Nieuwbouw

Veelgestelde vragen nieuwbouw ETZ

Je vindt hier antwoorden op de veelgestelde vragen over de volgende onderwerpen:

laatste update: 1-1-2024 


Nieuwbouwproces

Wanneer komt het bestemmingsplan ter inzage?
Het indienen van het bestemmingsplan is vertraagd en wordt na de zomervakantie 2023 ingediend voor behandeling in het college van B&W. Dit komt omdat nog niet alle voorbereidingen hiervoor zijn afgerond.

Via de gemeente ontvangen omwonenden een bewonersbrief over de start van de bestemmingsplanprocedure en de planning.

Staat de gemeente achter de nieuwbouwplannen van het ETZ?
In 2015 heeft de gemeente de Omgevingsvisie 2040 vastgesteld waarin het gebied Kempenbaan-West aangewezen is als ‘zorgknoop’. De nieuwbouwplannen van ETZ Elisabeth passen daar goed in. Het college van burgemeester en wethouders heeft geruime tijd geleden ingestemd met het zogenaamde ‘Masterplan ETZ’. Dit beschrijft de bouwkundige en gebiedtechnische plannen van het ETZ.

Wat is het proces tot aan het bestemmingsplan?
Het ’Masterplan ETZ’ is vertaald naar juridische kaders in het bestemmingsplan. Het college van burgemeesters en wethouders stemde november 2021 in met het ontwerpbestemmingsplan. In juli 2022 stelde de gemeenteraad van Tilburg het bestemmingsplan voor de nieuwbouwplannen vast. Het bestemmingsplan voor de nieuwbouwplannen is eind december 2022 onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan staat op: www.ruijmtelijkeplannen.nl.

Het indienen van de daadwerkelijke bouwplannen verloopt via een procedure omgevingsvergunning, De huidige planning hiervoor is dat najaar 2023.

Wat staat de komende tijd op de planning?
De werkzaamheden ter voorbereiding op de bouw van het acuut centrum starten na de zomer 2023, zodra de vergunningen rond zijn. Als eerste wordt tussen de Leyhoeve en De Leij een parkeerplaats aangelegd voor het personeel van het ETZ, Libra Revalidatie & Audiologie en Onderwijscentrum Leijpark. De verwachting is dat deze eind 2023 gereed is. De nieuwe brug over De Leij naar het toekomstige acuut centrum start naar verwachting najaar 2023. Ook wordt het beekdal tussen de grondwal en het park opnieuw ingericht. Dit gebeurt volgens de ‘Kader Richtlijn Water’ en afspraken met de gemeente Tilburg en waterschap De Dommel.

Waarom moest het ETZ een bestemmingsplanprocedure doorlopen? De nieuwbouwplannen pasten niet binnen het huidige bestemmingsplan. Een bestemmingplanprocedure borgt zorgvuldige besluitvorming.

Hoe verloopt het bouwproces?In 2023 werken we aan de omgevingsvergunning en het definitief ontwerp van de nieuwbouw. Najaar 2023 starten de voorbereidende werkzaamheden zoals het verleggen van kabels en leidingen.

Kan ik nog bezwaar maken tegen het bestemmingsplan?Nee. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden. Het ETZ en de gemeente presenteerden en toetsten de plannen diverse keren voorafgaand aan de besluitvorming aan de omgeving en andere belanghebbenden. Van 22 november 2021 tot begin januari 2022 kon iedereen zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan.

Een verslag van de omgevingsdialoog is in te zien via de pagina www.etz.nl/nieuwbouw.


ETZ Elisabeth

Blijft ETZ Elisabeth tijdens de bouw van het acuut centrum open?
Ja, tijdens de bouw van het acuut centrum blijft het ziekenhuis gewoon open.

Hoe wordt de toekomstige hoofdingang bereikbaar?De toekomstige hoofdingang wordt in de toekomst – denk aan 2040/2050 – verplaatst naar de Dokter Bloemenlaan. De hoofdingang is dan voor bezoekers en patiënten bereikbaar via de Kempenbaan en Dokter Bloemenlaan. Personeel van het ETZ blijft parkeren aan de kant van de Hilvarenbeekseweg. De hoofdingang voor patiënten en bezoekers blijft nog jaren de huidige hoofdingang.
De ingang voor patiënten en bezoekers van de Spoedeisende Hulp en de nieuwe Huisartsen Spoedpost is vanaf 2026 bereikbaar via de Kempenbaan en de Dokter Bloemenlaan.

