Veelgestelde vragen Nieuwbouw ETZ

Op deze pagina antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën:

laatste update: 12-10-2022


Proces

Staat de gemeente achter de nieuwbouwplannen van het ETZ?
In 2015 heeft de gemeente de Omgevingsvisie 2040 vastgesteld waarin het gebied Kempenbaan-West aangewezen is als 'zorgknoop'. De nieuwbouwplannen van ETZ Elisabeth passen daar goed in. Het college van burgemeester en wethouders heeft geruime tijd geleden ingestemd met het Masterplan van het ETZ. Dit beschrijft de bouwkundige en gebied technische plannen van het ETZ. 

Wat is de volgende stap?
De nieuwbouw past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Daarom moet het bestemmingsplan aangepast worden. De gemeente wil meewerken aan herziening van het bestemmingsplan. Het college van burgemeesters en wethouders heeft in november ’21 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. De gemeenteraad heeft voor de zomervakantie ’22 ingestemd met het bestemmingsplan.

Hoe verloopt het bouwproces verder?
In 2022 en 2023 werken we aan het bestemmingsplan, de vergunningen en het ontwerp van de nieuwbouw.

Kan ik nog bezwaar maken tegen het bestemmingsplan? Wat moet ik dan doen?
Bij een nieuw bestemmingsplan hoort een omgevingsdialoog. Het ETZ en de gemeente presenteerden en toetsten de plannen diverse keren voorafgaand aan de besluitvorming aan de omgeving en andere belanghebbenden. Van 22 november ‘21 tot begin januari ’22 kon iedereen zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Bij de gemeente Tilburg kwamen 10 zienswijzen binnen. De gemeente verwerkt nu de binnengekomen zienswijzen en reacties. Je kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien via: www.tilburg.nl.

Als de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt, volgt een beroepstermijn van 6 weken en kan er beroep ingesteld worden bij de Raad van State.
Wil je meer weten over deze procedure, dan vind je hier uitleg van de Rijksoverheid.
 ETZ Elisabeth

Blijft ETZ Elisabeth tijdens de bouw van het acuut blok open?
Ja, tijdens de bouw van het acuut blok blijft het ziekenhuis gewoon open.

Hoe wordt de toekomstige hoofdingang bereikbaar?
De toekomstige hoofdingang wordt op termijn - denk aan 2040/2050 - verplaatst naar de Dokter Bloemenlaan. De hoofdingang is dan voor bezoekers en patiënten bereikbaar via de Kempenbaan en Dokter Bloemenlaan. Personeel van het ETZ blijft parkeren aan de kant van de Hilvarenbeekseweg. De hoofdingang voor patiënten en bezoekers is dus nog jaren de huidige hoofdingang.
De ingang voor patiënten en bezoekers van de Spoedeisende Hulp en de nieuwe Huisartsen Spoedpost is vanaf medio 2026 bereikbaar via de Kempenbaan en de Dokter Bloemenlaan.

Hebben de bouwplannen invloed op de groene omgeving?
Het ziekenhuis krijgt een meer landschappelijke, groene omgeving. De nieuwe hoofdingang van het ziekenhuis ligt op termijn - 2040/2050 - naast het Leijpark. Dat nodigt uit om een mooie, groene entreezone te maken met een overgang naar het park. Met aandacht voor de aanwezige flora en fauna.
Het ziekenhuis richt zich niet alleen naar de natuur, maar wil de natuur ook helpen. Bijvoorbeeld door het opnemen van nestkasten in de gevel voor vleermuizen of vogels. Zij kunnen helpen met het bestrijden van bijvoorbeeld de eikenprocessierups.

Ecologische verbindingszone
Het ETZ ligt aan een ecologische verbindingszone. Dat is een zone die natuurgebieden verbindt. De beek de Leij met haar oevers is hiervan een voorbeeld. Deze fungeert als trekroute en als leef- en voortplantingsgebied voor dieren en planten. 

