Cliëntenraad

Patiënten hebben het recht mee te praten en mee te denken over alles wat in hun ziekenhuis gebeurt. Dit recht is vastgelegd in de wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Het ETZ heeft een Cliëntenraad die de belangen van de patiënten en alle bezoekers in het ETZ vertegenwoordigt.

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad denkt en praat mee en adviseert in alle zaken waar het algemeen belang van patiënten van het ETZ aan de orde is. Dus bijvoorbeeld de zorg voor de kwetsbare oudere, voeding, het parkeerbeleid, de bejegening van de patiënt en het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). De Cliëntenraad werkt geheel zelfstandig en adviseert de Raad van Bestuur van het ETZ gevraagd of ongevraagd over uiteenlopende zaken die gaan over kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg.

De Cliëntenraad overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur. Ook vindt overleg plaats met diverse vertegenwoordigers van bijvoorbeeld de Vereniging Medisch Specialisten, zorgmanagers, klachtenfunctionarissen, Verpleegkundige Adviesraad en het Facilitair Bedrijf. Daarnaast bezoekt de Cliëntenraad diverse bijeenkomsten binnen en buiten het ziekenhuis die belangrijk zijn om op de hoogte te blijven van de patiëntenzorg.

Zie ook het blogbericht: De cliëntenraad als sparringpartner van het ETZ.

Thema’s Cliëntenraad 2023

De Cliëntenraad heeft voor 2023 de volgende thema’s vastgesteld:

Kwaliteit & Veiligheid

 • KPI/protocollen
 • Vriendelijkheid
 • Overdracht
 • Toegankelijkheid (breed)
 • Delen van klachten -> verbeteringen
Nieuwbouw

 • Samenwerking ketenzorg
 • Warme uitstraling van het gebouw
 • Functionaliteit nieuwbouw

Patiëntparticipatie

 • Informatie ophalen bij patiënten

Inhalen reguliere zorg

 • Goede vragen stellen
 • Wat is de ambitie van het ETZ?
 • Wat zijn de dilemma’s?

Digitale Zorg

 • Waken voor gevaren
 • Wat zijn de nadelen van zorg op afstand
 • Goede informatie richting de patiënt

Geriatrie

 • Ouderenzorg
 • Samen beslissen
 • Zinvolle zorg
 • Spoedplein
 • Meedenken bij beleid/keuzes

Zichtbaarheid Cliëntenraad in het ETZ

 • In contact komen met de patiënt en diens mantelzorger

 

De Cliëntenraad zit met regelmaat om de tafel met medewerkers van het ziekenhuis om te praten over bovenstaande thema’s. Uiteraard komen ook andere thema’s aan de orde, maar krijgen bovenstaande thema’s voor 2022 extra aandacht. Ieder jaar stelt de Cliëntenraad deze thema’s opnieuw vast.

 

Leden cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat uit maximaal 9 leden. Allemaal zijn ze vrijwilligers die in de regio van het ziekenhuis wonen. Zij voelen zich zeer betrokken bij een goede patiëntenzorg in onze regio.

De Cliëntenraad stelt zich voor

Marijke Megens

Marijke Megens, voorzitter Cliëntenraad

Ik heb 42 jaar in de zorg gewerkt, in de laatste periode als bestuurder bij Thebe. Momenteel ben ik o.a. toezichthouder in het onderwijs en voorzitter van het Bergmansfonds.
Naast het voorzitterschap en overleg met diverse geledingen in het ziekenhuis houd ik me bezig met de toekomst van de zorg, de oudere patiënt en kwaliteit van zorg.
Als cliëntenraad proberen we een positief kritische gesprekspartner te zijn binnen het ziekenhuis.

