Ziekenhuiszorg in 2023: Een overzicht

In Nederland is het verplicht je te verzekeren tegen ziektekosten. Toch zijn er veel factoren die invloed hebben op het kostenplaatje van jouw ziekenhuiszorg. Denk hierbij aan de afspraken en contracten die ziekenhuizen hebben met verzekeraars, het eigen risico, onverzekerde zorg, de soort behandeling en een geldige verwijzing.

Via deze site informeren we je zo goed mogelijk over de kosten van ziekenhuiszorg in 2023. Bezoek je binnenkort het ETZ? Informeer je goed, check je polisvoorwaarden en neem bij vragen contact op met je zorgverzekeraar. Zij zijn verplicht je te informeren, dus schroom niet om contact op te nemen.

Snel naar andere pagina's
 
Meer informatie over onverzekerde zorg Naar veelgestelde vragen en antwoorden over kosten en facturen
Zorgcontractering
 
Onverzekerde
zorg
Veelgestelde
vragen
Contactinfo
 

 


 

Op deze pagina

 


Contractering met zorgverzekeraars 

Bijna alle zorg die het ETZ verleent valt onder de basisverzekering. Zorg die niet onder de basisverzekering valt, is soms voor eigen rekening. Dit hangt af van je aanvullende verzekering en verzekeringsvoorwaarden. Lees daarom voorafgaand aan je bezoek aan het ziekenhuis de overeenkomst met je zorgverzekeraar goed door om te weten of je een beroep kunt doen op je aanvullende verzekering.

Voor 2023 heeft het ETZ met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor zorg die valt onder de basisverzekering. Dit geldt voor zowel medisch specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) als paramedische zorg. Dus alle patiënten die verzekerd zijn bij deze zorgverzekeraars krijgen hun zorg bij het ETZ vergoed vanuit het basispakket. Met uitzondering van een aantal specifieke (budget)polissen. Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van het type verzekering dat je hebt afgesloten. Houd daarnaast ook rekening met je eigen risico. 

Meer informatie over contractering met zorgverzekeraars en uitgezonderde (budget)polissen lees je op de pagina Zorgcontractering.


Verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico in 2023 bedraagt € 385,-. Dit betekent dat je in een kalenderjaar de eerste € 385,- aan zorgkosten zelf betaalt. Het eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Je kunt je eigen risico vrijwillig ophogen met maximaal € 500 (dit komt bovenop het verplichte eigen risico). Bespreek de mogelijkheden (en de voor - en nadelen hiervan) met je zorgverzekeraar.

Een bezoek aan de spoedeisende hulp (SEH) valt ook onder het eigen risico. Eerstelijnszorg valt echter buiten het eigen risico. De huisarts en huisartsenpost is eerstelijnszorg en toegankelijk voor iedereen. Als de situatie niet levensbedreigend is, ga dan eerst naar de huisarts of huisartsenpost. 


Geldige verwijzing

Voor het vergoeden van medisch specialistische zorg door je zorgverzekeraar heb je een verwijzing nodig. Bijvoorbeeld van je huisarts. Heb je geen (geldige) verwijzing als je in het ziekenhuis komt? Dan is de behandeling voor eigen rekening (zelfverwijzing) of word je pas behandeld als je de juiste verwijsbrief hebt. Je bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Meer informatie over geldige verwijzers is op te vragen bij je zorgverzekeraar.

De datum van de verwijsbrief moet vóór of uiterlijk op de dag van het eerste ziekenhuisbezoek/behandeldatum liggen en heeft een geldigheid van een jaar. Ben je je verwijsbrief vergeten? Het is belangrijk dat de verwijsbrief alsnog bij de polikliniek van het ETZ terechtkomt, anders komen de kosten van het ziekenhuisbezoek toch nog voor eigen rekening. 

Voor acute zorg is geen verwijzing noodzakelijk. Onder acute zorg valt bijvoorbeeld de SEH, Eerste Hart Hulp, spoedeisende geboortezorg en Intensive Care-zorg. 


DBC - Systematiek

Een ziekenhuis brengt geen afzonderlijke zorgactiviteiten of bezoeken in rekening, maar hanteert één tarief voor een vastgesteld traject. Alle ziekenhuizen in Nederland werken met hetzelfde landelijke financieringssysteem: de DBC-systematiek (Diagnose Behandel Combinatie). Een DBC-zorgtraject is het totale traject vanaf de diagnostische fase tot en met de (eventuele) behandeling die hieruit volgt.

