Ziekenhuiszorg in 2021: Een overzicht

In Nederland is het verplicht je te verzekeren tegen ziektekosten. Toch zijn er veel factoren die invloed hebben op het kostenplaatje van jouw ziekenhuiszorg. Denk hierbij aan de afspraken en contracten die ziekenhuizen hebben met verzekeraars, het eigen risico, onverzekerde zorg, de soort behandeling en een geldige verwijzing.

Via deze site informeren we je zo goed mogelijk over de kosten van ziekenhuiszorg in 2021. Bezoek je binnenkort het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ)? Informeer je goed, check je polisvoorwaarden en neem bij vragen contact op met je zorgverzekeraar. Zij zijn verplicht je te informeren, dus schroom niet om contact op te nemen.

Snel naar andere pagina's
 
Meer informatie over onverzekerde zorg Naar veelgestelde vragen en antwoorden over kosten en facturen
Zorgcontractering
 
Onverzekerde
zorg
Veelgestelde
vragen
Contactinfo
 

 


 

Op deze pagina

 


Contractering met zorgverzekeraars 

Bijna alle zorg die het ETZ verleent valt onder de basisverzekering. Zorg die niet onder de basisverzekering valt is in sommige gevallen voor eigen rekening. Dit is afhankelijk van je aanvullende verzekering en verzekeringsvoorwaarden. Lees daarom voorafgaand aan je bezoek aan het ziekenhuis de overeenkomst met je zorgverzekeraar goed door om te weten of je een beroep kunt doen op je aanvullende verzekering.

Voor 2021 heeft het ETZ met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor zorg die valt onder de basisverzekering. Dit geldt voor zowel medisch specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) als paramedische zorg. Dus alle patiënten die verzekerd zijn bij deze zorgverzekeraars krijgen hun zorg bij het ETZ vergoed vanuit het basispakket. Met uitzondering van een aantal specifieke (budget)polissen. Hoeveel je vergoed krijgt, is afhankelijk van het type verzekering dat je hebt afgesloten. Houd daarnaast ook rekening met je eigen risico. 

Meer informatie over contractering met zorgverzekeraars en uitgezonderde (budget)polissen lees je op de pagina Zorgcontractering.


Verplicht eigen risico in 2021 

Het verplicht eigen risico in 2021 bedraagt € 385,-. Dit betekent dat je in een kalenderjaar de eerste € 385,- aan zorgkosten zelf betaalt. Het eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Je kunt je eigen risico vrijwillig ophogen met maximaal € 500 (dit komt bovenop het verplichte eigen risico). Bespreek de mogelijkheden (en de voor - en nadelen hiervan) met je zorgverzekeraar.

Een bezoek aan de spoedeisende hulp (SEH) valt ook onder het eigen risico. Eerstelijnszorg valt echter buiten het eigen risico. De huisarts en huisartsenpost is eerstelijnszorg en toegankelijk voor iedereen. Als de situatie niet levensbedreigend is, ga dan eerst naar de huisarts of huisartsenpost. 


Geldige verwijzing

Voor het vergoeden van medisch specialistische zorg door je zorgverzekeraar heb je een verwijzing nodig. Bijvoorbeeld van je huisarts. Heb je geen (geldige) verwijzing als je in het ziekenhuis komt? Dan is de behandeling voor eigen rekening (zelfverwijzing) of word je pas behandeld als je de juiste verwijsbrief hebt. Je bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Meer informatie over geldige verwijzers is op te vragen bij je zorgverzekeraar.

De datum van de verwijsbrief moet vóór of uiterlijk op de dag van het eerste ziekenhuisbezoek / behandeldatum liggen en heeft een geldigheid van een jaar. Ben je je verwijsbrief vergeten? Het is belangrijk dat de verwijsbrief alsnog bij de polikliniek van het ETZ terecht kom, anders komen de kosten van het ziekenhuisbezoek toch nog voor eigen rekening. 

Voor acute zorg is geen verwijzing noodzakelijk. Onder acute zorg valt bijvoorbeeld de SEH, Eerste Hart Hulp, spoedeisende geboortezorg en Intensive Care-zorg. 


DBC - Systematiek

Een ziekenhuis brengt geen afzonderlijke zorgactiviteiten of bezoeken in rekening, maar hanteert één tarief voor een vastgesteld traject. Alle ziekenhuizen in Nederland werken met hetzelfde landelijke financieringssysteem: de DBC-systematiek (Diagnose Behandel Combinatie). Een DBC-zorgtraject is het totale traject vanaf de diagnostische fase tot en met de (eventuele) behandeling die hieruit volgt.

Afhankelijk van de duur van de behandeling kan een DBC-zorgtraject bestaan uit meerdere DBC-subtrajecten. DBC-subtrajecten hebben namelijk een (wettelijk) vastgestelde looptijd. Doordat na het afsluiten van het DBC-subtraject altijd aansluitend een vervolg DBC-subtraject geopend wordt, kan het voorkomen dat de begindatum van de DBC niet gelijk is aan de datum dat je op consult bent geweest bij de arts (zie ook Veelgestelde vragen).