Hebben de bouwplannen invloed op de groene omgeving?Het ziekenhuis krijgt een meer landschappelijke, groene omgeving. De nieuwe hoofdingang van het ziekenhuis komt op termijn – denk aan 2040/2050 – naast het Leijpark. Dat zorgt voor een mooie, groene entreezone met een overgang naar het park met aandacht voor de aanwezige flora en fauna.
Het ziekenhuis richt zich op de natuur en wil deze ook helpen. Bijvoorbeeld door het opnemen van nestkasten in de gevel voor vleermuizen of vogels. Zij helpen bij het bestrijden van bijvoorbeeld de eikenprocessierups.

Blijft de ambulancepost op ETZ Elisabeth gehuisvest tegenover de Spoedeisende Hulp?Met de nieuwbouwplannen van het ETZ verdwijnt ook de huidige ambulancepost van het terrein in de komende jaren. De ambulancepost is nu tegenover de huidige Spoedeisende Hulp. De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) onderzoekt geschikte locaties voor nieuwe huisvesting. Hierbij houden we rekening met de spreiding en beschikbaarheid van de ambulances in de regio.

Waar komt de nieuwe ambulancehal op ETZ Elisabeth?Met de nieuwbouw van het acuut centrum op ETZ Elisabeth komt er ook een nieuwe ambulancehal bij de Spoedeisende Hulp.

Als jullie deze plannen al hadden, waarom is de afgelopen jaren dan zoveel verbouwd?
Alle verbouwingen waren noodzakelijk voor de continuïteit en de concentratie van de zorg. Wij blijven zorg verlenen op de twee ETZ-locaties in Tilburg en die in Waalwijk.

Is er voldoende personeel om dit mogelijk te maken?Het ETZ breidt de activiteiten niet uit. We concentreren alleen de acute zorg op locatie ETZ Elisabeth. Meer personeel is dus niet nodig. Ook worden medewerkers straks getraind om in het nieuwe acuut centrum taken van elkaar over te kunnen nemen.

Kunnen de sirenes van de ambulances worden beperkt?De ambulances mogen bij een spoedrit, waarbij de patiënt in levensgevaar is, rijden met zwaailicht en sirene. Zij hebben daardoor voorrang op het andere verkeer, om de patiënt zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te brengen. De ambulances houden ’s nachts rekening met mogelijke hinder voor buurtbewoners. Maar in situaties waarin elke seconde telt, kunnen de ambulances helaas vaak niet anders. Goed om te weten: de RAV (Regionale Ambulancevoorziening) is een aparte organisatie en maakt geen deel uit van het ETZ. De aanrijroute van de ambulances verplaatst naar de Kempenbaan en Dokter Bloemenlaan als het nieuwe acuut centrum in gebruik wordt genomen.

Verandert er op korte termijn iets aan de huidige voorzijde van het ETZ?
Nee, de komende jaren blijft de huidige hoofdingang van ETZ Elisabeth zoals die nu is. Op de lange termijn (2040) is een groenzone voorzien op de plek van de huidige hoofdingang, met ruimte voor wadi’s voor de opvang van hemelwater. Het huidige parkeerterrein voor bezoekers is dan bestemd voor personeel.

Onderwijscentrum Leijpark (OCL) heeft een fysieke verbinding met het ziekenhuis. Blijft dat zo?
Op korte termijn verandert dit niet. Op de langere termijn gaan OCL en Libra R&A ook vernieuwen en wordt deze verbinding wel van belang geacht. Mogelijk dat deze dan op de 1e verdieping komt te liggen, maar een verbinding is gewenst.

Blijft behandelcentrum Damast gehuisvest op het terrein?
Voor de korte termijn zijn er geen wijzigingen en blijft Damast gehuisvest op het ziekenhuisterrein. Voor de langere termijn komt er wellicht een combinatie van revalidatie jongeren (Libra R&A) en ouderen (Damast).


