MijnETZ en de voorwaarden

Hieronder de voorwaarden die gelden voor het gebruik van het patiëntenportaal MijnETZ. Wij raden u aan deze voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten bij het gebruik van MijnETZ.

 

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) biedt patiënten, hun wettelijke vertegenwoordiger of gemachtigde via MijnETZ toegang tot (delen van) zijn elektronisch patiëntendossier.

Zij krijgen de mogelijkheid om:

 • (Delen van) het medisch dossier in te zien;
 • Vragenlijsten in te vullen voorafgaand aan het bezoek aan het ETZ;
 • Vervolgafspraken te maken;
 • Vragen te stellen;
 • Videocontact te hebben;
 • Aanvragen te doen voor bijvoorbeeld toevoeging van medicatie aan het dossier of herhaalrecepten.

Met het gebruik van MijnETZ, op welke wijze dan ook, aanvaardt u deze voorwaarden en bent u hieraan gebonden. Wanneer u voor het eerst inlogt op MijnETZ wordt u expliciet om toestemming gevraagd voor toegang en aanvaarding van deze gebruikersvoorwaarden. Wanneer u volgende keren inlogt op MijnETZ aanvaardt u gebonden te zijn aan de actuele laatste versie van de gebruikersvoorwaarden.

Het ETZ behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en uitsluitingen op elk moment eenzijdig te wijzigen. Deze eventuele wijzigingen worden op de website geplaatst. Het ETZ heeft ook het recht om (tijdelijk of blijvend) te stoppen met het aanbieden van MijnETZ. De meest actuele voorwaarden zijn te raadplegen via MijnETZ.

Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de meest actuele voorwaarden door deze regelmatig te raadplegen. Daar waar in deze voorwaarden hij/hem wordt gebruikt dient ook zij/haar te worden gelezen.

Privacy

Voor het privacybeleid van het ETZ verwijzen wij u naar de pagina Privacy.

Toelating, identificatie en beëindiging toegang

 1. Toegang tot MijnETZ kan alleen worden verstrekt aan wilsbekwame patiënten die bij het ETZ als zodanig zijn ingeschreven en hebben aangegeven van MijnETZ gebruik te willen maken onder de gegeven voorwaarden.
 2. MijnETZ is strikt persoonlijk gebonden aan de patiënt. Toegang voor gemachtigden is beperkt mogelijk. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de pagina Toegang voor gemachtigden
 3. Patiënten en/of gemachtigden kunnen een MijnETZ account krijgen onder de volgende voorwaarden:
  1. Ingediende aanvraag voor een MijnETZ account én
   Inschrijving bij het ETZ én
  2. Beschikking over een door het ETZ geverifieerd BSN-nummer.
 4. Patiënten die nog geen account hebben, maar wel door hun huisarts naar het ETZ zijn verwezen, kunnen beperkte toegang tot MijnETZ krijgen. Zij kunnen dan alleen vragenlijsten invullen. In dat geval zal voor of tijdens het bezoek van de patiënt aan de polikliniek worden gevraagd of de patiënt een volledige toegang tot MijnETZ wenst. Indien dat het geval is, wordt na controle van een geldig identiteitsbewijs en het verifiëren van het BSN-nummer de toegang gewijzigd en wordt het profiel aangepast om volledige toegang tot het dossier mogelijk te maken.
 5. Patiënten hebben te allen tijde het recht om de toestemming voor de toegang tot MijnETZ in te trekken en de toegang te laten beëindigen. Na het beëindigen van de toegang tot MijnETZ zijn de gegevens niet langer toegankelijk voor de patiënt.
 6. Het ETZ kan de toegang tot MijnETZ beëindigen in de volgende gevallen:
  1. Op verzoek van de patiënt of gemachtigde;
  2. Na overlijden van de patiënt;
  3. In geval het ETZ zich genoodzaakt ziet de toegang van de patiënt en/of zijn gemachtigde te beëindigen, wegens, voor het ETZ, zwaarwegende gronden.
 7. Het ETZ behoudt zich het recht voor om aangifte te doen, indien wordt ontdekt dat patiënten of derden proberen (of hebben geprobeerd) om op oneigenlijke wijze toegang tot MijnETZ te verkrijgen dan wel als op oneigenlijke wijze toegang is verkregen, bijvoorbeeld bij het gebruik van valse documenten zoals ID etc.

