Mijn rechten

Goede informatie krijgen

Iedere patiënt heeft het recht op informatie. We leggen daarom in heldere taal uit wat voor ziekte of aandoening je hebt, welke behandelingen beschikbaar zijn en welke eventuele risico’s van toepassing zijn. We informeren je over medicijnen en bijwerkingen, zonder belangrijke informatie achterwege te laten.

Vraag gerust om uitleg als je iets niet begrijpt wat de behandelaar zegt; wij zijn er om jou de beste zorg te verlenen. Je kunt het gerust zeggen als je geen informatie wilt. Onze artsen respecteren dat, zolang het niet nadelig is voor jouzelf of een ander.

We betrekken je altijd bij een onderzoek of behandeling. Onze artsen en specialisten begeleiden je daarbij. Je hoeft beslissingen niet alleen te nemen. Vanuit onze kennis kijken we samen welke behandeling het beste past bij jouw zorgvraag. Maar uiteindelijk beslis jij zelf wat je doet. We mogen jou alleen behandelen als je toestemming geeft. Onze artsen ondersteunen je bij jouw beslissing zoveel mogelijk, maar wijzen altijd op de mogelijke gevolgen van jouw besluit.

Jouw medisch dossier

Onze medewerkers hebben een medisch dossier met informatie over jouw behandeling en gezondheid. Als ziekenhuis zijn wij dit wettelijk verplicht. Het is noodzakelijk om in het dossier persoonlijke gegevens te verzamelen zoals contactpersonen, resultaten van onderzoeken, diagnoses en behandelplannen. Deze informatie wordt volgens de wettelijke termijn bewaard in het Elektronisch Patiënten Dossier.

Dat betekent dat invoeren, bewaren en raadplegen van medische gegevens via de computer verloopt. Als patiënt heb je recht op bescherming van en inzage in jouw persoonsgegevens. Dat ligt vast in de Algemene verordening gegevensbescherming (pdf – 1MB). Je kunt erop vertrouwen dat we al jouw persoonlijke en medische gegevens goed beveiligd bewaren.

Het is mogelijk dat het ziekenhuis jouw gegevens elektronisch deelt met andere zorgverleners, bijvoorbeeld je huisarts. Maar alleen als je zelf toestemming geeft. Hoe je dat doet? Dat lees je in deze folder.

Privésituaties

Naar het ziekenhuis gaan is altijd spannend. Wij begrijpen dat je kunt opzien tegen een onderzoek of behandeling. Je hebt het recht om onderzocht en behandeld te worden buiten het gezichtsveld en gehoor van anderen. Het ETZ doet er alles aan om jouw privacy op de afdelingen te waarborgen. We hebben daarom op diverse afdelingen eenpersoonskamers ingericht. Bij een situatie waarin je graag meer privacy wilt; geef dat aan bij onze medewerkers. Zij doen hun best om te zoeken naar een oplossing om jou zoveel mogelijk privacy te bieden.

Beroepsgeheim

Alle medewerkers van het ETZ hebben beroepsgeheim. Dat betekent dat het ziekenhuis zonder jouw toestemming geen informatie over jou mag geven aan personen of instanties die niet bij je behandeling betrokken zijn. Ook voor het verstrekken van informatie over jou aan bijvoorbeeld naaste familie, zoals je partner, kinderen, ouders of verzorgers, is jouw toestemming nodig.

In enkele situaties die bij wet zijn vastgelegd, kan zonder jouw toestemming informatie aan derden worden verstrekt. Zo is ETZ bijvoorbeeld verplicht sommige besmettelijke ziekten te melden aan de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), zodat snel maatregelen getroffen worden om verspreiding van ziekten te voorkomen. Ook mag het ziekenhuis zonder jouw toestemming bepaalde gegevens verstrekken aan de zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld informatie die nodig is om een machtiging voor de behandeling af te geven of de rekening voor de behandeling te controleren.

Vaak maken onderzoek en behandeling in het ziekenhuis deel uit van een bredere medische begeleiding, waarbij ook andere medische professionals zoals je huisarts zijn betrokken. Op die momenten houdt jouw arts in het ziekenhuis andere specialisten die jou behandelen op de hoogte van wat er in ons ziekenhuis medisch met je gebeurt.

Second opinion

Je hebt als patiënt altijd recht op een second opinion, ook wel een ‘tweede mening’ genoemd. Met een second opinion wordt het oordeel of advies van een andere medisch specialist dan de behandelend arts bedoeld. Deze deskundige geeft op jouw verzoek zijn mening maar hij neemt de behandeling niet over.

Je kunt om een second opinion vragen als je bijvoorbeeld twijfelt aan een diagnose of behandeling. Het is verstandig de twijfel eerst met de behandelend arts te bespreken. Hij kan je doorsturen naar een andere specialist.

We raden je aan om, voordat je om een second opinion vraagt, navraag te doen bij je zorgverzekeraar. Als jouw zorgverzekeraar de second opinion afkeurt dan krijg je geen vergoeding van de kosten van een second opinion.

Recht op klachtenbehandeling

We willen jou de beste behandeling bieden. Bij de beste behandeling hoort aandacht en kennis voor jou en de zorg die je nodig hebt. We zijn altijd blij te horen dat patiënten opgelucht ons ziekenhuis verlaten. Toch kan het gebeuren dat jij niet tevreden bent of dat je partner, moeder of zoon niet tevreden is. Ook dat horen wij graag. Je hebt het recht om je klacht kenbaar te maken. Help ons om de zorg te verbeteren.

Rechten van ouders en kinderen

De rechten van ouders en kinderen zijn afhankelijk van de leeftijd van het kind. Deze regels zijn bij wet vastgelegd.

Kinderen tot 12 jaar

Kinderen onder de 12 jaar mogen niet voor zichzelf beslissen. Dat doen hun ouders of voogd. Aan jonge kinderen moet wel op een begrijpelijke manier worden verteld wat er met hen gaat gebeuren. Onze kinderartsen zijn hierin gespecialiseerd.

Kinderen van 12 tot 16 jaar

Kinderen tussen 12 en 16 jaar zijn over het algemeen goed in staat hun situatie te overzien en een eigen mening te hebben. Voor de behandeling is daarom toestemming nodig van de ouders en het kind. Als zij het niet met elkaar eens zijn, luistert de hulpverlener in principe naar het kind.

Kinderen vanaf 16 jaar

Bij wet is geregeld dat je vanaf 16 jaar zelf mag beslissen over je eigen behandeling. Alleen bij toestemming krijgen ouders informatie over de medische toestand van hun kind.