Wat wij doen

Samenwerking in de zorg

Het ETZ hecht grote waarde aan samenwerking met partners in de zorg. We overleggen en werken veel samen met zorginhoudelijke organisaties, huisartsen, onderwijsinstellingen, bestuurlijke organen en zorgverzekeraars.

 • Instituut Verbeeten

  Met het Instituut Verbeeten werken we nauw samen op oncologisch gebied en hebben we een bovenregionale functie op het gebied van radiotherapie. Dat betekent dat we ook patiënten behandelen van buiten de regio. Daarnaast is er een intensieve samenwerking binnen het Multidisciplinair Oncologisch Centrum (MOC) van locatie TweeSteden.

 • Huisartsen

  Diagnovum

  Diagnovum verricht diagnostische onderzoeken voor huisartsen in de regio Tilburg. Patiënten kunnen er terecht voor bijvoorbeeld bloed- en urineonderzoek, echo’s en röntgenonderzoeken.

  Stichting Huisartsen en Kwaliteit (SKH)

  SKH verzorgt sinds 2011 onafhankelijke nascholing voor en door huisartsen in de regio Midden-Brabant. De stichting borgt kwaliteitsbevordering  in de regio en geeft uitvoering aan het kwaliteitsbeleid van de Landelijke Huisartsen Vereniging. De stichting richt zich op beroepsinhoudelijke ondersteuning in de huisartsenpraktijk.

  De Barningstichting

  De stichting bevordert intercollegiale contacten. Om de twee jaar wordt een gemeenschappelijke Barningcursus georganiseerd voor en door huisartsen en specialisten in de regio Tilburg.

 • Apotheek ETZ

  Op locatie ETZ Elisabeth zit apotheek ETZ. Dankzij deze samenwerking kunnen via koppelingen van computersystemen van elke patiënt in de regio medicatiegegevens direct opgevraagd en aangevuld worden.

 • Revalidatiecentra

  Stichting Schakelring

  De locatie TweeSteden Waalwijk biedt, in samenwerking met Stichting Schakelring, revalidatiezorg aan senioren die herstellen van orthopedische operaties aan de knie of heup. Revalideren is hier mogelijk in een rustige omgeving.

  Libra Revalidatie & Audiologie

  Libra Revalidatie & Audiologie is het centrum voor medisch specialistische revalidatie in Zuid-Oost en Midden-Brabant en Noord Limburg voor volwassenen en kinderen. Soms loopt het leven anders dan verwacht. Dingen die de gewoonste zaak van de wereld lijken, zijn door een aandoening, ziekte, ongeval of operatie ineens niet meer zo vanzelfsprekend. Het doel van de revalidatiegeneeskunde is handicaps te voorkomen, of zo klein mogelijk te laten zijn, zodat de patiënt optimaal kan functioneren in de maatschappij.

  Wij bieden specialistische revalidatie op onze locaties in Tilburg (Leijpark), Eindhoven (Blixembosch) en Weert. De revalidatieartsen van Libra Revalidatie werken ook bij verschillende poliklinieken op de locaties van het ETZ.

  Met wie krijg je te maken?

  Er werken meerdere revalidatieartsen in het ETZ. Meer informatie vind je bij behandelaars of klik op hun naam.

 • Ouderenzorg

  Heeft u als patiënt een bezoek gebracht aan de polikliniek, de Spoedeisende Hulp of bent u onlangs opgenomen in het ETZ en mag u weer naar huis, dan bieden wij u indien nodig nazorg op maat. Nazorg kan bestaan uit thuiszorg, geriatrische revalidatiezorg, opname in een verpleeghuis of terminale zorg.

  In het ETZ werken zogenoemde transferverpleegkundigen en casemanagers Geriatrie die u adviseren en ondersteunen in het vinden en organiseren van deze nazorg. Omdat het belangrijk is de nazorg goed te organiseren, wordt bij een eventuele opname in het ziekenhuis het ontslag spoedig met u besproken. Het ETZ werkt hierin samen met diverse overkoepelende zorgorganisaties binnen de regio Tilburg.

  Hieronder vind u de links naar de organisaties die zorg bieden voor thuiszorg, geriatrische revalidatiezorg, verpleeghuiszorg en terminale zorg.

 • Verloskunde en geboortezorg

  Na de bestuurlijke fusie van het St. Elisabeth Ziekenhuis en het TweeSteden ziekenhuis in 2013, werd in 2014 bekend dat de geboortezorg en kindergeneeskunde van de Tilburgse ziekenhuizen op één plek zouden komen. In januari 2016 maakte de Kinderafdeling de aftrap en in oktober 2017 verhuisden ook alle afdelingen betreffende de geboortezorg van locatie ETZ TweeSteden naar locatie ETZ Elisabeth. Een grote verandering die zou leiden tot één groot integraal Moeder- en Kindcentrum.

  Verloskundigenpraktijken de Vlinder, de Zon, EVA (Terra) en Livive werden één maatschap in januari 2018 zoals ook de gynaecologen en kinderartsen van de beide ziekenhuizen die zich al eerder hadden samengevoegd. Ter kwaliteitsverbetering werd alle zorg onder het dak van één samenwerkingsverband ontwikkeld onder de naam Fam.

 • Verbinden van zorgverleners

  ZorgDomein

  In de samenwerking met ZorgDomein ondersteunen we het zorgproces en de bijbehorende communicatie binnen en tussen eerste-, tweede- en derdelijnszorgverleners. Deze werkwijze slaat een brug tussen huisartsen en het ziekenhuis, de geestelijke gezondheidszorg, zelfstandige behandelcentra, diagnostische centra, laboratoria en andere zorginstellingen.

  Zorgnetwerk Midden-Brabant

  Zorgnetwerk Midden-Brabant is een uniek samenwerkingsverband van zorgaanbieders in de regio Midden-Brabant. Samen streven wij naar goede, afgestemde zorg en behandeling voor patiënten in de regio. Het programma bestaat uit vier pijlers: zorgstructuur, informatiestructuur en zorg, economie en duurzaamheid.

  Netwerk Acute Zorg Brabant

  Netwerk Acute Zorg Brabant verbindt de schakels in de acute zorgketen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Het netwerk heeft een regiefunctie in de regionale acute zorg en werkt samen met ketenpartners en professionals aan verbetering van opvang en behandeling van de patiënt met een acute zorgvraag.

 • Wetenschap

  Tilburg University

  Samen met Tilburg University participeert ETZ in het onderzoeksinstituut CoRPS: het Center of Research on Psychology in Somatic diseases. Gezamenlijk voeren we wetenschappelijk onderzoek uit en organiseren we symposia.

  TopZorg

  Het experiment TopZorg van ZonMw subsidieert voor een periode van vier jaar de combinatie van zeer specialistische zorg met wetenschappelijk onderzoek in drie niet-academische ziekenhuizen: het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, het Oogziekenhuis in Rotterdam en ETZ.

  METC Brabant

  ETZ heeft een samenwerkingsverband met METC Brabant voor de beoordeling van medisch-wetenschappelijk onderzoek.