Joost van Loon

Joost van Loon, penningmeester en secretaris Cliëntenraad

Geboren en getogen in Loon op Zand, werkte ik dertig jaar in de accountancy, maar maakte twaalf jaar geleden een switch naar de zorg: een eigen administratiekantoor voor zorgvraagstukken. “Ik ben maatschappelijk erg betrokken en vind het belangrijk dat mensen goed gehoord worden. De patiënt staat in het ETZ centraal, ook op langere termijn. Grote veranderingen zoals MijnETZ volgen wij als Cliëntenraad op de voet. We geven gevraagd en ongevraagd advies, houden de vinger aan de pols en volgen alles scherp. Verder ben ik mantelzorger en in mijn vrije tijd voorzitter van onze plaatselijke voetbalclub.”

Véronique van der Schoof

Veronique van der Schoof, ambtelijk secretaris Cliëntenraad

Ik ben secretaresse voor de Raad van Bestuur in het ETZ en ondersteun de Cliëntenraad vanuit mijn functie als ambtelijk secretaris. “Samen met de voorzitter bereid ik de vergaderingen van de Cliëntenraad voor. Daarnaast verzorg ik onder andere de verslaglegging van de vergaderingen en werk de adviezen van de raad uit. Ik vind het leuk om naast mijn functie als secretaresse Raad van Bestuur de Cliëntenraad te ondersteunen. Daardoor voel ik me meer betrokken bij de patiëntenzorg.”

Marike Abel

Marike Abel, lid cliëntenraad

Vraag je iemand om wat belangrijk is in het leven, dan wordt veelal gezondheid genoemd.
Het is wat je anderen toewenst; gezondheid en geluk / welbevinden.
Wanneer je gezondheid afneemt en hulp nodig hebt van zorgprofessionals, wil je vertrouwen op verantwoorde zorg.
Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de zorgverlening in onze woelige samenleving niet teveel onder druk staat, is er mede een cliëntenraad die de belangen van patiënten van het ETZ behartigt.
Mijn brede kijk op zorg en dienstverlening heb ik opgedaan in verschillende functies: van verpleegkundige tot bestuurder; van extern toezichthouder (IGJ) tot intern toezichthouder (medezeggenschap cliënten en ouderenzorg).
Graag wil ik samen met anderen mijn kennis inzetten voor mensgerichte, houdbare en duurzame zorg voor de patiënten van ETZ.

Liselot Godschalx

Liselot Godschalx, lid cliëntenraad

Kwalitatief goede en toegankelijke zorg is cruciaal in een samenleving die steeds ingewikkelder wordt. Dit is de overtuiging waarmee ik deelneem aan de cliëntenraad. Om in aanmerking te komen voor kwalitatief goede hulp moeten mensen de weg weten in het woud van verzekeringen, indicaties en beschikkingen. Dit raakt de meest kwetsbare mensen in onze samenleving als meest. Ik wil me er graag hard voor maken om hier tegenkracht aan te bieden. Om het ETZ ook in de toekomst het mensgerichte ziekenhuis te laten zijn, wat het nu is.
Over mij persoonlijk: Ik woon in Tilburg West, in het Wandelbos, met mijn man en twee kinderen. Van huis uit ben ik socioloog en ethicus. Ik ben werkzaam als bestuurssecretaris bij T-PrimaiR, coöperatie van onderwijsbesturen in en rond Tilburg.

Margriet van Loon

Margriet van Loon, lid Cliëntenraad

Ik heb als sociaal werker in uiteenlopende vakgebieden gewerkt en leidinggegeven. Het menselijk contact stond bij mij altijd op de eerste plaats. Sinds 2013 ben ik arbeidsongeschikt verklaard, maar in mijn hoofd ben ik gezond. Ik ben dan ook nog volop actief in het vrijwilligerswerk. Als ervaringsdeskundige vind ik het belangrijk dat je als patiënt kunt participeren en zelf (mee) de regie kunt houden in de ‘jungle’ van een ziekenhuis met die veelheid aan professionals en disciplines. Ook wil ik extra aandacht voor de toegankelijkheid van een ziekenhuis in de breedste zin van het woord. Dit zeker voor mensen met niet-zichtbare handicaps zoals slechthorendheid, psychische aandoeningen e.d. Ik hoop dan ook binnen de Cliëntenraad mijn steentje te kunnen bijdragen.

