Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Medisch-wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk thema in het ETZ. Wij vinden kennis opdoen heel belangrijk. In ons ziekenhuis kunnen we je vragen om deel te nemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoekers zijn de ene keer op zoek naar gezonde mensen en de andere keer naar mensen met een bepaalde ziekte. Dit ligt aan het onderzoek. Voor je besluit aan een onderzoek deel te nemen, krijg je altijd mondelinge en schriftelijke informatie over de studie. Je krijgt de tijd om deze informatie door te nemen en er rustig over na te denken.

 

Verschillende soorten onderzoek

Er zijn twee verschillende soorten medisch-wetenschappelijk onderzoek: WMO-plichtig en niet WMO-plichtig. Kort gezegd valt onderzoek onder de WMO-plicht als aan twee voorwaarden wordt voldaan:

  1. er sprake is van medisch-wetenschappelijk onderzoek
  2. proefpersonen worden aan handelingen onderworpen dan wel gedragsregels opgelegd; dat wil zeggen dat er op een of andere manier inbreuk wordt gemaakt op de integriteit van de proefpersonen

Ieder wetenschappelijk onderzoek dat valt onder de Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek, wordt van tevoren getoetst door een erkende Medisch Ethische ToetsingsCommissie. De Raad van Bestuur van het ETZ besluit uiteindelijk of een onderzoek (WMO-plichtig of niet-WMO-plichtig) in het ziekenhuis wordt uitgevoerd. De Raad van Bestuur wordt geadviseerd door Wetenschapsbureau ETZ.

Op zowel WMO-plichtig als niet-WMO-plichtig onderzoek is (in voorkomende gevallen) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Het wetenschappelijk onderzoek moet worden uitgevoerd volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek (WMO)

In de Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO) staat dat je vooraf voldoende schriftelijk informatie moet krijgen over de bedoeling en de uitvoering van het onderzoek, zodat je een weloverwogen besluit kunt nemen over deelname. Je krijgt ook een redelijke bedenktijd. Deze wet biedt dus bescherming aan patiënten, in wetenschappelijk onderzoek proefpersonen, die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Status- of dossieronderzoek

Het ziekenhuis doet regelmatig status- of dossieronderzoek. Dit zijn onderzoeken op basis van verschillende patiëntendossiers. Het gaat meestal over onderzoek dat niet WMO-plichtig is. De gebruikte gegevens zijn nooit tot jou te herleiden. Zo beschermen we jouw privacy. Omdat herleiding tot jou als persoon wordt voorkomen, gaan we ervan uit dat je hier geen bezwaar tegen hebt. Heb je toch bezwaar tegen het gebruik van je dossier voor wetenschappelijk onderzoek? Ga dan naar

  • Formulier bezwaar gebruik patiëntgegevens voor wetenschappelijk onderzoek

Deelnemen

Besluit je deel te nemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? Dan zijn we heel blij met je medewerking. Met jouw deelname kunnen we onze patiënten straks nog betere zorg bieden volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Als je besluit mee te werken, gebeurt dit anoniem.

Niet deelnemen

Wil je liever niet deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? Dan is dat uiteraard ook geen probleem; je bent nooit verplicht om mee te doen. Deelname aan wetenschappelijk onderzoek is geheel vrijwillig. Het staat je vrij om zonder opgaaf van reden van medewerking af te zien. Vanzelfsprekend heeft dat voor jouw behandeling geen enkel gevolg.

Als je niet zelf kunt beslissen

Wanneer je (tijdelijk) niet in staat bent om toestemming te geven voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, kan de hulpverlener een naaste bij de beslissing betrekken, bijvoorbeeld je partner of een familielid. Vind je het belangrijk dat er naar jouw eigen ideeën wordt geluisterd? Dan is een wilsverklaring opstellen verstandig. Je legt dan schriftelijk vast hoe je wil dat er in bepaalde situaties gehandeld wordt. Deze verklaring geef je aan de arts die de verklaring in je dossier bewaart. Op de wilsverklaring moet een recente datum en je handtekening staan.