Afhankelijk van de duur van de behandeling kan een DBC-zorgtraject bestaan uit meerdere DBC-subtrajecten. DBC-subtrajecten hebben namelijk een (wettelijk) vastgestelde looptijd. Doordat na het afsluiten van het DBC-subtraject altijd aansluitend een vervolg DBC-subtraject geopend wordt, kan het voorkomen dat de begindatum van de DBC niet gelijk is aan de datum dat je op consult bent geweest bij de arts (zie ook Veelgestelde vragen).

  • Bijvoorbeeld: het kan voorkomen dat je in januari 2022 op de poli bent geweest voor een controle, maar voor dit bezoek je eigen risico moet betalen voor 2021. Dit komt doordat de startdatum van het DBC-subtraject bepalend is voor het jaar waarin het ten laste van het eigen risico komt. Dit is bepaald in de landelijke regelgeving.

Ben je voor meerdere zorgvragen (verschillende diagnoses) in behandeling, dan komt hier per zorgvraag een apart DBC-zorgtraject uit.

Overige zorgproducten

Naast DBC-zorgproducten zijn er ook ‘overige zorgproducten’. Deze worden apart in rekening gebracht. Hieronder vallen (onder meer): kaakchirurgie, bijzondere tandheelkunde, dure geneesmiddelen, opnamedagen op de Intensive Care en bepaalde onderzoeken die door de huisarts worden aangevraagd en waar geen doorverwijzing naar het ziekenhuis (de tweede lijn) uit volgt (laboratoriumonderzoek, röntgenonderzoek, scopieën e.d.). Deze overige zorgproducten vallen onder het eigen risico.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt welke DBC-zorgproducten en overige zorgproducten er door het ziekenhuis in rekening kunnen worden gebracht.

Hoe wordt de prijs van een DBC-zorgproduct bepaald?

De prijs van een DBC-zorgproduct is gebaseerd op een gemiddelde van de geleverde zorg en de bijbehorende gemiddelde zorgkosten. Niet iedere scan, consult of verpleegdag wordt apart in rekening gebracht; het gaat om een gemiddelde van alle patiënten met dezelfde DBC.
Het kan dus zijn dat je meer of minder behandelingen of onderzoeken hebt gehad dan waar de gemiddelde DBC op is gebaseerd. Toch blijft de prijs van de DBC dan hetzelfde.

Wat kost mijn behandeling?

Zoals in de video wordt uitgelegd, komt een DBC-zorgproduct tot stand op basis van de gestelde diagnose en uitgevoerde zorgactiviteiten. Het is daarom voorafgaand aan je bezoek lastig in te schatten wat je behandeling gaat kosten. Als je een indicatie wilt, kun je contact opnemen met afdeling Facturatie.

Je zorgnota

De landelijke regels omtrent de DBC-systematiek leiden ertoe dat een bezoek aan een medisch specialist pas na ongeveer 4 maanden gefactureerd kan worden. Je kunt je zorgnota of het declaratieoverzicht van je zorgverzekeraar digitaal bekijken via de website van je zorgverzekeraar. Log in op de online omgeving en je ziet precies wat je behandeling heeft gekost. De zorgverzekeraar controleert de declaratie van het ziekenhuis en verwerkt deze. Heb je nog geen persoonlijk online account bij je zorgverzekeraar? Via de website van je zorgverzekeraar kun je dit aanvragen.


Kosten e-Health

Consulten op afstand worden ook wel e-health-consulten genoemd. Denk daarbij aan consult met arts (assistent), physician assistent of verpleegkundig specialist, middels:

  • telefoon
  • e-mail
  • MijnETZ
  • videoverbinding 

Door gewijzigde wet- en regelgeving kan dit sinds januari 2018 leiden tot een declaratie bij de zorgverzekeraar. Deze vormen van e-health doen een beroep op het eigen risico. Dat betekent dat het mogelijk is dat een consult waarvoor je in het verleden geen rekening kreeg, nu wel gedeclareerd wordt. 

