Plannen voor nieuw regionaal gezondheidscentrum en woningbouw op ziekenhuisterrein ETZ Waalwijk

Op het terrein van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) aan de Kasteellaan in Waalwijk komen op termijn een nieuw regionaal gezondheidscentrum en maximaal 195 woningen (sociale huur en koop), exclusief zorgwoningen. Het college legt het omgevingsplan te zijner tijd voor aan de gemeenteraad. Het ETZ en Mijzo willen met de Nota van Uitgangspunten de markt benaderen voor een aanbesteding. Uiteindelijk zal een marktpartij in overleg met de gemeente Waalwijk komen tot een nader gedetailleerd (stedenbouwkundig) plan.

Basis voor de plannen zijn de door burgemeester en wethouders vastgestelde uitgangspunten voor de locatie ETZ Waalwijk. In de plannen van het ziekenhuis wordt het terrein in twee fasen ontwikkeld. Eerst worden alle ziekenhuisactiviteiten grotendeels verplaatst naar de voorzijde van het ziekenhuis, met de bestaande entree, de poliklinieken en de huidige hoogbouw. Hier is Mijzo (revalidatiezorg aan ouderen) op de vierde verdieping gehuisvest. Dan wordt de laagbouw aan de achterzijde gesloopt. Daar moet een regionaal gezondheidscentrum gebouwd worden, waarin het ziekenhuis, de huisartsenpost en Mijzo samen worden ondergebracht. Als dit klaar is, verhuist de medische zorg naar de nieuwbouw en gaat de hoogbouw tegen de vlakte.

Flink investeren

Gerard van Berlo, lid van de raad van bestuur van het ETZ: “We gaan investeren in de zorg in Waalwijk en omgeving om daar ook voor de toekomst de zorg te garanderen. We focussen ons daarbij op poliklinische zorg en diagnostiek. Dit sluit aan bij de zorgvisie van het ETZ: ‘Dichtbij wat kan, centraal wat moet’. We hopen dat veel partners zich daaraan willen verbinden, zodat we samen een hoogwaardig regionaal gezondheidscentrum kunnen realiseren. Dat is echt een aanwinst voor de gemeente Waalwijk en haar omgeving.”

Woningen toevoegen en zorg behouden

Ook de gemeente Waalwijk is enthousiast over de plannen. Wethouder Eric Daandels zegt blij te zijn dat dit markante gebied wordt aangepakt. “Bouwen, bouwen, bouwen, blijft ook de komende jaren de belangrijkste oplossing voor de aanpak van de wooncrisis. Met deze plannen voegen we woningen toe en behouden we tegelijkertijd de zorg. We gaan naar een heel andere manier van woningbouwontwikkeling. Niet alleen de gebouwen staan centraal. Maar we ontwikkelen steeds meer integraal en kijken naar het hele plangebied. Dus ook naar het versterken van het groen. Dit alles om onze inwoners in een prettige omgeving te laten wonen en werken.”

Krachten bundelen

“Met het oog op de forse toename van het aantal ouderen en de krappe arbeidsmarkt, is gezond ouder worden een verantwoordelijkheid van iedereen. Door de krachten te bundelen onder het dak van dit gezondheidscentrum, kunnen we samen bijdragen aan deze grote maatschappelijke opgave”, zegt John van Moolenschot, lid van de raad van bestuur van Mijzo.

Participatietraject met omwonenden

De complete ontwikkeling van het terrein en de precieze invulling (naast de poliklinische, niet-intensieve zorg die het ETZ hier levert) wordt in nauw overleg tussen gemeente, ontwikkelende partij en omgeving verder uitgewerkt. Dan wordt bepaald wat of er nog meer naast het regionaal gezondheidscentrum en woningbouw op het terrein komt. Door de ontwikkelende partij wordt een participatietraject gestart waarbij de omwonenden betrokken worden.

Gevel ETZ Waalwijk

Waalwijk in de media

 

Veelgestelde vragen

Wat zijn de plannen met het ziekenhuisterrein van locatie ETZ Waalwijk?