Ecologische verbindingszones zijn er niet alleen voor planten en dieren, maar maken het landschap ook afwisselender en aantrekkelijker voor de mens. Ook is er vaak ruimte gereserveerd voor het bergen van water tijdens hevige regenbuien. Zo zorgen deze zones voor het verminderen van wateroverlast.

Voorop staat dat de ecologische verbindingszone in de toekomst én tijdens het hele bouwproces blijft functioneren. Diversiteit in beplanting en variatie in leefomstandigheden zijn daarbij belangrijk.

Blijft de ambulancepost op ETZ Elisabeth gehuisvest tegenover de Spoedeisende Hulp? 
De ambulancepost blijft de komende jaren op de huidige plek. De plannen voor de periode daarna moeten nog worden gemaakt.

Als jullie deze plannen al hadden, waarom is de afgelopen jaren dan zoveel verbouwd?
Alle verbouwingen waren noodzakelijk voor de continuïteit en de concentratie van de zorg. Wij blijven zorg verlenen op de twee ETZ-locaties in Tilburg en die in Waalwijk.

Is er voldoende personeel om dit mogelijk te maken?
Het ETZ breidt de activiteiten niet uit. We concentreren alleen de acute zorg op locatie ETZ Elisabeth. Meer personeel is dus niet nodig. Ook omdat medewerkers worden getraind om straks in het nieuwe acute blok taken van elkaar over te kunnen nemen.

Kunnen de sirenes van de ambulances worden beperkt?
De ambulances mogen bij een spoedrit, waarbij de patiënt in levensgevaar is, rijden met zwaailicht en sirene. Zij hebben daardoor voorrang op het andere verkeer, zodat zij de patiënt zo snel mogelijk naar het ziekenhuis kunnen brengen. De ambulances proberen ’s nachts rekening te houden met mogelijke hinder voor buurtbewoners. Maar in situaties waarin elke seconde telt, kunnen de ambulances helaas vaak niet anders. Voor u goed om te weten: de RAV (Regionale Ambulancevoorziening) is een aparte organisatie en maakt dus geen deel uit van het ETZ. Als het nieuwe acuut blok in 2026 in gebruik wordt genomen, wordt de aanrijroute van de ambulances verplaatst naar de Kempenbaan en Dokter Bloemenlaan.


Leijpark en Leijweg

Gaat er ook gebouwd worden in het Leijpark zelf?
Nee, alleen aan de randen.

Moet de Leij verlegd worden voor deze ontwikkelingen?
Eerder was het de bedoeling om de Leij te verleggen, zodat deze beekloop niet het ziekenhuiscomplex zou doorsnijden. Gaandeweg het planproces is besloten om de Leij op de huidige locatie te laten liggen. Het ziekenhuis kiest hiervoor, omdat bij het verleggen van de Leij, deze gedeeltelijk in de vervuilde grond zou komen te liggen. Kempenbaan-West is een voormalige vuilstort, die door de gemeente gesaneerd is. Uit onderzoek blijkt dat de vervuiling op in ieder geval één plek dieper zit dan verwacht. Het ziekenhuis vindt dat hierdoor te veel (financiële) onzekerheid ontstaat. Ook vanuit water en ecologie gaat de voorkeur uit naar het laten liggen van de Leij.

Blijft de fietsroute Leijweg open?
Ja, fietsers kunnen ongewijzigd gebruik maken van de Leijweg. Hier wordt een fietspad gerealiseerd dat van de weg is gescheiden.

Komt er een fietspad door het Leijpark?
De gemeente heeft het besluit hierover uitgesteld. Het verbeteren van de fietsverbinding met het ziekenhuis, Van der Valk en de Leijhoeve wordt naar aanleiding van de aankondiging van de plannen van het ETZ opnieuw door de gemeente onderzocht. 