Leijpark – Leijweg – wijk Groenewoud

Wordt er ook gebouwd in het Leijpark zelf?
Nee, alleen aan de randen

Moet de Leij verlegd worden voor deze ontwikkelingen?
Nee, er is besloten om de Leij op de huidige locatie te laten liggen. ETZ kiest hiervoor, omdat de Leij anders deels in de vervuilde grond zou komen te liggen. Kempenbaan-West is een voormalige vuilstort, die door de gemeente gesaneerd is. Ook vanuit water en ecologie gaat de voorkeur uit naar het laten liggen van de Leij.

Blijft de fietsroute Leijweg open?
Ja, fietsers kunnen gebruik maken van de Leijweg. Er komt een fietspad dat van de weg is gescheiden.

Komt er een fietspad door het Leijpark?De gemeente heeft het besluit hierover uitgesteld. Het verbeteren van de fietsverbinding met het ziekenhuis, Van der Valk en de Leijhoeve wordt vanwege de plannen van het ETZ opnieuw door de gemeente onderzocht.

Wat gebeurt er met het Ronald McDonald Huis?
Tijdens de verbouwing blijft het Ronald McDonald Huis open voor familie, met een kind in het ETZ of bij Libra Revalidatie & Audiologie. Het huis komt op een tijdelijke locatie op het terrein van ETZ. Zo vinden families een warm thuis op loopafstand van hun zieke kind.

In hoeverre betekent het ‘Masterplan ETZ iets voor de wijk Groenewoud?
Het spreiden van het parkeren en het verplaatsen van parkeren voor de bezoekers naar de Dr. Bloemenlaan kan een gunstig effect hebben op het parkeren in de wijk Groenewoud. Een andere gunstige ontwikkeling is de mogelijke aanleg van een warmtenet. Dit wordt gestimuleerd’, omdat het ziekenhuis hier als grote partij mogelijk op aangesloten wordt. Hierdoor wordt de aanleg van een warmtenet versneld en daarmee gasloos worden.

Wordt door medewerkers gebruik gemaakt van het Leijpark?
Ja, dat gebeurt. Het ‘Masterplan ETZ’ biedt in de toekomst meer mogelijkheden. Zo wordt de hoofdingang op termijn verplaatst waardoor de bereikbaarheid van het park verbetert voor iedereen.

Waar komt de nieuwe brug over de Leij?
Er komen drie nieuwe bruggen over de Leij. Eén vervangt de bestaande brug die naar de toekomstige hoofdingang gaat. Eén komt voor de ontsluiting van de parkeergarage en één gaat naar het nieuwe acuut centrum. Deze brug wordt gelijktijdig opgeleverd met het acuut centrum in fase 1.

Hoe gaat het groen en het groen op de grens met het Leijpark eruit zien?
Het groen sluit in de toekomst aan bij het groen van het Leijpark. Het idee is dat het Leijpark natuurlijk overloopt in de richting van het nieuwe acuut centrum en parkeerterrein.


Verkeer en parkeren

Wordt bij de plannen rekening gehouden met het parkeerprobleem in de buurt? Ja, hier wordt zeker rekening mee gehouden. Er is al een tijdelijke parkeerplaats voor 200 voertuigen aangelegd aan de Dokter Bloemenlaan. Deze parkeerplaatsen zijn ook bestemd voor het Onderwijscentrum Leijpark. Daarnaast worden door ETZ 50 parkeerplaatsen gehuurd bij De Leyhoeve. In de toekomst wordt een parkeergarage gebouwd aan de achterzijde van het ETZ. De totale parkeercapaciteit wordt dan uitgebreid met zo’n 400 parkeerplaatsen.

Hoe hoog wordt de nieuwe parkeergarage voor bezoekers?
De nieuwe parkeergarage aan de kant van de Kempenbaan wordt maximaal 22 meter hoog.

Hoeveel parkeerplekken krijgt de parkeergarage?
De nieuwe parkeergarage biedt plek aan ongeveer 700 voertuigen.

