Toegang gemachtigden MijnETZ

Inloggen als gemachtigde via het patiëntenportaal MijnETZ kan voorkomen in de volgende situaties:

 • Kinderen onder de 12 jaar;
 • Kinderen van 12 t/m 15 jaar en hun gemachtigden;
 • Kinderen van 16 t/m 17 jaar en hun gemachtigden;
 • Gemachtigden van wilsonbekwame meerderjarigen.

Kinderen onder de 12 jaar

Ouders/voogden belast met het ouderlijk gezag kunnen toegang krijgen tot het patiëntendossier van hun minderjarig kind. Hiervoor dienen ouders een machtiging aan te vragen bij de polikliniek Kindergeneeskunde of bij de afdeling Patiëntenregistratie. Voor het verkrijgen van een machtiging is het volgende nodig:

 • Een door de aanvragend ouder/voogd ondertekend aanvraagformulier;
 • Bij voogdijschap vragen wij een bewijs van gezag: een uittreksel uit het gezagsregister. Dit uittreksel kunt u aanvragen via uw rechtbank. Bij twijfel kunnen we dit uittreksel ook in andere situaties van u vragen.
 • Identificatie middels paspoort of ID kaart van de aanvragend ouder/voogd in persoon;
 • Identificatie middels paspoort of ID kaart van het kind.

Als sprake is van een wijziging in het ouderlijk gezag, moeten ouders/voogden de behandelend arts hierover informeren. Een ouder/voogd moet zich inschrijven of ingeschreven zijn bij de patiëntenregistratie om een MijnETZ-account te krijgen. Via het eigen MijnETZ account kunnen de ouders/voogden vervolgens in het patiëntendossier van hun kind kijken, berichten sturen aan de zorgverlener en herhaalrecepten aanvragen.

Wilsbekwame kinderen van 12 t/m 15 jaar

Met het bereiken van de leeftijd van 12 jaar komt de toegang van de ouders/voogden tot MijnETZ van het kind automatisch te vervallen. Vanaf 12 jaar mogen minderjarige kinderen meebeslissen over hun zorg en behandeling. Zij kunnen dan een eigen toegangscode aanvragen voor MijnETZ. Het ETZ adviseert ouders/voogden hun kind daarbij te begeleiden.

Het minderjarige kind van 12 t/m 15 jaar kan zijn ouders/voogden wel machtigen voor toegang tot MijnETZ. Hiervoor is het volgende nodig:

 • Een door het kind en ouder/voogd ondertekend toestemmingsformulier voor gemachtigden toegang.
 • Bij voogdijschap vragen wij een bewijs van gezag: een uittreksel uit het gezagsregister. Dit uittreksel kunt u aanvragen via uw rechtbank. Bij twijfel kunnen we dit uittreksel ook in andere situaties van u vragen.
 • Identificatie middels paspoort of ID kaart van de aanvragend ouder/voogd.
 • Identificatie middels paspoort of ID kaart van het kind.
 • Zowel het kind als de ouder/voogd dienen ingeschreven te zijn bij het ETZ.
 • Het kind MOET bij inlevering van het formulier aanwezig zijn.

Zonder toestemming van het kind van 12 t/m 15 jaar kunnen de ouders/voogden niet worden gemachtigd en hebben zij geen toegang tot MijnETZ van het kind. Als het kind de ouders/voogden machtigt, kunnen de ouders/voogden via hun eigen MijnETZ account ook het dossier van het kind inzien.

Wilsonbekwame kinderen van 12 t/m 15 jaar

Met het bereiken van de leeftijd van 12 jaar komt de toegang van de ouders/voogden tot MijnETZ van het kind automatisch te vervallen. Ouders/voogden van een wilsonbekwaam kind van 12 t/m 15 jaar kunnen toegang krijgen tot MijnETZ door het volgende aan te leveren:

 • Een door de aanvragend ouder/voogd en behandelend kinderarts ondertekend aanvraagformulier;
 • Bij voogdijschap vragen wij een bewijs van gezag: een uittreksel uit het gezagsregister. Dit uittreksel kunt u aanvragen via uw rechtbank. Bij twijfel kunnen we dit uittreksel ook in andere situaties van u vragen.
 • Identificatie middels paspoort of ID kaart van de aanvragend ouder/voogd;
 • Identificatie middels paspoort of ID kaart van het kind;
 • Zowel het kind als de ouder/voogd dienen ingeschreven te zijn bij het ETZ.

Als sprake is van wijziging in het ouderlijk gezag, moeten ouders/voogden de behandelend arts hierover informeren. Een ouder/voogd moet zich inschrijven bij de patiëntenregistratie of ingeschreven zijn om een MijnETZ-account te krijgen. Via het eigen MijnETZ-account kunnen de ouders/voogden vervolgens in het patiëntendossier van hun kind kijken, berichten sturen aan de zorgverlener en herhaalrecepten aanvragen.

Kinderen van 16 t/m 17 jaar

Met het bereiken van de leeftijd van 16 jaar komt de toegang van de ouders/voogden tot MijnETZ, die gebaseerd is op de door het kind gegeven machtiging, automatisch te vervallen. Vanaf 16 jaar heeft het kind alleen nog toegang.