Verplichtingen patient bij toegang tot MijnETZ

 1. Patiënt is volledig zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor het gebruik van MijnETZ op welke wijze dan ook. Patiënt is zelf verantwoordelijk of hij bepaalde informatie in MijnETZ leest of niet. Patiënt kan het ETZ niet aansprakelijk stellen voor mogelijk door hem geleden schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van toegang tot en het gebruik van MijnETZ.
 2. Patiënt is verplicht zijn inlogcodes strikt vertrouwelijk te houden en niet aan derden ter beschikking te stellen. Patiënt is aansprakelijk voor het gebruik van MijnETZ, ook indien de patiënt anderen gebruik laat maken van MijnETZ, al dan niet met diens toestemming of wetenschap en/of al dan niet middels diens inloggegevens.
 3. Patiënt staat in voor het bevoegd gebruik van MijnETZ. Patiënt is verplicht om te allen tijde de verplichtingen uit deze voorwaarden na te komen en zich te houden aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van MijnETZ.
 4. Patiënt is zelf verantwoordelijk voor verspreiding van de informatie verkregen via MijnETZ. Zie hiervoor ook het maken van Beeld- en Geluidopname onder 9. Het ETZ is daarvoor niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk te houden. De patiënt is tevens verantwoordelijk voor de beveiliging van eigen apparatuur, onder andere door gebruik van actuele beveiligingsupdates en legale software, gebruikt van toegangscodes en het uitloggen na ieder gebruik. Patiënt dient het vermoeden dat iemand anders dan hijzelf toegang heeft tot MijnETZ of alle andere ongebruikelijke gebeurtenissen, te melden bij de helpdesk van MijnETZ.
 5. Patiënt is zich bewust dat gegevens over het gebruik van MijnETZ worden vastgelegd en gebruikt kunnen worden voor statistische overzichten en wetenschappelijk onderzoek naar dat gebruik. Deelname aan MijnETZ betekent nadrukkelijk niet dat patiënt toestemming geeft tot het gebruik van diens medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek.
 6. Patiënt gebruikt in zijn communicatie in MijnETZ (bijvoorbeeld invullen vragenlijsten, maken van vervolgafspraken of vragen van advies) geen onwelvoeglijke taal, onwaarheden of misleidende informatie.
 7. Patiënt onthoudt zich van handelingen die op enigerlei wijze onrechtmatig kunnen zijn ten opzichte van het ETZ of een derde. Zie hiervoor ook het maken van Beeld-en Geluidopname onder 9.
 8. Patiënt is ermee bekend dat het ETZ toeziet op het gebruik door patiënten van MijnETZ en eventuele maatregelen zal nemen tegen overtredingen van bovengenoemde verplichtingen. Tot genoemde maatregelen zou kunnen behoren het waarschuwen van de patiënt en het deactiveren van de toegang voor patiënt tot MijnETZ.
 9. Het ziekenhuis biedt via het patiëntenportaal gebruik van videocontact aan. Dit betreft een beeldgesprek tussen hulpverlener en patiënt. Het ziekenhuis maakt geen beeld- en geluidopnamen van dit gesprek.

Beeldopname

Het is de patiënt uitsluitend toegestaan een beeldopname te maken van het gesprek na voorafgaande expliciete toestemming van de hulpverlener. Openbaring van de toegestane beeldopname bijv. via sociale media mag niet plaatsvinden zonder toestemming van de hulpverlener.

Geluidopname

Het is uitsluitend de patiënt, als deelnemer aan het gesprek, toegestaan een geluidopname te maken van het videocontact. Wij stellen het op prijs indien u de hulpverlener voor aanvang van het gesprek hiervan op de hoogte stelt. Het maken van een geluidopname van een gesprek waarin relevante privéinformatie over een derde wordt besproken, is namelijk niet toegestaan. Dit kan soms nodig zijn in het kader van de behandeling van de patiënt. Het delen van een geluidopname is uitsluitend toegestaan voor privégebruik. Het openbaren (bv. via sociale media) van deze geluidopname is in beginsel wettelijk niet toegestaan.

Gelijktijdige beeld- en geluidopname

In geval een beeld- en geluidopname, gelden de zwaardere regels t.a.v. beeldopnamen.

Sancties

Niet nakomen van deze bepalingen kan een inbreuk op het portretrecht, onder omstandigheden smaad in de zin van het Wetboek van Strafrecht, dan wel een onrechtmatige daad opleveren. Het ziekenhuis dan wel de individuele hulpverlener zal in voorkomende gevallen in juridische zin maatregelen nemen, waaronder het doen van aangifte en/of het vorderen van een schadevergoeding.

Verplichtingen   van het ETZ

 1. Het ETZ zal zich naar beste vermogen inspannen om MijnETZ voltijds beschikbaar te houden voor de patiënt. Het ETZ kan niet garanderen dat MijnETZ te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.
 2. Het ETZ zal zich inspannen om MijnETZ veilig in te richten. Het ETZ neemt passende maatregelen tegen verlies van gegevens of onrechtmatig gebruik van gegevens door derden. Bij het bekend worden daarvan neemt het ETZ passende maatregelen.
 3. Het ETZ spant zich in om informatie op MijnETZ te verstrekken overeenkomstig hetgeen opgenomen is in het patiëntendossier.
 4. Het ETZ heeft een helpdesk voor de gebruikers van MijnETZ. Gebruikers van MijnETZ kunnen problemen, fouten of verbetersuggesties voor het systeem doorgeven aan de helpdesk.

Uitsluitingen

 1. Het ETZ is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, in welke vorm dan ook voortvloeiend uit het gebruik van MijnETZ, inclusief maar niet beperkt tot schade als gevolg van onjuistheid, ongeschiktheid, onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie en misbruik van toegang tot Mijn ETZ.
 2. MijnETZ biedt mogelijk links naar andere (medische) websites die niet onder het beheer van MijnETZ vallen. Deze link(s) zijn ter informatie opgenomen. Het ETZ heeft de juistheid van informatie in/op deze websites niet gecontroleerd en kan daarom niet instaan voor de correctheid ervan.

Slotbepaling

In gevallen waarin deze voorwaarden en uitsluitingen niet voorzien, beslist het ETZ.