CEFaS: Cognitive and Emotional Functioning after Stroke

Een onderzoek naar de cognitieve en emotionele gevolgen van een beroerte

Het CEFaS project is een vervolg op de studie 'ReStoRe4stroke', dat in 2011 van start is gegaan. In deze studie werd gekeken naar psychosociale gevolgen van een beroerte en factoren die het psychosociaal functioneren beïnvloeden.

Patiënten werden tijdens ‘ReStoRe4stroke’ 2 jaar lang gevolgd. Tijdens de CEFaS-studie volgen we deze patiënten nog wat langer (3 tot4 jaar na de beroerte) en richten we ons voornamelijk op het beloop van cognitief en emotioneel functioneren in de chronische fase. Onderzoek naar emotioneel functioneren richt zich voornamelijk op angst en depressie. Daarnaast onderzoeken we de invloed van het cognitief en emotioneel functioneren op kwaliteit van leven en participatie. Met het begrip participatie wordt bedoeld ‘deelname in de samenleving’, zoals het verrichten van (on)betaald werk, uitvoeren van hobby's en andere dagelijkse activiteiten. Een nieuw aandachtsgebied binnen het cognitief functioneren is de ‘sociale cognitie’. Sociale cognitie omvat de capaciteiten van een persoon om gedrag van anderen te interpreteren en hier adequaat op te reageren in sociale situaties. Ook hier doen wij onderzoek naar.

Onderzoeksvragen

De onderzoeksvragen die behandeld worden tijdens het CEFaS project zijn:

  1. Wat is het beloop van cognitief en emotioneel functioneren van de acute fase tot 3-4 jaar na een beroerte?
  2. In welke mate ondervinden CVA-patiënten stoornissen in sociale cognitie op de lange termijn?
  3. Zijn stoornissen in cognitief (inclusief sociaal cognitief) functioneren en emotioneel functioneren 3-4 jaar na een beroerte gerelateerd aan participatie en kwaliteit van leven op de lange termijn?
  4. Wat is het beloop van participatie en kwaliteit van leven van 2 jaar na de beroerte tot 3-4 jaar na de beroerte en welke factoren spelen hierbij een rol?

Methode

Om onze onderzoeksvragen te beantwoorden wordt bij CVA-patiënten die drie of vier jaar geleden een beroerte hebben gehad, een neuropsychologisch onderzoek afgenomen. Wij hopen op deze manier patiënten te kunnen identificeren die een verhoogd risico lopen op stoornissen in (sociaal) cognitief en emotioneel functioneren. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat deze patiënten langduriger en intensiever worden begeleid na hun beroerte.

Samenwerking

Er wordt nauw samengewerkt met het UMC Utrecht, UMC Groningen en Maastricht UMC. De ReStoRe4stroke-studie is destijds opgezet vanuit het UMC Utrecht. Patiënten zijn afkomstig uit Nederlandse ziekenhuizen: Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis te Tilburg, St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein, Catharina Ziekenhuis te Eindhoven, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen en Diakonessenhuis te Utrecht.

De CEFaS-studie loopt tot maart 2018. Britta Nijsse (AIOS Neurologie in het ETZ) zal promoveren op dit onderzoek. De projectleiders zijn Paul de Kort (neuroloog ETZ), Anne Visser-Meily (revalidatiearts UMC Utrecht), Joke Spikman (neuropsycholoog UMC Groningen) en Caroline van Heugten (neuropsycholoog Maastricht UMC).

Dit project maakt onderdeel uit van Experiment Topzorg. ZonMw coördineert Experiment Topzorg.
Klik hier voor de projectpagina ZonMW.