Is bekeken om de parkeergarage elders te neer te zetten?
Ja, daar is uitvoerig naar gekeken. De parkeergarage moet een plek krijgen die zo dicht mogelijk ligt bij de ingang van het nieuwe ziekenhuis. De huidige locatie voldoet het beste hieraan.

Blijven de medewerkers parkeren op de plek waar ze dat nu doen?
De nieuwe parkeergarage wordt in eerste instantie gebruikt door medewerkers. Medewerkers kunnen ook parkeren op de huidige parkeerplaatsen voor medewerkers.

Zijn er voldoende parkeerplaatsen voorzien?
Ja, we zorgen dat er voldoende parkeerplekken zijn. Voor zowel patiënten, bezoekers en zorgverleners. In de toekomst – als de poliklinieken en de nieuwe hoofdingang klaar zijn – parkeren bezoekers van het ETZ hun voertuig in de parkeergarage. De huidige voorzijde van ETZ Elisabeth wordt parkeerterrein voor medewerkers.

Hoe is de verkeersstroom op de Dr. Bloemenlaan als de parkeergarage klaar is?
Het verkeer gaat toenemen als de parkeergarage gereed is. Auto’s arriveren via de Kempenbaan/Dr. Bloemenlaan en verlaten de garage via de Leijweg en Hilvarenbeekseweg. De route naar de parkeergarage en uit de parkeergarage is niet bestemd voor doorgaand verkeer, enkel voor bestemmingsverkeer naar en van de parkeergarage. Het verkeer van en naar het ziekenhuis wordt verspreid over de uitvalswegen. De meeste ochtenddiensten in het ziekenhuis beginnen tussen 07.00 en 08.00 uur en eindigen ’s middags tussen 16.00 -17.00 uur. De avonddiensten zijn rond de klok van 23.00 uur klaar. Op deze tijden zal vooral in de ochtend en middag meer verkeer over de uitvalswegen van het ETZ rijden.

Wat betkent het voor de verkeerstroom als de parkeergarage klaar is?
Voor het ‘Masterplan ETZ’ en het bestemmingsplan is een verkeersonderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn verwerkt in het plan voor de ontsluiting van de nieuwe parkeergarage. Uit dit onderzoek is gebleken dat het verleggen van uitgang van de parkeerplaats niet nodig is.

De huidige verkeerssituatie op de Kempenbaan en de Dr. Bloemenlaan is gerealiseerd op basis van het bestemmingsplan uit 2014. Het huidige plan van het ETZ Elisabeth verschilt wezenlijk: in plaats van 41.000 m2 bebouwing worden een parkeergarage van ca. 18.000 m2 en een groene zone gerealiseerd.

Toelichting:

  • Verkeer parkeergarage
    Het is bekend dat het verkeer gaat toenemen over de Dr. Bloemenlaan als de parkeergarage is gebouwd. Om dit in goede banen te leiden, wordt het verkeer van en naar het ziekenhuis verspreid over de uitvalswegen. Ook is de route naar en uit de nieuwe parkeergarage niet bestemd voor doorgaand verkeer, enkel voor bestemmingsverkeer naar en van de parkeergarage. Auto’s arriveren via de Kempenbaan/Dr. Bloemenlaan en verlaten de garage via de Leijweg en Hilvarenbeekseweg. Ziekenhuismedewerkers gaan gebruik maken van de parkeergarage. Dat betekent dat er vooral in de ochtend en middag meer verkeer over deze uitvalswegen rijden. De meeste ochtenddiensten in het ziekenhuis beginnen tussen 07.00 en 08.00 uur en eindigen tussen 16.00 -17.00 uur. De avonddiensten zijn rond de klok van 23.00 uur klaar.
  • Inrit Leyhoeve
    Voor de slagboom bij de inrit van de Leyhoeve kan nu één auto staan zonder de Dr. Bloemenlaan te blokkeren. De afstand tussen het fietspad en de Dr. Bloemenlaan is 2,5 meter. Dit kan zorgen voor kortstondig oponthoud op de Dr. Bloemenlaan. Dit kan worden opgelost door het fietspad verder uit te buigen tot een afstand van 5 meter zodat hier twee auto’s kunnen staan zonder de Dr. Bloemenlaan te blokkeren. Dit is naar verwachting een veilige oplossing voor fietsers, het uitrijdende verkeer en ambulances.