Wat gebeurt er met het Ronald McDonald Huis?
Tijdens de verbouwing blijft het Ronald McDonald Huis open voor familie, met een kind in het ETZ. Het Huis komt op een tijdelijke locatie op het terrein van ETZ. Ook tijdens de verbouwing van het ETZ vinden families, wier kind in het ETZ of bij Libra Revalidatie & Audiologie verblijft, zo een warm thuis op loopafstand van hun zieke kind. 


Verkeer

Wordt bij de plannen rekening gehouden met het parkeerprobleem in de buurt en met name de Leijparkweg?
Ja, hier wordt rekening mee gehouden. Op dit moment is al een tijdelijke parkeerplaats voor 200 voertuigen aangelegd aan de Dokter Bloemenlaan.  Deze parkeerplaatsen zijn onder meer ook bestemd voor het Onderwijscentrum Leijpark. Daarnaast worden door ETZ 50 parkeerplaatsen gehuurd bij De Leyhoeve. Daarnaast wordt een parkeergarage (met circa 700 parkeerplekken) gebouwd aan de achterzijde van het ETZ. De totale parkeercapaciteit wordt daardoor uitgebreid met ongeveer 400 parkeerplaatsen.

De verkeersafwikkeling wordt verlegd naar de Kempenbaan. Kan de Kempenbaan deze verkeerstromen aan?
Er zijn berekeningen gemaakt van de verkeersbewegingen. Op basis daarvan is besloten om de toegang van het bezoekersverkeer via de Kempenbaan te leiden en de uitgang van de parkeergarage via de Leijweg te laten verlopen. Het parkeren en het verkeer van medewerkers verloopt via de Hilvarenbeekseweg, zoals in de huidige situatie.

Hoe wordt het bouwverkeer geregeld?
Twee mogelijke routes worden onderzocht: via de Leijweg naar de bouwplaats en vertrek via de Dokter Bloemenlaan. De andere optie is via de Kempenbaan, Dokter Bloemenlaan met een brug over de Leij. Dit zal t.z.t. met bouwpartners in overleg met omgeving worden afgestemd.

Gaan meer ambulances op en af rijden?
Ja, door het verplaatsen van de acute hartzorg naar ETZ Elisabeth rijden vanaf 2026 iets meer ambulances naar deze locatie. Daar staat weer tegenover dat minder ambulances rijden tussen de locaties ETZ TweeSteden en ETZ Elisabeth.

Hebben de bouwplannen gevolgen voor de fietsroutes rondom ETZ Elisabeth?
De fietsverbindingen worden waar mogelijk verbeterd, in samenwerking met de gemeente Tilburg.Parkeren

Voor het parkeren van bezoekers komt een nieuwe parkeergarage aan de kant van de Kempenbaan. Hoe hoog wordt de parkeergarage?
De parkeergarage wordt maximaal 22 meter hoog.

Hoe groot wordt de parkeergarage?
De nieuwe parkeergarage biedt plek aan ongeveer 700 voertuigen.

Blijven de medewerkers parkeren op de plek waar ze dat nu doen?
De nieuwe parkeergarage wordt in eerste instantie gebruikt door medewerkers. Medewerkers kunnen ook parkeren op de huidige parkeerplaatsen voor medewerkers.

Zijn voldoende parkeerplaatsen voorzien?
Ja, we zorgen dat voldoende parkeerplekken worden gerealiseerd. Voor zowel patiënten, bezoekers als zorgverleners. In de toekomst - als de poliklinieken en de nieuwe hoofdingang klaar zijn - parkeren bezoekers van het ETZ hun auto in de parkeergarage. 
De huidige voorzijde van ETZ Elisabeth is dan het parkeerterrein voor medewerkers.Bouw

Ondervinden patiënten en bezoekers hinder van de werkzaamheden?
Enige overlast is nooit helemaal te vermijden. Omdat de bouw plaatsvindt op het terrein richting Kempenbaan verwachten we dat de gevolgen beperkt zijn.