Uitzondering hierop zijn ouders/voogden van wilsonbekwame kinderen van 16 t/m 17 jaar. Als ouders/voogden in die situatie gemachtigd willen worden, dan moeten zij dit opnieuw aanvragen als het kind 16 jaar is geworden. Zij kunnen dan totdat het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt, gemachtigd blijven.

Om de machtiging te realiseren is het volgende nodig:

 • Een door de ouder/voogd en behandelend arts ondertekend aanvraagformulier;
 • Bij voogdijschap vragen wij een bewijs van gezag: een uittreksel uit het gezagsregister. Dit uittreksel kunt u aanvragen via uw rechtbank. Bij twijfel kunnen we dit uittreksel ook in andere situaties van u vragen.
 • Identificatie via paspoort of ID kaart van de aanvragend ouder/voogd;
 • Identificatie via paspoort of ID kaart van het kind;
 • Zowel de patiënt als de ouder/voogd dienen ingeschreven te zijn bij het ETZ.

Ook in dit geval moeten ouders/voogden in geval van een wijziging in het ouderlijk gezag, de behandelend arts hierover informeren. Een ouder/voogd moet zich inschrijven bij de patiëntenregistratie of ingeschreven zijn om een MijnETZ-account te krijgen. Via het eigen MijnETZ account kunnen de ouders/voogden vervolgens in het patiëntendossier van hun kind kijken, berichten sturen aan de zorgverlener en herhaalrecepten aanvragen.

Met het bereiken van de leeftijd van 18 jaar kunnen de ouders/voogden van wilsonbekwame meerderjarigen een machtiging tot MijnETZ verkrijgen als zij als curator of mentor door de rechtbank zijn aangesteld.

Wilsonbekwame meerderjarigen, vanaf 18 jaar

Een wilsonbekwame patiënt kan een wettelijk vertegenwoordiger hebben. Het ETZ geeft op dit moment alleen machtigingen voor inzage in MijnETZ voor curatoren en mentoren. Het ETZ onderzoekt de mogelijkheid om te zijner tijd ook voor andere vertegenwoordigers toegang tot MijnETZ te verlenen.

Als u als curator of mentor een machtiging wilt verkrijgen voor toegang tot MijnETZ van een meerderjarige wilsonbekwame patiënt dan moet u het volgende overleggen:

 • Een door de mentor/curator ondertekend aanvraagformulier;
 • Een kopie van de geldige en meest recente beschikking van de rechtbank en de originele, geldige en meest recente beschikking ter controle;
 • Identificatie via paspoort of ID kaart van de mentor/curator;
 • Identificatie via paspoort of ID kaart van de wilsonbekwame persoon.

Bij de afdeling Patiëntenregistratie in de centrale hal op alle locaties van het ETZ controleert en registreert de ziekenhuismedewerker de identiteitsbewijzen en de beschikking van de rechtbank en het ondertekende machtigingsformulier.

De machtiging wordt vervolgens voor u in orde gebracht. Daarna kunt u met uw eigen MijnETZ toegangscodes inloggen in het portaal van de patiënt die u vertegenwoordigt.

VEELGESTELDE VRAGEN

Mijn kind is net 12 geworden. Waarom kan ik niet meer inloggen in het portaal?

Volgens strikte uitleg van de wet mag een minderjarige van 12 t/m 15 jaar de patiëntenrechten zelfstandig uitoefenen. Dat betekent onder meer dat de arts jegens allen – inclusief de ouder(s)/ voogd(en) – een beroepsgeheim heeft, met uitzondering van de informatieplicht aan de ouder(s)/voogd(en) in het kader van een medische beslissing en behandeling.

Wel kan uw kind tot de leeftijd van 16 jaar toestemming geven aan zijn ouders/voogden en hen machtigen zodat de ouders toegang krijgen tot MijnETZ van hun kind.

Mijn kind van 12 jaar heeft nog geen identiteitsbewijs. Heeft dit gevolgen voor de toegang tot het portaal?

Om toegang te krijgen tot MijnETZ moeten patiënten zich eerst eenmalig kunnen identificeren. Dit geldt ook voor kinderen. Als een kind (nog) geen identiteitsbewijs heeft, krijgt het kind geen toegang tot MijnETZ.

Mag ik inloggen met de toegangscodes van mijn kind?

Nee, een toegangscode in de vorm van een gebruikersnaam en een wachtwoord, is strikt persoonlijk. Het is daarom niet toegestaan om met de gegevens van iemand anders in te loggen, ook niet met de inlogcode van uw kind van 12 jaar.

Ik ben geen mentor of curator, maar wil wel graag toegang tot het portaal van mijn moeder/vader/broer/zus. Kan dat?

Nee, op dit moment nog niet. Machtigingen zijn voorlopig alleen mogelijk voor curatoren en mentoren. Het ETZ onderzoekt of toegang voor een bredere groep (bijvoorbeeld familieleden) ook technisch mogelijk is.

Mag ik inloggen met de toegangscodes van een ander?

Nee, het is niet toegestaan om met de toegangscode van een ander in te loggen. Immers, gebruikersnamen en wachtwoorden zijn strikt persoonlijk.