 

Wat gebeurt er met parkeerterrein de Wolkat?
Dit terrein wordt de komende vijftien jaar gebruikt als parkeerterrein voor personeel van het ETZ.

Gaan bezoekers aan het ETZ niet naar de parkeerplaats van de Leyhoeve uitwijken?
Nee, de parkeerplaats bij de Leyhoeve is alleen toegankelijk via een slagboom en is betaald parkeren. Bezoekers van het ziekenhuis die met de auto komen, worden in de toekomst (2040-2050) naar de nieuwe parkeergarage geleid.

Is er al zicht op de verkeersbewegingen op de nieuw aan te leggen rotonde op de Leijweg en Hilvarenbeekseweg?
De aanleg van een rotonde op de oude T-splitsing van de Leijweg en de Hilvarenbeekseweg is een nieuwe ontwikkeling. Deze komt voort uit het verkeersonderzoek waaruit blijkt dat de Kempenbaan op dit moment al veel verkeer te verwerken krijgt. Vervolgens is gekeken naar een andere oplossing. Hiervoor is een analyse uitgevoerd van de te verwachten verkeersbewegingen rond de rotonde. De rotonde wordt zodanig uitgevoerd dat deze geschikt is voor de verwerking van het aanbod van verkeer (snelverkeer en langzaam verkeer).

De verkeersafwikkeling wordt verlegd naar de Kempenbaan. Kan de Kempenbaan deze verkeerstroom aan?
Er zijn berekeningen gemaakt van de verkeersbewegingen. Op basis daarvan is besloten om de toegang van het bezoekersverkeer via de Kempenbaan te leiden en de uitgang van de parkeergarage via de Leijweg te laten verlopen. Het parkeren en het verkeer van medewerkers loopt via de Hilvarenbeekseweg, zoals in de huidige situatie.

Hoe wordt het bouwverkeer geregeld?
Twee mogelijke routes worden onderzocht. Een gaatvia de Leijweg naar de bouwplaats en vertrekt via de Dokter Bloemenlaan. De andere optie is via de Kempenbaan, Dokter Bloemenlaan met een brug over de Leij. Dit wordt met bouwpartners in overleg met de omgeving afgestemd. Uitgangspunt is dat de routes veilig zijn voor verkeer, fietsers en voetgangers.

Gaan er meer ambulances op en af rijden?
Ja, door het verplaatsen van de acute hartzorg naar ETZ Elisabeth rijden vanaf 2026 iets meer ambulances naar deze locatie. Daar staat tegenover dat er minder ambulances rijden tussen de locaties ETZ TweeSteden en ETZ Elisabeth.

Hebben de bouwplannen gevolgen voor de fietsroutes rondom ETZ Elisabeth?
De fietsverbindingen worden waar mogelijk verbeterd, in samenwerking met de gemeente Tilburg.

Hoe is het parkeren in de toekomst georganiseerd nu de bouw van de parkeergarage is uitgesteld?
De nieuw te bouwen parkeergarage is uitgesteld tot uiterlijk 2031. Tot die tijd wordt de parkeerplaats aan de Dr. Bloemenlaan uitgebreid en komt er een tijdelijke oplossing.


Bouw

Ondervinden patiënten en bezoekers hinder van de werkzaamheden?
Enige overlast is nooit helemaal te vermijden. Omdat de bouw plaatsvindt op het terrein richting Kempenbaan verwachten we dat de gevolgen beperkt zijn.

Wordt het terrein een bouwput?
Ja, het terrein zal een bouwput worden. Patiënten en bezoekers gaan hier weinig hinder van ondervinden, omdat het aan de achterkant van het ziekenhuis plaatsvindt.

Wanneer start de bouw?
De start van de bouw van het acuut centrum is gepland in de eerste helft van 2024.

Hoe lang gaat de bouw duren?
De bouw van het acuut centrum duurt drie jaar, tot eind 2026. Dit is de eerste fase.

Hoe hoog wordt het nieuwe acuut centrum?
Het nieuwe acuut centrum heeft een begane grond met twee verdiepingen en een bouwlaag voor de techniek. De bouwhoogte wordt maximaal 22 meter.