Wordt het terrein een bouwput?
Ja, het terrein zal een bouwput worden, maar patiënten en bezoekers zullen hier weinig hinder van ondervinden omdat het aan de achterkant van het ziekenhuis plaatsvindt. 

Wanneer start de bouw?
De start van de bouw van het acuut blok is gepland in de eerste helft van 2023.

Hoe lang gaat de bouw duren?
De bouw van het acuut blok duurt drie jaar, tot medio 2026.

Hoe hoog wordt het nieuwe acuut blok?
Het nieuwe acuut blok heeft een begane grond met twee verdiepingen en een laag techniek. De bouwhoogte wordt maximaal 22 meter.

Hoe hoog wordt de kliniek met de verpleegbedden?
De kliniek wordt maximaal 40 meter hoog (dit is nog exclusief eventuele techniekruimte en helikopterdek). Dat is hoger dan de huidige bouwhoogte van 30 meter.

Wat gebeurt met de huidige Spoedeisende Hulp?
Die krijgt mogelijk een andere bestemming voordat deze uiteindelijk wordt afgebroken.

Waar komt de ingang van de nieuwe Spoedeisende Hulp?
De nieuwe ingang van de Spoedeisende Hulp wordt bereikbaar via de Kempenbaan en Dokter Bloemenlaan. 

Wordt de huidige hoofdingang van ETZ Elisabeth gesloten?
De huidige hoofdingang blijft gehandhaafd en wordt pas na 2040 verplaatst naar de Dokter Bloemenlaan.

Wat ga ik als omwonende merken van de nieuwbouw?
Met de nieuwbouw wordt de logistiek verbeterd (gescheiden parkeren voor bezoekers en medewerkers). Ook krijgt de ecologie/natuur een impuls door een goede verbinding van het Leijpark met ziekenhuis.

Wordt het huidige helikopterplatform verplaatst?
Ja, omdat snelheid levens kan redden, worden de mogelijkheden onderzocht om de traumahelikopter op het dak van de nieuwe kliniek te laten landen. We onderzoeken wat dit betekent voor de (veilige) aanvliegroute en het geluid.
 Spoedplein

Wat wordt bedoeld met het Spoedplein?
Inwoners van Midden-Brabant met spoedeisende zorgvragen kunnen vanaf 2026 terecht in het Spoedplein. Dit plein is gevestigd in het acuut blok.

Het Spoedplein biedt spoedzorg aan (kwetsbare) ouderen, mensen met een psychische kwetsbaarheid en slachtoffers van seksueel en huiselijk geweld met acuut letsel. Zij krijgen daar passende zorg op maat.

Welke zorginstellingen zijn met elkaar in gesprek om zich fysiek te vestigen op het Spoedplein?Huisartsen Spoedpost

Komt de Huisartsen Spoedpost ook in het acuut blok?
Ja. De Huisartsen Spoedpost (HASP) - nu nog gehuisvest aan de Lage Witsiebaan in Tilburg - is in 2026 gehuisvest in het acuut blok, net als de Spoedeisende Hulp van het ETZ.


Vragen en antwoorden informatieavond donderdag 22 en maandag 26 april 2021

Toelichting wijkraden Groenewoud en Koningshaven 6 en 17 mei

Hoe is de verkeersstroom op de Dr. Bloemenlaan in 2026?
Auto's arriveren via de Kempenbaan/Dr. Bloemenlaan en verlaten de garage via de Leijweg en Hilvarenbeekseweg. De route naar de parkeergarage en uit de parkeergarage is niet bestemd voor doorgaand verkeer, enkel voor bestemmingsverkeer naar en van de parkeergarage. Het verkeer van en naar het ziekenhuis wordt verspreid over de uitvalswegen

