Veelgestelde vragen Acuut blok

Op deze pagina antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën:


Proces

Staat de gemeente achter de plannen van het ETZ?
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Masterplan. Hiermee geven zij aan achter het plan te staan en dat deze passen in de eerder opgestelde Omgevingsvisie 2015. In 2015 heeft de gemeente de Omgevingsvisie 2040 vastgesteld waarin het gebied Kempenbaan-West aangewezen is als 'zorgknoop'. Deze plannen passen daar goed in.

Wat is de volgende stap?
De volgende stap bestaat uit het vertalen van het Masterplan in een Bestemmingsplan. Dit Bestemmingsplan is dan de basis voor het aanvragen van een omgevingsvergunning (voorheen een bouwvergunning). Het Bestemmingplan wordt ter visie gelegd voordat het door de gemeenteraad kan worden vastgesteld.

Wanneer start de bestemmingsplanprocedure ongeveer?
Voordat de procedure kan worden gestart, dienen onderzoeken uitgevoerd te worden, onder meer met het oog op flora en fauna. We berichten u over het verdere vervolg. 

Hoe verloopt het proces tot 2022?
In de periode tot 2022 werken we aan het bestemmingsplan, de vergunningen en het ontwerp van de nieuwbouw.

Kan ik nog input leveren voor het Masterplan? Wat moet ik dan doen?
Voor de uitbreidingsplannen is een nieuw Bestemmingsplan nodig. Als initiatiefnemer organiseert het ETZ in samenwerking met de gemeente Tilburg een omgevingsdialoog. Daarin worden de plannen voorafgaand aan de besluitvorming gepresenteerd aan de omgeving en andere belanghebbenden. Reacties en aandachtspunten uit de omgevingsdialoog worden zoveel mogelijk meegenomen bij de uitwerking van de plannen. Parallel aan de omgevingsdialoog wordt een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Het PvE vormt de basis voor de uitwerking van een definitief ontwerp. Dat is waarschijnlijk begin 2022 klaar. De opstelling van het Bestemmingsplan is door ETZ uitbesteed aan SAB te Arnhem. Het ontwerp-bestemmingsplan ligt volgens planning waarschijnlijk medio 2021 ter inzage. In dat plan staat beschreven hoe hoog er gebouwd wordt, waar groen komt, etc. Tijdens de bestemmingsplanprocedure is het ook mogelijk om bezwaar te maken.

Heb je verder nog ideeën of suggesties? Die zijn welkom via w.pleunis@etz.nl.

Hoe kan ik eventueel bezwaar maken tegen het bestemmingsplan?
Zie vorige vraag. Wil je er meer over weten, dan vind je hier uitleg van de Rijksoverheid.ETZ Elisabeth

Blijft ETZ Elisabeth tijdens de bouw van het acuut blok open?
Ja, tijdens de bouw van het acuut blok blijft het ziekenhuis gewoon open.

Hoe wordt de toekomstige hoofdingang bereikbaar?
De toekomstige hoofdingang zal op termijn verplaatsen naar de Dokter Bloemenlaan. De hoofdingang wordt voor bezoekers en patiënten bereikbaar via de Kempenbaan en Dokter Bloemenlaan. Ook voor voetgangers, fietsers en andere vervoersmiddelen. Veiligheid en snelheid krijgen aandacht bij de uitwerking van de plannen.??. Personeel van het ETZ blijft parkeren aan de kant van de Hilvarenbeekseweg.

Hebben de bouwplannen invloed op de groene omgeving?
Uiteindelijk wordt extra groen toegevoegd. Het ziekenhuis krijgt een landschappelijke, groene omgeving. Met aandacht voor water en milieu.

Blijft de ambulancepost op de huidige plek?
De ambulancepost blijft de komende jaren op de huidige plek. De plannen voor de periode daarna moeten nog worden gemaakt.

Als jullie deze plannen al hadden, waarom is er in de afgelopen jaren dan zoveel verbouwd?
Alle verbouwingen waren noodzakelijk voor de continuïteit en de concentratie van de zorg. Wij blijven er op alle locaties gebruik van maken.

