Tilburg University en ETZ breiden gezamenlijk onderzoeksprogramma uit

8 mei 2018

Tilburg University en het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) hebben maandag 7 mei een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om hun gezamenlijke onderzoeksprogramma te verbreden en te verdiepen. Bewoog de wetenschappelijke samenwerking zich tot nu toe vooral op de gebieden neuro- en medische psychologie en traumaverwerking, in de toekomst komen daar andere gebieden bij zoals patiëntenwelzijn, het gebruik van data science en mogelijk economie en management in de zorg.

Zowel Tilburg University als ETZ ziet uit naar de verbreding van de unieke, structurele samenwerking en verkenning van nieuwe disciplines. Kwartiermaker Jolanda de Vries, zowel hoogleraar aan Tilburg University als medisch psychologe in het ETZ, werkt de komende tijd met betrokkenen aan een onderzoeksagenda en een onderzoeksprogramma voor vijf jaar.

De Vries popelt om aan de slag te gaan. “Gesprekken met de vakgroepen in het ETZ en in eerste instantie de departementen van de sociale faculteit van Tilburg University moeten twee à drie onderzoeksthema’s opleveren. Doel is het verder verbeteren van de patiëntenzorg, door de sterke kanten van beide partners bij elkaar te brengen. De beschikbare middelen zetten we daarbij zo effectief mogelijk in, zodat we ook over vijf jaar de samenwerking kunnen voortzetten.”

Jantine Schuit en Bart Berden

Jantine Schuit en Bart Berden tekenen de overeenkomst.

Impact

De uitbreiding van de samenwerking betekent ook een verdere verankering van het universitaire Impactprogramma, waarin Enhancing Health and Wellbeing een van de kernthema’s is. Het Impactprogramma stimuleert niet alleen onderzoek voor maar vooral ook onderzoek samen met maatschappelijke partners om de samenleving verder te brengen.

“Samenwerking op gelijke voet is waar het om draait als je echt iets wilt veranderen,” aldus Margriet Sitskoorn, programmaleider van het Impactthema Enhancing Health and Wellbeing. In het Impactprogramma zijn alle mens- en maatschappijwetenschappen van de universiteit vertegenwoordigd om complexe kwesties vanuit verschillende perspectieven te benaderen.

Health & Wellbeing

Health and Wellbeing is ook een centraal thema van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB). “De samenwerking met ETZ verloopt al erg goed en dit geeft ons de mogelijkheid om ook samen onderzoek te gaan doen op het terrein van de organisatie van de zorg, de verbinding tussen preventie en zorg en de doelmatigheid daarvan,” zegt Jantine Schuit, decaan van TSB. “Daarmee kunnen we een nog betere bijdrage leveren aan goede gezondheidszorg en preventie.”

Resultaten

De samenwerking van Tilburg University en ETZ heeft in het verleden al miljoenen euro’s extra onderzoeksgeld opgeleverd, wat leidde tot zowel wetenschappelijke als klinische resultaten. Bart Berden, voorzitter Raad van Bestuur ETZ, noemt als voorbeeld het zorgpad dat ziekenhuis en universiteit hebben ontwikkeld voor patiënten met longkanker, een uiterst kwetsbare groep.

“We hebben samen met het departement Medische en Klinische Psychologie van de universiteit goed in beeld gebracht wat de patiënt wil, waar die behoefte aan heeft en wat die belangrijk vindt. Hiermee helpen we de patiënt zelf de regie te pakken, als sturende kracht in zijn eigen zorgproces. In dit traject van onderzoek en behandeling beslist de patiënt samen met zijn arts welke zorg het beste bij hem past. Zo leidt gepast gebruik van zorg uiteindelijk tot betere zorg.”

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst is officieel ondertekend door rector magnificus Emile Aarts en decaan Jantine Schuit van Tilburg University en Bart Berden, voorzitter van de Raad van Bestuur van het ETZ.