Is een schatting te maken van hoeveel verkeer straks over de Dr. Bloemenlaan rijdt?
Het verkeer gaat toenemen over deze weg als de parkeergarage gebouwd is in 2026. Een toename van verkeer was voorzien bij het opstellen van het bestemmingsplan Kempenbaan- West. De realisatie van een gebouw van 41.000 m2 (zoals die bij het opstellen van het bestemmingsplan in 2014 was voorzien) vervalt. In plaats van de bebouwing van 41.000 m2 is nu een groene zone voorzien tussen de Leyhoeve en het nieuwe ziekenhuis. Daarentegen is er een toename van verkeer door de nieuwe parkeergarage. De meeste ochtenddiensten in het ziekenhuis beginnen tussen 07.00 en 08.00 uur en eindigen ’s middags tussen 16.00 -17.00 uur. De avonddiensten zijn rond de klok van 23.00 uur klaar. Op deze tijden zal vooral in de ochtend en middag meer verkeer over de uitvalswegen van het ETZ rijden.

Kan de uitgang van het parkeerterrein van de Leyhoeve verlegd worden?
Voor het masterplan van het ETZ en het bestemmingsplan is een verkeersonderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn verwerkt in het plan voor de ontsluiting van de nieuwe parkeergarage. Uit dit onderzoek is niet gebleken het verleggen van uitgang van de parkeerplaats nodig is.
De huidige verkeerssituatie op de Kempenbaan en de Dr. Bloemenlaan is gerealiseerd op basis van het bestemmingsplan uit 2014. Het huidige plan van het ETZ Elisabeth verschilt wezenlijk: in plaats van 41.000 m2 bebouwing worden een parkeergarage van ca. 18.000 m2 en een groene zone gerealiseerd.
In nadere afstemming met de gemeente wordt deze specifieke vraag nog nader besproken en teruggekoppeld voordat het bestemmingsplan in procedure wordt gebracht.

Is bekeken om de parkeergarage elders te neer te zetten?
Ja, daar is uitvoerig naar gekeken. De garage moet een plek krijgen die zo dicht mogelijk gelegen is bij de ingang van het nieuwe ziekenhuis. De huidige locatie voldoet het beste hieraan.

Is er al zicht op de verkeersbewegingen op de nieuw aan te leggen rotonde op de Leijweg en Hilvarenbeekseweg?
De aanleg van een rotonde op de oude T-splitsing van de Leijweg en de Hilvarenbeekseweg is een nieuwe ontwikkeling. Deze vloeit voort uit het verkeersonderzoek waaruit blijkt dat de Kempenbaan op dit moment al veel verkeer te verwerken krijgt. Vervolgens is gezocht naar een alternatieve oplossing. Daarbij is een analyse uitgevoerd van de te verwachten verkeersbewegingen naar/op de rotonde. De rotonde wordt zodanig uitgevoerd dat deze geschikt is voor de verwerking van het aanbod van verkeer (snelverkeer en langzaam verkeer).

Wat zijn de aanrijroutes van het bouwverkeer?
Waarschijnlijk rijdt het bouwverkeer via de Dr. Bloemenlaan. Het draagvermogen van de brug over de Leij moet dan wel toereikend zijn. Anders moeten we uitwijken naar de Leijweg.  Uitgangspunten zijn dat deze routes veilig zijn voor verkeer, fietsers en voetgangers.

Verandert er op korte termijn iets aan de huidige voorzijde van het ETZ?
Nee, de komende jaren blijft de situatie aan de huidige voorzijde (de huidige hoofdingang) van ETZ Elisabeth zoals die nu is. Op de lange termijn (2040) is een groenzone voorzien op de plek van de huidige hoofdingang, met ruimte voor wadi’s voor de opvang van hemelwater. Het huidige parkeerterrein voor bezoekers is dan bestemd voor personeel.

Wanneer wordt gestart met sloop van de voorkant van het ETZ?
Dat duurt nog zeker twintig jaar. Onlangs is geïnvesteerd in een nieuwe polikliniek Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie aan de voorzijde van het ETZ die nog minimaal twintig jaar meegaat.

