Bevestigingsonderzoek met LC/MS

Als de geteste persoon het niet eens is met de positieve screeningsuitslag en ook na een eventueel herhalingsonderzoek of contra-expertise gebruik blijft ontkennen bestaat de mogelijkheid een bevestigingsonderzoek aan te vragen. Dit onderzoek gebeurt met behulp van LC/MS en geeft onbetwistbare resultaten. Deze analysemethode heeft ook juridische geldigheid.

LC/MS staat voor vloeistofchromatografie/massaspectrometrie. Met behulp van vloeistofchromatografie (LC) worden componenten die aanwezig zijn in de urine van elkaar gescheiden. De detectie van deze componenten vindt plaats door middel van massaspectrometrie (MS). Bij massaspectrometrie worden componenten met elektronen gebombardeerd waardoor deze componenten uiteenvallen in verschillende massa’s. Deze massa’s leveren een voor de component zeer specifiek plaatje op, dat uniek is voor iedere component. Dit plaatje noemen we een massaspectrum. Aan de specificiteit van het massaspectrum leent de LC/MS methode zijn juridische geldigheid.

In tegenstelling tot de screening hanteren we bij het bevestigingsonderzoek geen afkapwaarde, maar een bepalingsgrens. Deze bepalingsgrens is vastgesteld bij de validatie van de analysemethode. Boven de bepalingsgrens kunnen we met zekerheid zeggen dat de desbetreffende component in het urinemonster aanwezig is. Eveneens in tegenstelling tot de screening is er bij het bevestigingsonderzoek geen sprake van een groepsreactie. Voorbeeld 1: Wanneer we een bevestigingsonderzoek uitvoeren op opioïden dan kunnen we morfine, 6-mono-acetyl-morfine (metaboliet van heroïne) en codeïne van elkaar onderscheiden. Dit kan niet met een screening.Voorbeeld 2: Wanneer we een bevestigingsonderzoek uitvoeren op cannabis dan kijken we alleen naar de belangrijkste metaboliet 11-nor-delta-9-THC-9-COOH. Bij de screening worden ook de overige metabolieten meebepaald. Een en ander betekent dat de hoogte van de uitslag die gevonden wordt met LC/MS in het algemeen niet vergelijkbaar is met de hoogte van de uitslag van de screening.

De rapportage van een bevestigingsonderzoek is anders dan de rapportage voor een screening. Wanneer we een component in een concentratie boven de bepalingsgrens vinden dan geven we in de rapportage aan dat we de component hebben aangetoond. Tevens vermelden we in de rapportage de concentratie van de aangetoonde component. Dit betekent dat de uitslag positief is voor deze component. Indien we geen componenten aantonen is de uitslag negatief.

Met uitzondering van GHB worden bevestigingsonderzoeken niet door ons laboratorium uitgevoerd. Wij besteden deze onderzoeken uit aan een extern, eveneens geaccrediteerd, laboratorium.
Hieronder staat in een tabel weergegeven voor welke groepen drugs er een bevestigingsonderzoek kan worden aangevraagd en welke componenten er daarbij worden onderscheiden.

Drug

Componenten

Bepalingsgrens

Amfetamine*

Amfetamine

MBDB

Methylamfetamine

MDA (tevens metaboliet van MDMA en MDEA)

MDMA (XTC)

MDEA

2C-B

2C-H

2C-I

10 ng/mL

Cannabis

11-nor-delta-9-THC-9-COOH (metaboliet cannabis)

10 ng/mL

Cocaïne

Benzoylecgonine (metaboliet cocaïne)

Cocaïne

Ecgonine-methyl-ester

10 ng/mL

Methadon

Methadon

EDDP (metaboliet methadon)

10 ng/mL

Opioïden

Codeïne

Morfine

6-mono-acetyl-morfine (metaboliet diamorfine (heroïne))

Hydrocodon

Oxycodon

10 ng/mL

Benzodiazepines

32 benzodiazepines en metabolieten

10 ng/mL

Ethylglucuronide

Ethylglucuronide

50 ng/mL

Ketamine

Ketamine

25 ng/mL

Methylfenidaat

Methylfenidaat

25 ng/mL

GHB

GHB

10 ng/mL

* Tevens kunnen middelen als fentermine en efedrine-achtige (aanwezig in bijvoorbeeld afslankmiddelen), welke een positieve uitslag geven op de amfetamine-screening, worden aangetoond.