Is er voldoende personeel om dit mogelijk te maken?
Het ETZ breidt de activiteiten niet uit. We concentreren alleen de acute zorg op locatie ETZ Elisabeth. Meer personeel is dus niet nodig. Ook omdat medewerkers worden getraind om straks in het nieuwe acute blok taken van elkaar over te kunnen nemen.

Kunnen de sirenes van de ambulances worden beperkt?
De ambulances mogen bij een spoedrit, waarbij de patiënt in levensgevaar is, rijden met zwaailicht en sirene. Zij hebben daardoor voorrang op het andere verkeer, zodat zij de patiënt zo snel mogelijk naar het ziekenhuis kunnen brengen. De ambulances proberen ’s nachts rekening te houden met mogelijke hinder voor buurtbewoners. Maar in situaties waarin elke seconde telt, kunnen de ambulances helaas vaak niet anders. Voor u goed om te weten: de RAV (Regionale Ambulancevoorziening) is een aparte organisatie en maakt dus geen deel uit van het ETZ. Als het nieuwe Acuut Blok in 2025 in gebruik wordt genomen, wordt de aanrijroute van de ambulances verplaatst naar de Kempenbaan en Dr. Bloemenlaan.


Leijpark en Leijweg

Gaat er ook gebouwd worden in het Leijpark zelf?
Nee, alleen aan de randen.

Moet de Leij verlegd worden voor deze ontwikkelingen?
Eerder was het de bedoeling om de Leij te verleggen, zodat deze beekloop niet het ziekenhuiscomplex zou doorsnijden. Gaandeweg het planproces is besloten om de Leij op de huidige locatie te laten liggen. Het ziekenhuis kiest hiervoor, omdat bij het verleggen van de Leij, deze gedeeltelijk in de vervuilde grond zou komen te liggen. Kempenbaan-West is een voormalige vuilstort, die door de gemeente gesaneerd is. Uit onderzoek blijkt dat de vervuiling op in ieder geval één plek dieper zit dan verwacht. Het ziekenhuis vindt dat hierdoor te veel (financiële) onzekerheid ontstaat. Ook vanuit water en ecologie gaat de voorkeur uit naar het laten liggen van de Leij.

Blijft de fietsroute Leijweg open?
Ja, fietsers kunnen ongewijzigd gebruik maken van de Leijweg.

Komt er een fietspad door het Leijpark?
De gemeente heeft het besluit hierover uitgesteld. Het verbeteren van de fietsverbinding met het ziekenhuis, Van der Valk en de Leijhoeve wordt naar aanleiding van de aankondiging van de plannen van het ETZ opnieuw door de gemeente onderzocht. 

Wat gebeurt er met het Ronald McDonald Huis?
Dat is nog niet bekend. We zijn daarover in gesprek met het Huis. 
 


Verkeer

Wordt bij de plannen rekening gehouden met het parkeerprobleem in de buurt en met name de Leijparkweg?
Ja, hier wordt rekening mee gehouden. Op dit moment is al een tijdelijke parkeerplaats voor 200 voertuigen aangelegd aan de Dokter Bloemenlaan.  Deze parkeerplaatsen zijn onder meer ook bestemd voor het Onderwijscentrum Leijpark. Daarnaast worden door ETZ 50 parkeerplaatsen gehuurd bij De Leyhoeve. Daarnaast wordt k een parkeergarage (met circa 700 parkeerplekken) gebouwd aan de achterzijde van het ETZ. De totale parkeercapaciteit wordt daardoor uitgebreid met ongeveer 400 parkeerplaatsen.

De verkeersafwikkeling wordt verlegd naar de Kempenbaan. Kan de Kempenbaan deze verkeerstromen aan?
Er zijn berekeningen gemaakt van de verkeersbewegingen. Op basis daarvan is besloten om de toegang van het bezoekersverkeer via de Kempenbaan te leiden en de uitgang van de parkeergarage via de Leijweg te laten verlopen. Heet parkeren en het verkeer van medewerkers verloopt via de Hilvarenbeekseweg, zoals in de huidige situatie.

Hoe wordt het bouwverkeer geregeld?
Via de Kempenbaan, Dokter Bloemenlaan met een brug over de Leij. Dit zal t.z.t. met bouwpartners in overleg met omgeving worden afgestemd.