Wat gebeurt er met parkeerterrein de Wolkat?
Dit terrein wordt de komende vijftien jaar nog gebruikt als parkeerterrein voor personeel van het ziekenhuis.

Is het overwogen om het ziekenhuis op een andere locatie te bouwen?
Het is onderzocht om het ziekenhuis elders te bouwen. Dit heeft nadelen: er zou dan in één keer een geheel nieuw ziekenhuis moeten worden gebouwd. Daar kiest ETZ niet voor om verschillende redenen. De eerste reden is dat er juist voor wordt gekozen om gefaseerd te bouwen omdat nu niet is te voorzien hoe een ziekenhuis er over 10 jaar uitziet vanwege alle ontwikkelingen; stapsgewijs bouwen geeft meer flexibiliteit. Een andere reden is dat het financieel niet haalbaar is.

In hoeverre kan het masterplan iets betekenen voor de wijk Groenewoud?
Het spreiden van het parkeren en het verplaatsen van parkeren voor de bezoekers naar de Dr. Bloemenlaan kan een gunstig effect hebben op het parkeren in de wijk Groenewoud. Een andere gunstige ontwikkeling is de mogelijke aanleg van een warmtenet. Dit wordt gestimuleerd omdat het ziekenhuis hier als grote partij mogelijk op aangesloten wordt, waardoor de aanleg van een warmtenet wordt versneld. De wijk kan dan versneld worden aangesloten en gasloos worden.

Gaan de bezoekers aan het ziekenhuis niet naar de parkeerplaats van de Leyhoeve uitwijken?
Nee, de parkeerplaats bij de Leyhoeve is alleen toegankelijk via een slagboom (het is ook betaald parkeren). Bezoekers van het ziekenhuis die met de auto komen, worden in de toekomst (2040-2050) naar de nieuwe parkeergarage geleid.

Is er sprake van een langdurige bouwontwikkeling van 20 - 30 jaar?
Voor nu voorzien wij elke 5 jaar een bouwperiode, maar in de praktijk kan dat anders uitwerken. De bouw is afhankelijk van diverse externe ontwikkelingen, die nu nog niet te voorspellen zijn.
 
Waarom wordt door artsen en verpleegkundigen geen gebruik gemaakt van het Leijpark?
Voor zover wij dat kunnen waarnemen, gebeurt dat wel. Het masterplan biedt wel meer mogelijkheden om gebruik te gaan maken van het Leijpark. De hoofdingang wordt op termijn verplaatst en daardoor verbetert de bereikbaarheid van het park, ook voor bezoekers.

Heeft iedereen de bewonersbrief en concept-verslag ontvangen?
Niet alle toehoorders hebben de bewonersbrief van 16 april j.l. ontvangen. Wij sturen het verslag van de omgevingsdialoog nog na aan de bekende mailadressen en publiceren dit op www.etz.nl/nieuwbouw.

Helikopterplatform: is de aanvliegroute over de Leyhoeve?
Nee, de toekomstige aanvliegroute is vanuit Zuidoost over de snelweg.

Onderwijscentrum Leijpark (OCL) heeft een fysieke verbinding met het ziekenhuis. Blijft dat zo?
Op korte termijn verandert dit niet. Op de langere termijn gaan OCL en Libra R&A ook vernieuwen en wordt deze verbinding wel van belang geacht. Mogelijk dat deze dan op de 1e verdieping komt te liggen, maar een verbinding is gewenst.

Blijft behandelcentrum Damast gehuisvest op het terrein?
Voor de korte termijn zijn er geen wijzigingen en blijft Damast gehuisvest op het ziekenhuisterrein. Voor de langere termijn komt er wellicht een combinatie van revalidatie jongeren (Libra R&A) en ouderen (Damast).