Op het terrein van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) aan de Kasteellaan in Waalwijk komen op termijn een nieuw regionaal gezondheidscentrum en maximaal 195 woningen, zowel sociale huur als koopwoningen. Daarnaast worden revalidatie wooneenheden gerealiseerd.
 

Wat is de planning qua bouw?

In de plannen wordt het terrein in twee fasen ontwikkeld. Eerst worden alle ziekenhuisactiviteiten grotendeels verplaatst naar de voorzijde van het ziekenhuis, met de bestaande entree, de poliklinieken en de huidige hoogbouw. Hier is Mijzo (revalidatiezorg aan ouderen) op de vierde verdieping gehuisvest. Dan wordt de laagbouw aan de achterzijde gesloopt. Daar moet een regionaal gezondheidscentrum gebouwd worden, waarin het ziekenhuis, de Huisartsen Spoedpost en Mijzo samen worden ondergebracht. Als dit klaar is, verhuist de medische zorg naar de nieuwbouw en gaat de hoogbouw tegen de vlakte. Op deze plek worden dan woningen gebouwd.
 

Waarom wordt gekozen voor nieuwbouw?

De kwaliteit van het huidige gebouw laat te wensen over, het is te groot en het beschikbare aantal vierkante meters wordt niet optimaal benut. Door te investeren in passende voorzieningen, onderstrepen het ETZ, de gemeente en Mijzo het belang van een gezondheidscentrum in Waalwijk. Deze drie organisaties vinden de bereikbaarheid van zorg dichtbij huis belangrijk. Ze gaan investeren in de zorg in Waalwijk en omgeving om daar ook voor de toekomst de zorg te garanderen. Dit sluit aan bij de zorgvisie van het ETZ: ‘Dichtbij wat kan, centraal wat moet’. De hoop is erop gevestigd dat veel partners zich daaraan willen verbinden, zodat een hoogwaardig regionaal gezondheidscentrum gerealiseerd kan worden.
 

Waarom wordt gekozen om woningen te bouwen op het ziekenhuisterrein?

De huidige locatie aan de Kasteellaan is te groot voor het huidige ziekenhuis in Waalwijk. In Waalwijk is een groot tekort aan koop- en sociale huurwoningen. Dit komt omdat de bevolking in Waalwijk sterker groeit dan in omliggende gemeenten, mede door het toenemende aantal arbeidsmigranten. De plannen voor het ziekenhuisterrein sluiten dus goed aan bij de ambities van de gemeente om de komende jaren flink te bouwen. Gelet op de demografische ontwikkelingen in de regio Waalwijk is het daarnaast belangrijk dat er voor de eerstelijnszorg (huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, etc.) voldoende verwijsmogelijkheden naar zorg in Waalwijk blijven bestaan. 
 

Is er sprake van een langdurige bouwontwikkeling van 10 - 15 jaar?

De nieuwbouw van het gezondheidscentrum en de woningen laat ongeveer drie  jaar op zich wachten. Er moeten nog veel procedures doorlopen worden. De gemeenteraad moet zich ook over het bestemmingsplan en de definitieve plannen buigen. Het plan wordt gefaseerd uitgevoerd. 

Staat de gemeente Waalwijk achter de plannen?

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de nota van uitgangspunten op basis van het stedenbouwkundig plan. Hiermee geven zij aan achter het plan te staan. Basis voor de plannen zijn de door burgemeester en wethouders vastgestelde uitgangspunten voor de locatie ETZ Waalwijk. Het college legt dit besluit met een raadsbrief voor aan de gemeenteraad. Een volgende stap is het opstellen van een bestemmingsplan dat uiteindelijk door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Welke zorginstellingen gaan zich huisvesten in het gezondheidscentrum?

Dat weten we nu nog niet precies. In ieder geval krijgen het ETZ, de Huisartsen Spoedpost en Mijzo een plek in het nieuwe gezondheidscentrum. Je kunt ook denken aan zorgaanbieders zoals een huisarts, tandarts, fysiotherapeut en apotheek. Het ETZ en Mijzo benaderen de markt benaderen voor de realisatie van het plan. Uiteindelijk zal een gekozen marktpartij in overleg met de gemeente Waalwijk komen tot een nader gedetailleerd (stedenbouwkundig) plan. 