Let op: de kosten van e-Health consulten zijn hetzelfde als dat van een regulier polikliniekbezoek in het ziekenhuis.


Zorgprestatiemodel voor geestelijke gezondheidszorg

Vanaf 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel van toepassing voor de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het zorgprestatiemodel verandert niets aan de zorg die je krijgt. Wel ziet de rekening er voortaan anders uit.

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?

Het zorgprestatiemodel gaat over de manier waarop een behandeling in de GGZ wordt betaald. In het zorgprestatiemodel is afgesproken hoe jouw zorgverlener jouw behandeling in rekening moet brengen en hoe de rekening betaald dient te worden.

Jouw behandeling bestaat uit verschillende onderdelen, zoals bijvoorbeeld gesprekken met een psycholoog of psychiater. Of je brengt een aantal dagen en nachten in een kliniek door. In het zorgprestatiemodel heten deze losse onderdelen ‘zorgprestaties’. Deze zorgprestaties staan op de rekening die wij aan jouw zorgverzekeraar sturen. Op basis hiervan weet jouw zorgverzekeraar wat hij aan de zorgverlener moet betalen.

Voor jou is belangrijk dat duidelijk is voor welke zorg is betaald. Daarom zie je op het declaratieoverzicht van jouw zorgverzekeraar uit welke zorgprestaties jouw behandeling bestond. Dit declaratieoverzicht is terug te vinden via de ‘mijn omgeving’ van jouw zorgverzekeraar en vaak ook via de eigen risico overzichten die je van de zorgverzekeraar ontvangt. Jouw zorgverzekeraar kan je helpen om het declaratieoverzicht te begrijpen. Ook als je vragen hebt over een zorgprestatie kun je contact opnemen met jouw zorgverlener of zorgverzekeraar.  

Kosten van jouw behandeling

Als jouw behandeling start, is niet meteen duidelijk hoe deze eruit gaat zien of hoe lang deze gaat duren. Vooraf is daarom niet bekend hoeveel jouw behandeling in totaal gaat kosten. Wel is al duidelijk hoeveel elk los onderdeel (de zorgprestaties) van jouw behandeling kost. Hier is door de overheid een maximum tarief voor bepaald.

Hoe zijn de tarieven bepaald?

Er zijn veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen ervan onder meer rekening is gehouden met:

  • Het beroep van de zorgverlener. Een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een verpleegkundige.
  • Het type consult. Een diagnostiek consult is duurder dan een behandelconsult.
  • De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.
  • De plek waar het consult plaatsvindt. Een consult in een specialistische instelling is duurder dan een consult door een zorgverlener met een eigen praktijk.

In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vind je alle maximumtarieven. Het kan zijn dat je op jouw kostenoverzicht iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat er soms met de zorgverzekeraar andere (lagere) prijzen worden afgesproken. Wil je weten welke prijzen er precies voor jou gelden? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Het eigen risico

Het nieuwe zorgprestatiemodel kan gevolgen hebben voor jouw eigen risico. Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend. Krijg je in 2021 een behandeling die doorloopt in 2022? Dan valt de zorg tot en met 31 december 2021 onder de oude bekostiging. Daar komt een aparte rekening van. De zorg in 2022 registreert jouw zorgverlener volgens het zorgprestatiemodel. De zorgverzekeraar kijkt voor beide jaren of je eigen risico moet betalen.

In de Factsheet Zorgprestatiemodel en eigen risico lees je uitgebreid wat er verandert en wat de patiënt ervan kan merken.

Voor vragen over het eigen risico kun je bellen met jouw zorgverzekeraar.

Meer weten?

Bekijk de landelijke informatiefolder voor patiënten, ga naar www.zorgprestatiemodel.nl of neem contact op met jouw zorgverzekeraar.

In dit gedeelte bevindt zich een video. Die is niet zichtbaar omdat de cookies (nog) niet zijn geaccepteerd. Bekijk ons cookiebeleid.

Bekijk de animatiefilm zorgprestatiemodel op Youtube

 


Meer informatie

Wil je meer informatie over de inhoud van de factuur, het betalen van de rekening of wil je een prijsindicatie? Neem dan contact op met de afdeling Facturatie of vul het contactformulier in.

 


Meer informatie over (mogelijke) beperkende voorwaarden van je zorgverzekering?

Kosten