Waarom onnodig geld investeren in een ontsluiting aan de achterzijde (rotonde) om een voorlopige oplossing te creëren (dus voor de korte termijn), die overlast veroorzaakt voor de wijk Groenewoud (verdwaald verkeer) terwijl dit geld ook geïnvesteerd kan worden in een lange termijn oplossing aan de Kempenbaan (herstructurering).
Inmiddels is deze vraag ook via een brief voorgelegd aan de gemeente Tilburg.
In nadere afstemming met de gemeente wordt deze specifieke vraag nog nader besproken en teruggekoppeld voordat het bestemmingsplan in procedure wordt gebracht.

Hieronder staat een nadere toelichting op bovenstaande vraag:
Uitgangspunt voor de uitbreidingsplannen van het ziekenhuis is slimme spreiding van bezoekers en personeel en het stimuleren van andere vormen van mobiliteit. Door de hoofdentree aan de Dr. Bloemenlaan te situeren is het wenselijk om het bezoekersparkeren ook aan deze zijde te situeren en het personeelsparkeren via de Prof. van Buchemlaan te handhaven. 

De verkeerssituatie en ontsluiting op de Kempenbaan is een complexe opgave: het is één van de belangrijkste entrees naar de stad en de op- en afritten van de snelweg A58 zijn in de spitsperioden al zwaar belast. Belangrijk is dat niet al het verkeer van en naar het ETZ via de snelweg rijdt, veel verkeer heeft een directe relatie met Tilburg en de directe omgeving. 
ETZ heeft samen met de gemeente Tilburg gezocht naar mogelijkheden voor de afwikkeling van het verkeer naar het terrein. Door Goudappel Coffeng is met behulp van het regionaal verkeersmodel inzichtelijk gemaakt op welke manier het verkeer afgewikkeld kan worden van en naar de parkeervoorzieningen. Hierbij is ook rekening gehouden met andere ontwikkelingen in de stad en met mogelijke veranderingen in de mobiliteit in de toekomst. De ontsluiting van al het bezoekersverkeer via de Dr. Bloemenlaan/Kempenbaan/A58 bleek onmogelijk omdat er dan structurele knelpunten ontstaan rondom de op- en afritten van de A58, het kruispunt Kempenbaan-Cenakel en het kruispunt Kempenbaan- Dr. Bloemenlaan. Met name uitrijdend verkeer slokt veel tijd op waardoor stagnatie optreedt op andere richtingen en bijvoorbeeld terugslag gaat plaatsvinden op de snelweg, wat voor Rijkswaterstaat onacceptabel is. De gesplitste variant met spreiden van het verkeer bleek wel voldoende perspectief te bieden, waarbij aanvullende verkeersonderzoeken zijn uitgevoerd om de gevolgen op de bestaande verkeersstructuur in de omgeving in beeld te brengen. Deze onderzoeken zijn in het bestemmingsplan als bijlage opgenomen. Hierbij is ook gekeken naar de ontsluiting tijdens de verschillende fasen waarin het ziekenhuis vernieuwd wordt.

Om het verkeer vanuit de Leijweg goed af te wikkelen op de Hilvarenbeekseweg/Ambrosiusweg is het noodzakelijk om een rotonde aan te leggen. Verkeer met bestemming Tilburg kan terugrijden via de Prof. van Buchemlaan maar kan ook via de Ambrosiusweg terugrijden naar de snelweg, waardoor de wijk Groenewoud niet belast wordt. Verkeer vanaf de snelweg wordt nu ook al (deels) verwezen via de afrit Beekse Bergen/Ambrosiusweg. Door de nieuwe parkeergarage voor bezoekers op de Dr. Bloemenlaan wordt de druk op de wijk Groenewoud en bijvoorbeeld het kruispunt Ringbaan Zuid/Prof. van Buchemlaan ook verminderd. 

Dit pakket aan maatregelen kan gefaseerd worden uitgevoerd en door het spreiden van bezoekers en personeel op deze manier kan het verkeer op een goede manier worden afgewikkeld via het bestaande wegennet.