Welke zorg leveren het ETZ, de Huisartsen Spoedpost en Mijzo straks in het nieuwe centrum?

Patiënten kunnen op locatie ETZ Waalwijk terecht voor niet-complexe zorg, eenvoudige diagnostiek, chronische vervolgzorg en poliklinische zorg. De Huisartsen Spoedpost wordt ook in het plan opgenomen. Mijzo is nu al aanwezig op deze locatie met geriatrische revalidatiezorg en wil dat in de toekomst handhaven. Omdat het aandeel senioren groter wordt, is er sprake van groeiende hulpvraag door ouderen. Gelijktijdig neemt met het vorderen van de leeftijd de mobiliteit af. Voor deze groep is zorg dichtbij belangrijk.

Gaat er op termijn iets veranderen aan de zorg die het ziekenhuis levert in Waalwijk?

Patiënten kunnen ook de komende jaren in locatie ETZ Waalwijk terecht voor poliklinische en niet-complexe zorg, eenvoudige diagnostiek en chronische vervolgzorg.

Wordt het nieuwe gezondheidscentrum alleen gebouwd voor de inwoners van Waalwijk?

Nee, we weten dat niet alleen inwoners van de regio Waalwijk het huidige ziekenhuis bezoeken. Ook mensen die aan de noordzijde van Tilburg wonen, gaan graag naar deze ziekenhuisvestiging in Waalwijk. Zij waarderen het kleinschalige karakter van het ziekenhuis, de korte loopafstanden en de ruime parkeermogelijkheden.

Blijven de huidige zorgactiviteiten gewoon doorgaan tijdens de bouw van het gezondheidscentrum?

Ja, de huidige zorgactiviteiten worden zoveel mogelijk doorgezet tijdens de bouw van het gezondheidscentrum.

Wordt bij de plannen rekening gehouden met de buurt en is er oog voor groen in de wijk?

Ja, hier wordt rekening mee gehouden. In de plannen is speciale aandacht voor een groene uitstraling, het verkeer en (overdekt) parkeren.

Hoe worden omwonenden betrokken?

De complete ontwikkeling van het terrein en de precieze invulling (naast de poliklinische, niet-intensieve zorg die het ETZ hier levert) wordt in nauw overleg tussen gemeente, ontwikkelende partij en omgeving verder uitgewerkt. Dan wordt bepaald wat of er nog meer naast het regionaal gezondheidscentrum en woningbouw op het terrein komt. Door de ontwikkelende partij wordt een participatietraject gestart waarbij de omwonenden betrokken worden.

Hoe hoog worden het gezondheidscentrum en de woningen?

De hoogte van de nieuwe bebouwing neemt af vanaf de Kasteellaan naar de achterzijde van het terrein. Een en ander wordt in het bestemmingsplan vastgelegd.

Wat gebeurt er met het Dialyse Koetshuis Waalwijk?

Het ETZ verplaatst de behandeling van dialysepatiënten van Het Koetshuis naar het nieuwe ETZ Waalwijk, voor een compleet zorgaanbod onder één dak. 

Wat kunnen de huidige huurders verwachten?

We vragen de huidige huurders of ze belangstelling hebben voor het nieuwe gezondheidscentrum. De huidige huurders zijn onder meer Oogzorgpunt, Puur verloskunde, Arbo Unie en het LaserCentrum Dermatologie.

Ik heb belangstelling om mijn diensten in het nieuwe gezondheidscentrum aan te bieden. Hoe kan ik mijn interesse onder de aandacht brengen?

Stuur dan een mail naar communicatieadviseur Evelyne van Eck, e.verhoeven@etz.nl.

Waar kan ik terecht met mijn ideeën, suggesties en opmerkingen?

Stuur dan een mail naar team nieuwbouw, nieuwbouw@etz.nl.

Hoe houdt het ETZ ons op de hoogte van de voortgang?

Via nieuwsbrieven, website ETZ.nl, social media en berichten in de media.