Dirk Jan van Putten

Dirk Jan van Putten, lid cliëntenraad

Ik woon al 25 jaar in de Reeshof in Tilburg. Ik heb Bedrijfskunde gestudeerd en jarenlang gewerkt voor een grote zorgverzekeraar in diverse functies.
Belangrijk is, dat de zorg toegankelijk blijft voor iedereen en de kwaliteit van een heel goed niveau blijft. Dit geldt uiteraard ook voor de toekomst. Door de vergrijzing en technologische ontwikkelingen zal de zorgvraag toe nemen.
Dit betekent dat er in de toekomst onder meer genoeg zorgpersoneel aanwezig moet zijn en dat de zorg betaalbaar moet blijven.
Patiënten die niet computervaardig zijn dan wel niet beschikken over een computer moeten hiervan geen hinder ondervinden wanneer zij contact hebben met het ETZ.
Graag wil ik mij inzetten voor bovengenoemde uitdagingen.

Daniëlle Robijns

Daniëlle Robijns, lid Cliëntenraad

Ik ben bestuurskundige en werkzaam als raadsgriffier bij de gemeente Oisterwijk. “Goede zorg wordt mede bepaald door aandacht en betrokkenheid voor de patiënt en zijn omgeving. Je verhaal kunnen doen, zorgzaamheid en zelf beslissen zijn van groot belang. Persoonlijke aandacht voor wat een patiënt en zijn naasten nodig hebben, maakt een positief verschil in periodes van ziekte en daarna. Omdat iedereen anders is, betekent dat onder andere goed luisteren, de patiënt vragen wat belangrijk is en maatwerk leveren. Daar wil ik mij met hart en ziel voor inzetten.”

André Schalken

André Schalken, lid Cliëntenraad

Ik werkte 48 jaar in de gezondheidszorg als verpleegkundige, leidinggevende en projectleider nieuwbouw en renovatie SEH. “De wereld van een ziekenhuis is voor velen ingewikkeld, vooral voor allochtone en oudere patiënten. Hoe gerichter het ETZ daarop inspeelt, hoe beter het zorgproces verloopt. Iedere patiënt moeten we helpen op de manier die het beste bij hem of haar past. Extra zorg voor ouderen en allochtonen vereist een daarop afgestemde houding van de arts en verpleging, waarbij het gaat om de patiënt en niet om het protocol. De maatschappij is monderiger; de relatie arts – patiënt verandert. In die relatie is steeds meer sprake van tweerichtingsverkeer. Zo kunnen we de zorg toespitsen op de patiënt. Daaraan hoop ik binnen de Cliëntenraad een bijdrage te leveren.”

Rijk Vlaanderen

Rijk Vlaanderen, lid Cliëntenraad

Na een loopbaan in het onderwijs, als leraar en als schoolleider, doe ik op dit moment vrijwilligerswerk en ben ik Toezichthouder. Ik organiseer ontmoetingsmiddagen voor eenzame ouderen en ben lid van Raden van Toezicht in het primair en voortgezet onderwijs. Ook ben ik secretaris van de Stichting Huis van Muziek in Tilburg.
Als lid van de cliëntenraad van het ETZ is positieve gezondheid voor mij een belangrijk uitgangspunt. Daarmee wordt bedoeld dat niet de ziekte, maar een zinvol en betekenisvol leven van patiënten centraal staat. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of de ziekte zelf.

Folder

Jaarverslag

Meer informatie

Tips, adviezen, vragen of opmerkingen? Laat het de Cliëntenraad weten door een e-mail te sturen naar Veronique van der Schoof, ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad: v.vanderschoof@etz.nl.