Ontsluiting en parkeren (bron: Ontwikkelleidraad)
 

In hoeverre kan de toenemende verkeersdrukte naar de parkeergarage van het ziekenhuis de in- en uitrit van de parkeerplaats Leyhoeve belemmeren? Ook voor de ambulances wil je geen opstoppingen. Kan de uitgang van het parkeerterrein van de Leyhoeve verlegd worden?

Voor het masterplan van het ETZ en het bestemmingsplan is een verkeersonderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn verwerkt in het plan voor de ontsluiting van de nieuwe parkeergarage. Uit dit onderzoek is niet gebleken het verleggen van uitgang van de parkeerplaats nodig is. De huidige verkeerssituatie op de Kempenbaan en de Dr. Bloemenlaan is gerealiseerd op basis van het bestemmingsplan uit 2014. Het huidige plan van het ETZ Elisabeth verschilt wezenlijk: in plaats van 41.000 m2 bebouwing worden een parkeergarage van ca. 18.000 m2 en een groene zone gerealiseerd.

In nadere afstemming met de gemeente wordt deze specifieke vragen nog nader besproken en teruggekoppeld voordat het bestemmingsplan in procedure wordt gebracht.

Hieronder staat een nadere toelichting op bovenstaande vragen:

  • Verkeer parkeergarage
    We weten dat het verkeer gaat toenemen over de Dr. Bloemenlaan als de parkeergarage gebouwd is in 2026. Om dit in goede banen te leiden, wordt het verkeer van en naar het ziekenhuis verspreid over de uitvalswegen. Ook is de route naar en uit de nieuwe parkeergarage niet bestemd voor doorgaand verkeer, enkel voor bestemmingsverkeer naar en van de parkeergarage. Auto's arriveren via de Kempenbaan/Dr. Bloemenlaan en verlaten de garage via de Leijweg en Hilvarenbeekseweg. Ziekenhuismedewerkers maken vanaf 2026 gebruik van de parkeergarage. Dat betekent dat vooral in de ochtend en middag meer verkeer over deze uitvalswegen zal rijden. De meeste ochtenddiensten in het ziekenhuis beginnen tussen 07.00 en 08.00 uur en eindigen ’s middags tussen 16.00 -17.00 uur. De avonddiensten zijn rond de klok van 23.00 uur klaar.
     
  • Inrit Leyhoeve
    Voor de slagboom bij de inrit van de Leyhoeve kan nu één auto staan zonder de Dr. Bloemenlaan te blokkeren. De afstand tussen het fietspad en de Dr. Bloemenlaan is 2,5 meter. Dit kan zorgen voor kortstondig oponthoud op de Dr. Bloemenlaan. Dit kan worden opgelost door het fietspad verder uit te buigen tot een afstand van 5 meter zodat hier twee auto’s kunnen staan zonder de Dr. Bloemenlaan te blokkeren. Dit is naar verwachting een veilige oplossing voor fietsers, het uitrijdende verkeer en ambulances.

 

Wordt de presentatie gedeeld?
De presentatie en de bewonersbrief met concept-verslag van de omgevingsdialoog worden op deze website (www.etz.nl/nieuwbouw) gepubliceerd.

Wat is de verdere procedure? Wanneer komt het bestemmingsplan ter inzage?

Eerder lieten we u weten dat het bestemmingsplan eind juni zou worden behandeld in het college van burgemeester en wethouders. Omdat nog niet alle voorbereidingen zijn afgerond voor het bestemmingsplan wordt het bestemmingsplan na de zomervakantie ingediend voor behandeling in het college van B&W.

Hierna ontvangt u van de gemeente een bewonersbrief over de start van de bestemmingsplanprocedure en de planning.Contact

Waar kan ik terecht met mijn ideeën, suggesties en opmerkingen?
Bij communicatieadviseur Evelyne van Eck van het ETZ: e.verhoeven@etz.nl.

Hoe houdt het ETZ ons op de hoogte van de voortgang?
Via nieuwsbrieven, website ETZ.nl, social media en berichten in de media.