  • Bijvoorbeeld: het kan voorkomen dat je in januari 2021 op de poli bent geweest voor een controle, maar voor dit bezoek je eigen risico moet betalen voor 2020. Dit komt doordat de startdatum van het DBC-subtraject bepalend is voor het jaar waarin het ten laste van het eigen risico komt. Dit is bepaald in de landelijke regelgeving.

Ben je voor meerdere zorgvragen (verschillende diagnoses) in behandeling, dan komt hier per zorgvraag een apart DBC-zorgtraject uit.

Overige zorgproducten

Naast DBC-zorgproducten zijn er ook ‘overige zorgproducten’. Deze worden apart in rekening gebracht. Hieronder vallen (onder meer): kaakchirurgie, bijzondere tandheelkunde, dure geneesmiddelen, opnamedagen op de Intensive Care en bepaalde onderzoeken die door de huisarts worden aangevraagd en waar geen doorverwijzing naar het ziekenhuis (de tweede lijn) uit volgt (laboratoriumonderzoek, röntgenonderzoek, scopieën e.d.). Deze overige zorgproducten vallen onder het eigen risico.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt welke DBC-zorgproducten en overige zorgproducten er door het ziekenhuis in rekening kunnen worden gebracht.

Hoe wordt de prijs van een DBC-zorgproduct bepaald

De prijs van een DBC-zorgproduct is gebaseerd op een gemiddelde van de geleverde zorg en de bijbehorende gemiddelde zorgkosten. Niet iedere scan, consult of verpleegdag wordt apart in rekening gebracht; het gaat om een gemiddelde van alle patiënten met dezelfde DBC.
Het kan dus zijn dat je meer of minder behandelingen of onderzoeken hebt gehad dan waar de gemiddelde DBC op is gebaseerd. Toch blijft de prijs van de DBC dan hetzelfde.

Wat kost mijn behandeling

Zoals in de video wordt uitgelegd, komt een DBC zorgproduct tot stand op basis van de gestelde diagnose en uitgevoerde zorgactiviteiten. Het is daarom voorafgaand aan je bezoek lastig in te schatten wat je behandeling gaat kosten. Als je een indicatie wilt, kun je contact opnemen met afdeling Facturatie.

Je zorgnota

De landelijke regels omtrent de DBC-systematiek leiden ertoe dat een bezoek aan een medisch specialist pas na ongeveer 4 maanden gefactureerd kan worden. Je kunt je zorgnota of het declaratieoverzicht van je zorgverzekeraar digitaal bekijken via de website van je zorgverzekeraar. Log in op de online omgeving en je ziet precies wat je behandeling heeft gekost. De zorgverzekeraar controleert de declaratie van het ziekenhuis en verwerkt deze. Heb je nog geen persoonlijk online account bij je zorgverzekeraar? Via de website van je zorgverzekeraar kun je dit aanvragen.


Kosten e-Health (telefonisch en videoconsult)

Door gewijzigde wet- en regelgeving kan een telefonisch contact, een contact per email, of een consult via videoverbinding tussen patiënt en arts (-assistent), physician assistent of verpleegkundig specialist sinds januari 2018 leiden tot een declaratie bij de zorgverzekeraar. Deze consulten op afstand worden ook wel e-health-consulten genoemd.

Deze vormen van e-health doen een beroep op het eigen risico. Dat betekent dat het mogelijk is dat een telefonisch consult waarvoor je tot januari 2018 geen rekening kreeg, nu wel gedeclareerd wordt. Het gaat daarbij om een telefonisch contact als vervanging van een poliklinisch herhaalcontact.

e-health in tijden van Corona

Op de factuur van je zorgverzekering staat een overzicht van de activiteiten die in het kader van uw klacht of behandeling zijn uitgevoerd. In de periode van de corona crisis is het mogelijk dat op dit overzicht een ‘eerste polikliniekbezoek’ of een ‘herhaal polikliniekbezoek’ staat, terwijl u fysiek niet in het ziekenhuis geweest bent. Om patiënten niet onnodig naar het ETZ te laten komen tijdens deze periode zijn afspraken op de polikliniek zoveel mogelijk vervangen door consulten op afstand. Dat wil zeggen telefonisch, per email of via een beeldverbinding (zogenaamde e-health consulten). Tussen alle betrokken partijen (zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de NZa) is deze verruiming van registratie-afspraken overeengekomen.

Zoals hierboven al wordt gezegd, kunnen deze vormen van e-health beroep doen op je eigen risico.

  • Let op: de kosten van e-health consulten zijn hetzelfde als dat van een regulier polikliniekbezoek in het ziekenhuis.
     

Meer informatie

Wil je meer informatie over de inhoud van de factuur, het betalen van de rekening of wil je een prijsindicatie? Neem dan contact op met de afdeling Facturatie of vul het contactformulier in.

 


Meer informatie over (mogelijke) beperkende voorwaarden van je zorgverzekering?

Kosten