Hoe hoog wordt de kliniek met de verpleegbedden?
De kliniek wordt maximaal 40 meter hoog en bestaat in totaal uit 9 verdiepingen. Bovenop het dak komt het helikopterdek. De huidige bouwhoogte is 30 meter.

Wat gebeurt met de huidige Spoedeisende Hulp?
Die krijgt tijdelijk een andere invulling en wordt uiteindelijk afgebroken.

Waar komt de ingang van de nieuwe Spoedeisende Hulp?
De nieuwe ingang van de Spoedeisende Hulp wordt bereikbaar via de Kempenbaan en Dokter Bloemenlaan aan de zijde van het Leijpark.

Wordt de huidige hoofdingang van ETZ Elisabeth gesloten?
De huidige hoofdingang blijft voorlopig en wordt pas na 2040 verplaatst naar de Dokter Bloemenlaan.

Wat merken omwonenden van de nieuwbouw?
Met de nieuwbouw wordt de logistiek verbeterd, zoals gescheiden parkeren voor bezoekers en medewerkers. Ook krijgt de ecologie en natuur een impuls door een goede verbinding van het Leijpark met ziekenhuis.

Wordt het huidige helikopterplatform verplaatst?
Ja, omdat snelheid levens kan redden. De traumahelikopter landt op het dak van de nieuwe kliniek. De toekomstige aanvliegroute is vanuit Zuidoost over de snelweg.

Is het overwogen om het ziekenhuis op een andere locatie te bouwen?
Ja, het is onderzocht om het ziekenhuis elders te bouwen. Dit heeft nadelen: er moet dan in een keer een nieuw ziekenhuis worden gebouwd. Daar kiest ETZ om verschillende redenen niet voor. De eerste reden is dat er bewust voor is gekozen om in fases te bouwen, omdat we niet weten hoe een ziekenhuis er over 10 jaar uitziet vanwege alle ontwikkelingen. Stapsgewijs bouwen geeft meer flexibiliteit. Een tweede reden is dat het financieel niet haalbaar is.

Is er sprake van een langdurige bouwontwikkeling?
Ja, we voorzien nu elke 5 jaar een bouwperiode, maar in de praktijk kan dat anders lopen. De bouw is afhankelijk van externe ontwikkelingen en die zijn nu nog niet te voorspellen.

Wanneer wordt gestart met sloop van de voorkant van het ETZ?
Dat duurt nog zeker twintig jaar. Onlangs is geïnvesteerd in een nieuwe polikliniek Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie aan de voorzijde van het ETZ die nog zeker twintig jaar meegaat.


Spoedplein

Wat wordt bedoeld met het Spoedplein?
Inwoners van Midden-Brabant met spoedeisende zorgvragen kunnen vanaf 2026 terecht op het Spoedplein. Dit plein is gevestigd in het acuut centrum.

Het Spoedplein biedt spoedzorg aan (kwetsbare) ouderen, mensen met een psychische kwetsbaarheid, slachtoffers van seksueel en huiselijk geweld met acuut letsel. Zij krijgen daar passende zorg op maat.

Welke zorginstellingen zijn met elkaar in gesprek om zich fysiek te vestigen op het Spoedplein?

 


Huisartsen Spoedpost

Komt de Huisartsen Spoedpost ook in het acuut centrum?
Ja. De Huisartsen Spoedpost (HASP) – nu nog aan de Lage Witsiebaan in Tilburg – komt eind 2026 in het Acuut centrum samen met de Spoedeisende Hulp van het ETZ.


Waarom onnodig geld investeren in een ontsluiting aan de achterzijde (rotonde) om een voorlopige oplossing te creëren (dus voor de korte termijn), die overlast veroorzaakt voor de wijk Groenewoud (verdwaald verkeer) terwijl dit geld ook geïnvesteerd kan worden in een lange termijn oplossing aan de Kempenbaan (herstructurering).
Inmiddels is deze vraag ook via een brief voorgelegd aan de gemeente Tilburg.

» »  In nadere afstemming met de gemeente wordt deze specifieke vraag nog nader besproken en teruggekoppeld voordat het bestemmingsplan in procedure wordt gebracht.