Gaan meer ambulances op en af rijden?
Ja, door het verplaatsen van de acute hartzorg naar ETZ Elisabeth rijden vanaf 2025 iets meer ambulances naar deze locatie. Daar staat weer tegenover dat minder ambulances rijden tussen de locaties ETZ TweeSteden en ETZ Elisabeth.

Hebben de bouwplannen gevolgen voor de fietsroutes rondom ETZ Elisabeth?
De fietsverbindingen worden waar mogelijk verbeterd, in samenwerking met de gemeente Tilburg en met inspraak van de omgeving.Parkeren

Voor het parkeren van bezoekers komt er nieuwe parkeergarage aan de kant van de Kempenbaan. Hoe hoog wordt de parkeergarage?
De parkeergarage wordt maximaal 22 meter hoog.

Hoe groot wordt de parkeergarage?
De nieuwe parkeergarage biedt plek aan ongeveer 700 voertuigen.

Blijven de medewerkers wel parkeren op de plek waar ze dat nu doen?
Voorlopig parkeren ze inderdaad op dezelfde plek. Wel wordt gekeken naar de mogelijkheden van gebouwd parkeren om het parkeren efficiënter te organiseren. Ook met het oog op de kwaliteit van de omgeving.

Zijn voldoende parkeerplaatsen voorzien?
Ja, we zorgen dat voldoende parkeerplekken worden gerealiseerd. Voor zowel patiënten, bezoekers als zorgverleners.Bouw

Ondervinden patiënten en bezoekers hinder van de werkzaamheden?
Enige overlast is nooit helemaal te vermijden. Omdat de bouw plaatsvindt op het terrein richting Kempenbaan verwachten we dat de gevolgen beperkt zijn.

Wordt het terrein een bouwput?
Nee, de bouw van het acuut blok vindt aan de achterkant van het ziekenhuis plaats. 

Wanneer start de bouw?
De bouw van het acuut blok start begin 2023.

Hoe lang gaat de bouw duren?
De bouw van het acuut blok duurt drie jaar, tot eind 2025.

Hoe hoog wordt het nieuwe acuut blok?
Dat is nog niet bekend. Het aantal bouwlagen moet nog worden vastgesteld. De bouwhoogte wordt maximaal 22 meter.

Hoe hoog wordt de kliniek met de verpleegbedden?
De kliniek wordt maximaal 40 meter hoog (dit is nog exclusief eventuele techniekruimte en helikopterdek). Dat is iets hoger dan de huidige bouwhoogte van 30 meter.

Wat gebeurt met de huidige Spoedeisende Hulp?
Die krijgt mogelijk een andere bestemming voordat deze uiteindelijk wordt afgebroken.

Waar komt de ingang van de nieuwe Spoedeisende Hulp?
De nieuwe ingang van de Spoedeisende Hulp wordt bereikbaar via de Kempenbaan en Dokter Bloemenlaan. 

Wordt de huidige hoofdingang van ETZ Elisabeth gesloten?
De huidige hoofdingang blijft gehandhaafd en wordt pas na 2030/2035 verplaatst naar de Dokter Bloemenlaan.

Wat ga ik als omwonende merken van de nieuwbouw?
Met de nieuwbouw wordt de logistiek verbeterd (gescheiden parkeren voor bezoekers en medewerkers). Ook krijgt de ecologie/natuur een impuls door een goede verbinding van park met ziekenhuis.

Wordt het huidige helikopterplatform verplaatst?
Ja, dat is wel een van de wensen. Omdat snelheid levens kan redden, worden de mogelijkheden onderzocht om de traumahelikopter op het dak van de nieuwe kliniek te laten landen. We onderzoeken wat dit betekent voor de (veilige) aanvliegroute en het geluid. 
 Contact

Waar kan ik terecht met mijn ideeën, suggesties en opmerkingen?
Bij woordvoerder Wim Pleunis van het ETZ: w.pleunis@etz.nl.

Hoe houdt het ETZ ons op de hoogte van de voortgang?
Via nieuwsbrieven, website ETZ.nl, social media en berichten in de media.