarts te laten begeleiden naar hulp, de zorgen over te dragen aan lopende hulpverlening of te overwegen de zorgen te melden bij Veilig Thuis.  

Het ETZ besteedt aandacht aan scholing van medewerkers in het signaleren van huiselijk geweld en werken met een meldcode.  

Vastleggen gegevens

Als er zorgen zijn, leggen wij deze vast in jouw medische dossier. Dit gebeurt met een signaleringsformulier, of door het schrijven van een notitie. Kinderen worden standaard van top tot teen nagekeken op (huid)afwijkingen. Bij volwassenen gebeurt dit alleen als daartoe aanleiding is. In veel gevallen fotograferen we letsels om jouw medische dossier volledig te maken. Daarnaast zijn er mogelijk aanvullende onderzoeken nodig om een goed beeld te krijgen van je medische conditie.

Word ik op de hoogte gebracht bij gesignaleerde zorgen? 

Openheid, samenwerking en toestemming zijn onze kernwoorden en ons uitgangspunt. Alleen als het echt niet anders kan, spreken en handelen we buiten jou om. Dit kan voorkomen in zeer acute situaties, of wanneer het delen van de zorgen jou, je kind of de hulpverlener extra in gevaar brengt.   

Wat is huiselijk geweld?

Wat is huiselijk geweld?

Onder huiselijk geweld verstaan we kindermishandeling, volwassenengeweld en ouderenmishandeling (mensen ouder dan 65 jaar).