Hieronder staat een nadere toelichting op bovenstaande vraag:
Uitgangspunt voor de uitbreidingsplannen van het ziekenhuis is slimme spreiding van bezoekers en personeel en het stimuleren van andere vormen van mobiliteit. Door de hoofdentree aan de Dr. Bloemenlaan te situeren is het wenselijk om het bezoekersparkeren ook aan deze zijde te situeren en het personeelsparkeren via de Prof. van Buchemlaan te handhaven.

De verkeerssituatie en ontsluiting op de Kempenbaan is een complexe opgave: het is één van de belangrijkste entrees naar de stad en de op- en afritten van de snelweg A58 zijn in de spitsperioden al zwaar belast. Belangrijk is dat niet al het verkeer van en naar het ETZ via de snelweg rijdt, veel verkeer heeft een directe relatie met Tilburg en de directe omgeving.
ETZ heeft samen met de gemeente Tilburg gezocht naar mogelijkheden voor de afwikkeling van het verkeer naar het terrein. Door Goudappel Coffeng is met behulp van het regionaal verkeersmodel inzichtelijk gemaakt op welke manier het verkeer afgewikkeld kan worden van en naar de parkeervoorzieningen. Hierbij is ook rekening gehouden met andere ontwikkelingen in de stad en met mogelijke veranderingen in de mobiliteit in de toekomst. De ontsluiting van al het bezoekersverkeer via de Dr. Bloemenlaan/Kempenbaan/A58 bleek onmogelijk omdat er dan structurele knelpunten ontstaan rondom de op- en afritten van de A58, het kruispunt Kempenbaan-Cenakel en het kruispunt Kempenbaan- Dr. Bloemenlaan. Met name uitrijdend verkeer slokt veel tijd op waardoor stagnatie optreedt op andere richtingen en bijvoorbeeld terugslag gaat plaatsvinden op de snelweg, wat voor Rijkswaterstaat onacceptabel is. De gesplitste variant met spreiden van het verkeer bleek wel voldoende perspectief te bieden, waarbij aanvullende verkeersonderzoeken zijn uitgevoerd om de gevolgen op de bestaande verkeersstructuur in de omgeving in beeld te brengen. Deze onderzoeken zijn in het bestemmingsplan als bijlage opgenomen. Hierbij is ook gekeken naar de ontsluiting tijdens de verschillende fasen waarin het ziekenhuis vernieuwd wordt.

Om het verkeer vanuit de Leijweg goed af te wikkelen op de Hilvarenbeekseweg/Ambrosiusweg is het noodzakelijk om een rotonde aan te leggen. Verkeer met bestemming Tilburg kan terugrijden via de Prof. van Buchemlaan maar kan ook via de Ambrosiusweg terugrijden naar de snelweg, waardoor de wijk Groenewoud niet belast wordt. Verkeer vanaf de snelweg wordt nu ook al (deels) verwezen via de afrit Beekse Bergen/Ambrosiusweg. Door de nieuwe parkeergarage voor bezoekers op de Dr. Bloemenlaan wordt de druk op de wijk Groenewoud en bijvoorbeeld het kruispunt Ringbaan Zuid/Prof. van Buchemlaan ook verminderd.

Dit pakket aan maatregelen kan gefaseerd worden uitgevoerd en door het spreiden van bezoekers en personeel op deze manier kan het verkeer op een goede manier worden afgewikkeld via het bestaande wegennet.


Ontsluiting en parkeren (bron: Ontwikkelleidraad)

Worden er informatieavonden gehouden voor bewoners?
Er zijn al meerdere informatieavonden gehouden. Uitndodigingen hiervoor worden per post onder 2.000 adressen verspreid. De vragen tijdens deze avonden worden opgenoemen in de veelgestelde vragen van deze website.


Contact

Waar kan ik terecht met mijn ideeën, suggesties en opmerkingen?
Door een mail te sturen naar het team nieuwbouw van het ETZ via  nieuwbouw@etz.nl.

Hoe houdt het ETZ ons op de hoogte van de voortgang?
Via nieuwsbrieven, website ETZ.nl, social media en berichten in de media.